Personuppgifter i elevhälsodatabasen

Ditt barns hälsouppgifter omfattas av sekretess enligt lag. Hanteringen av personuppgifter i elevhälsodatabasen baseras på GDPR(General Data Protection Regulation) och omfattas av sekretess enligt lag. Hanteringen av personuppgifter i elevhälsodatabasen baseras på GDPR artikel 9.2.J “Behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål”.

Ändamålet för behandlingen av personuppgifter i elevhälsodatabasen är att framställa statistik gällande elevers hälsa och livsvillkor.

Med hjälp av statistiken kan region och skolhuvudman:

 • Synliggöra barns och ungas perspektiv på sin hälsa och sina livsvillkor.
 • Möjliggöra en mer jämlik elevhälsa.
 • Kartlägga och följa utvecklingen i hälsa och livsvillkor hos den unga befolkningen i Västra Götaland.
 • Låta aktuell kunskap om barns och ungas hälsa och livsvillkor ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör dem.
 • Öka barns och ungas delaktighet i beslut som rör dem.
 • Bidra till en fördjupad kunskap om barns och ungas hälsa i Västra Götaland exempelvis genom utlämning i forskningssyfte (efter forskningsetisk prövning.)

Personuppgiftsansvarig

Om du anser att uppgifter i den regiongemensamma elevhälsodatabasen är felaktiga, kan du begära rättelse hos den personuppgiftsansvarige som i det här fallet är Regionstyrelsen.

E-post: Fredrika.holm@vgregion.se

Telefon; 010-441 00 00 (Västra Götalandsregionens växel)

Du kan även begära information om vilka uppgifter som behandlas och hur de används: ehdv@vgregion.se

Dataskyddsombud

Du kan vända dig till Regionstyrelsens dataskyddsombud om du har frågor kring personuppgiftshantering.

E-post; koncernkontoret.dso@vgregion.se

Telefon; 010-441 00 00 (Västra Götalandsregionens växel)

Postadress; Regionstyrelsen, Regionens Hus, 462 80, Vänersborg

Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) är en tillsynsmyndighet som ansvarar för att skapa förutsättningar för att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet.

E-post; imy@imy.se

Telefon; 08-657 61 00

Postadress; Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Uppgifter som överförs från elevhälsoenkät till elevhälsodatabasen

 • Trivsel i skolan
 • Möjlighet att koncentrera sig under lektion
 • Upplevd trygghet / oro i skolan
 • Självskattade skolresultat*
 • Självskattad skolnärvaro*
 • Upplevd huvudvärk / magvärk
 • Upplevd nedstämdhet / ängslan / irritation
 • Upplevd stress
 • Självskattat mående
 • Omfattning och kvalitet på sömnen
 • Matvanor
 • Fysisk aktivitet
 • Sexuell hälsa*
 • Skärmtid för dataspel
 • Trivsel i hemmet
 • Studiero i hemmet
 • Tillgång till vuxna att tala med
 • Upplevelse av våld
 • Erfarenheter av alkohol och tobak*
 • Vänskapsrelationer

* Uppgifterna finns endast i enkäten för årskurs åtta samt gymnasiet

Förslag på sidor