Basprogram skolsköterskor

Alla skolor ska erbjuda hälsobesök enligt skollagen. Skolsköterskan möter eleverna vid flera tillfällen under grundskolan, gymnasieskolan och den anpassade skolan. Skolsköterskan erbjuder vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Elevhälsans erbjudande är frivilligt. Det betyder till exempel att du som vårdnadshavare och elev kan tacka nej till vaccinering eller hälsobesök. Vi informerar er inför varje insats.

Läsårsstart

 • Information om elevhälsans medicinska insats skickas ut centralt via Unikum till alla vårdnadshavare.

F-klass

 • Inhämtande och genomgång av BVC-journal, och upprättande av EMI-journal.
 • Hälsouppgift skickas ut till vårdnadshavare att fylla i och skicka tillbaka
 • Inhämtande av observationer från förskoleklasspersonalen
 • Hälsobesök med längd, vikt, syn och hörselundersökning
 • Hälsosamtal, vårdnadshavare inbjuds att delta, om skolsituation och levnadsvanor samt hälsoläge.
 • Genomgång av vaccinationsstatus – vid behov erbjuda kompletterande vaccinationer
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.

Åk 2

 • Erbjuda MPR vaccin (mässling, påssjuka och röda hund)
 • Undersökning av längd och vikt

År 4

 • Inhämtande av information från lärare.
 • Elev fyller i hälsoenkät. Samtycke inhämtas från vårdnadshavare för överföring av uppgifter till regionens hälsodatabas
 • Hälsobesök med undersökning av längd, vikt, syn och rygg.
 • Hälsosamtal med eleven om bland annat trivsel, kamratrelationer, eventuella hälsoproblem eller inlärningssvårigheter, kost, sömn och fysisk aktivitet.
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.

Åk 5

 • Erbjuda HPV vaccin (humant papillomvirus), 2 doser.

Åk 6

 • Undersökning av längd, vikt och rygg

Åk 8

 • Erbjuda dTp-vaccin (stelkramp, difteri, kikhosta)
 • Inhämtande av information från lärare.
 • Elev fyller i hälsoenkät. Samtycke från elev för överföring av uppgifter till regionens hälsodatabas (vårdnadshavare informeras om samtycke i informationen som skickas ut vid läsårsstart).
 • Hälsobesök med undersökning av längd, vikt och rygg.
 • Hälsosamtal med eleven om bland annat skolsituation, pubertet, kost,
  upplevd hälsa, kamratrelationer, sexualitet, och ANDT-frågor.
 • Medicinsk SYV – bedömning om det finns medicinska aspekter att beakta vid gymnasie-/yrkesval
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.
 • Genomgång av vaccinationsstatus – vid behov erbjuda kompletterande vaccinationer

År 1 gymnasieskolan

 • Elev fyller i hälsoenkät. Samtycke från elev för överföring av uppgifter till regionens hälsodatabas
 • Hälsobesök med undersökning av längd och vikt. Undersökning av rygg om det tidigare funnits avvikelse eller eleven inte bedöms färdigväxt.
 • Hälsosamtal om bland annat skolsituation och inlärning, hälsa utifrån yrkesmedicinskt perspektiv, eventuella hälsoproblem, kamratrelationer, hemsituation, sexualitet, preventivmedel och STI, kost, fysisk aktivitet och ANDT-frågor.
 • Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling.
 • Riktade undersökningar vid behov eller för vissa gymnasieprogram (till exempel hud, syn eller hörsel).
 • Genomgång av vaccinationsstatus – vid behov erbjuda kompletterande vaccinationer.

Övrigt

 • Skolläkarbesök erbjuds om avvikelse upptäcks eller om vårdnadshavare särskilt önskar.
  Skolläkaren konsulteras i medicinska frågeställningar eller vid hälsoproblem av betydelse för skolan. Skolläkaren gör den medicinska bedömningen i elevhälsans utredningar.

Mer information

Hantering av personuppgifter i elevhälsodatabasen

Personuppgifter i elevhälsodatabasen

Medicinsk studie- och yrkesvägledning i Uddevalla

Medicinsk SYV

Digitala medgivanden via Prorenata

Digitala medgivanden via Prorenata

Förslag på sidor