Vem gäller försäkringen för

Olycksfallsförsäkring

Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag, solsting, hälseneruptur, vridvåld mot knä samt smitta på grund av fästingbett.

Försäkringen är giltig till och med 1 september det år som barnet/eleven går ut grund- respektive gymnasieskola.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada, heltid - dygnet runt:

 • Barn inom förskola, pedagogisk omsorg (kommunal, enskild och annan kommun)
 • Elever i grundskola, särskola, gymnasieskola och fristående skolor
 • Elever i förskoleklass, grund-, gymnasie- eller särskola (grund- sär- gymnasiesär) i annan kommun
 • Elever i familjeförskola
 • Personer i familjehem/jourfamiljehem, IFO 150 
 • Personer inom vård och omsorgsboende, ÄO 660 
 • Personer i bostad med särskild service samt personer med beslut om personlig assistent mer än 10 timmar/dygn, IFO 60, SSF 280 
 • Personer inom stödboende med obligatoriskt verksamhetsinnehåll, IFO 20 
 • Personer placerade i hem för vård och boende (HVB) i Uddevalla eller annan kommun, IFO 75 
 • Arbetslös ungdom som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 • Frivilliga ledare, volontärer samt barn och ungdomar som deltar i verksamheter som arrangeras av kommunen.

Med heltid menas dygnet runt, såväl skoltid, fritid som arbetstid. Om den försäkrade omfattas av flera olycksfallsförsäkringar i Protector försäkring lämnas endast ersättning från en av dessa. Ersättning lämnas från den försäkring som är mest förmånlig för den försäkrade. 

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid/skoltid:

 • Studerande inom vuxenutbildning 
 • Studerande i YH (i kommunen och i andra kommuner)
 • Korttidsverksamhet
 • Kontaktfamilj
 • Ledsagarservice
 • Personer med beslut om personlig assistent mindre än 10 timmar/dygn, IFO 60, SSF 280 
 • Personer i praktik/arbetsträning/yrkesintroduktion/daglig verksamhet/daglig sysselsättning, IFO 150, SSF 300 
 • Volontärverksamhet
 • Barn i öppen förskola
 • Personer i insatser finansierade av Samordningsförbundet Väst och som ej är försäkrade av någon annan myndighet.

Med verksamhetstid/skoltid menas den tid den försäkrade deltar i av kommunen bedriven verksamhet i skola, barnomsorg eller motsvarande samt resa till och från. Försäkringen gäller även för andra aktiviteter anordnade av skolan som ingår i läroplanen, till exempel skolresor, APL och prao, fritidsverksamhet, idrottsutövning, utflykter, studiebesök och övriga aktiviteter anordnade och godkända av rektor eller motsvarande.. 

Förslag på sidor