Olycksfall under APL

Olycksfall under APL (arbetsplatsförlagt lärande), ersättning för personskada

En elev som skadat sig under sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) i gymnasieskolan har möjlighet att få ersättning. Dokumenterat avtal ska upprättas mellan Uddevalla kommun och platsen för lärandet. Eleven kan ansöka om ersättning för skada som orsakats under det arbetsplatsförlagda lärandet. Personskadan fastställs enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Eleven ska ansöka om ersättning efter inträffad skada. Kammarkollegiet fattar beslut om och betalar ut ersättningen.

Anmälningsförhållandet är detsamma oavsett var eleven genomför sin skolgång. OBS! Tänk på att eleven/personen kan vara innehavare av flera försäkringar. Samtliga anmälningar ska göras av den försäkrade eller vårdnadshavaren.

Anmälan vid skada görs via telefon eller e-post
Du anmäler själv

Anmälan av olycksfall görs av föräldrar/vårdnadshavare/elev till försäkringsbolaget. Olycksfall anmäls inte av Försäkringsenheten eller Barn och utbildning.

Anmälan via e-post ange: namn på den skadade och kontakttelefon. Länsförsäkringar tar sedan kontakt med dig.

Olycksfall anmäls till Länsförsäkringar personskada@gbg.lansforsakringar.se

Försäkringsnummer 2065589 

Telefon 031-63 23 75. Skadejour 020-59 00 00 (dygnet runt)

Adress Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Lilla Bommen 8, 404 84 Göteborg

Hur anmäler jag skada?

Olycksfall/skadeanmälan ska anmälas till:

  • Försäkringsbolaget, för närvarande Länsförsäkringar
  • Kammarkollegiet (skadeanmälan)
  • Försäkringskassan (arbetsskadeanmälan)

Skadeanmälan till Kammarkollegiet ska lämnas till skolan för underskrift innan den skickas till Kammarkollegiet. Försäkringen gäller endast för skada som inträffar på praktikplatsen.

Bestämmelserna gäller skador som inträffat efter juni 1988.

Försäkringsbolaget har ingen skyldighet att lämna ärendet vidare till annat försäkringsbolag. Anmälan upprättas med bistånd från praktik-/utbildningsanordnaren/AF av den skadade.

Anmäl till Kammarkollegiet och Försäkringskassan

Skada- och arbetsskadeanmälan Kammarkollegiet

Skada- och arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan

Eleven, vårdnadshavaren eller praktikföretagets ansvarar för att anmäla skadan till Kammarkollegiet och Försäkringskassan.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Försäkringsfrågor,

forsakringsfragor@uddevalla.se

 

Monica Johansson, +46 522‑69 60 51

Handläggare

monica.johansson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00