Vem gäller försäkringen för

Olycksfallsförsäkring

Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag, solsting, hälseneruptur, vridvåld mot knä samt smitta på grund av fästingbett.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar heltid - dygnet runt:

 • Barn inom förskola, pedagogisk omsorg (kommunal, enskild och annan kommun)
 • Elever i grundskola, särskola, gymnasieskola och fristående skolor
 • Elever i förskoleklass, grund-, gymnasie- eller särskola (grund- sär- gymnasiesär) i annan kommun
 • Elever i familjeförskola
 • Personer i familjehem/jourfamiljehem
 • Personer inom vård och omsorgsboende
 • Personer i bostad med särskild service samt personer med beslut om personlig assistent mer än 10 timmar/dygn
 • Personer inom stödboende med obligatoriskt verksamhetsinnehåll
 • Personer placerade i hem för vård och boende (HVB) i Uddevalla eller annan kommun
 • Arbetslös ungdom som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 • Frivilliga ledare (utan LAF/TFA) samt övriga barn och ungdomar som deltar i övrig av kommunen bedriven verksamhet. 

Med heltid menas dygnet runt, såväl skoltid, fritid som arbetstid. Om den försäkrade omfattas av flera kommunolycksfallsförsäkringar i Länsförsäkringar lämnas endast ersättning från en av dessa. Ersättning lämnas från den försäkring som är mest förmånlig för den försäkrade. 

Försäkringen är giltig till och med 1 september det år som barnen/eleverna går ut förskola, förskoleklass, grund- respektive gymnasieskola.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid/skoltid:

 • Studerande inom vuxenutbildning 
 • Studerande i YH (i kommunen och i andra kommuner)
 • Korttidsverksamhet
 • Kontaktfamilj
 • Ledsagarservice
 • Personer med beslut om personlig assistent mindre än 10 timmar/dygn
 • Personer i praktik/arbetsträning/yrkesintroduktion/daglig verksamhet/daglig sysselsättning
 • Volontärverksamhet
 • Barn i öppen förskola
 • Personer i insatser finansierade av Samordningsförbundet Väst (f.d. Finsam) och som ej är försäkrade av någon annan myndighet.

Med verksamhetstid/skoltid menas den tid den försäkrade deltar i av kommunen bedriven verksamhet i skola, barnomsorg eller motsvarande samt resa till och från. Försäkringen gäller även för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten som är godkända av rektor eller motsvarande, till exempel skolresor och prao. 

Kontakt

Funktionsbrevlåda Försäkringsfrågor,

forsakringsfragor@uddevalla.se

 

Monica Johansson, +46 522‑69 60 51

Handläggare

monica.johansson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00