Basprogram skolsköterskor

Skolläkarbesök erbjuds om avvikelse upptäcks eller om vårdnadshavare särskilt önskar. Skolläkaren konsulteras i medicinska frågeställningar eller vid hälsoproblem av betydelse för skolan. Skolläkaren gör den medicinska bedömningen i elevhälsans utredningar.

F-klass

 • Inhämtande och genomgång av BVC-journal, och upprättande av EMI-journal.
 • Hälsouppgift skickas ut till vårdnadshavare att fylla i och skicka tillbaka
 • Inhämtande av observationer från förskoleklasspersonalen
 • Hälsobesök med längd, vikt, syn och hörselundersökning
 • Ryggkontroll om ärftlighet för skolios föreligger
 • Hälsosamtal, vårdnadshavare inbjuds att delta, om skolsituation och levnadsvanor samt hälsoläge.
 • Genomgång av vaccinationsstatus – vid behov erbjuda kompletterande vaccinationer
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.

Åk 2

 • Erbjuda MPR vaccin (mässling, påssjuka och röda hund)
 • Litet hälsobesök med undersökning av längd och vikt

År 4

 • Inhämtande av information från lärare.
 • Elev fyller i hälsoenkät. Samtycke inhämtas från vårdnadshavare för överföring av uppgifter till regionens hälsodatabas
 • Hälsobesök med undersökning av längd, vikt, syn och rygg.
 • Hälsosamtal med eleven om bland annat trivsel, kamratrelationer, eventuella hälsoproblem eller inlärningssvårigheter, kost, sömn och fysisk aktivitet.
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.

Åk 5

 • Erbjuda HPV vaccin (humant papillomvirus), 2 doser.

Åk 6

 • Litet hälsobesök med undersökning av längd, vikt och rygg

Åk 8

 • Erbjuda dTp-vaccin (stelkramp, difteri, kikhosta)
 • Inhämtande av information från lärare.
 • Elev fyller i hälsoenkät. Samtycke inhämtas från vårdnadshavare för överföring av uppgifter till regionens hälsodatabas
 • Hälsobesök med undersökning av längd, vikt och rygg.
 • Hälsosamtal med eleven om bland annat skolsituation, pubertet, kost,
 • upplevd hälsa, kamratrelationer, sexualitet, och ANDT-frågor.
 • Medicinsk SYV – bedömning om det finns medicinska aspekter att beakta vid gymnasie-/yrkesval
 • Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.
 • Genomgång av vaccinationsstatus – vid behov erbjuda kompletterande vaccinationer

År 1 Gymnasiet

 • Elev fyller i hälsoenkät. Samtycke från elev för överföring av uppgifter till regionens hälsodatabas
 • Hälsobesök med undersökning av längd och vikt. Undersökning av rygg om det tidigare funnits avvikelse eller eleven inte bedöms färdigväxt
 • Hälsosamtal om bland annat skolsituation och inlärning, hälsa utifrån yrkesmedicinskt perspektiv, eventuella hälsoproblem, kamratrelationer, hemsituation, sexualitet, preventivmedel och STI, kost, fysisk aktivitet och ANDT-frågor
 • Sammanfattande bedömning av hälsotillstånd och utveckling
 • Riktade undersökningar vid behov eller för vissa gymnasieprogram (till exempel hud, syn eller hörsel).
 • Genomgång av vaccinationsstatus – vid behov erbjuda kompletterande vaccinationer

Övrigt

 • Information om elevhälsans medicinska insats skickas ut centralt via Unikum till alla vårdnadshavare vid läsårsstarten.
 • Skolläkarbesök erbjuds om avvikelse upptäcks eller om vårdnadshavare särskilt önskar.
 • Skolläkaren konsulteras i medicinska frågeställningar eller vid hälsoproblem av betydelse för skolan. Skolläkaren gör den medicinska bedömningen i elevhälsans utredningar.

Referenser:

Vägledning för elevhälsan (tredje upplagan 2016) – Skolverket och Socialstyrelsen

Föreskrifter om vaccinationer av barn HSL-FS 2016:51

Elevens hälsa i fokus Regiongemensam elevhälsodatabas för elevens hälsa i fokus - Kraftsamling fullföljda studier, google-site-verification: googleabc49d90fa068cb7.html (vgregion.se)

Medicinsk yrkesvägledning Medicinsk SYV - Uddevalla kommun eller www.jobbafrisk.se

Kontakt

Susann Magnusson, +46 522‑69 69 68

Enhetschef

susann.magnusson@uddevalla.se

Kanslibacken 9

451 34 

Uddevalla

Mathias Lind, +46 522‑69 65 87

Enhetschef

mathias.lind@uddevalla.se

Kanslibacken 9

451 34 

Uddevalla

Nina Södergren, +46 522‑69 68 63

Enhetschef

nina.sodergren@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola agneberg Östergatan 12

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00