Avgiftskontroll i förskola och fritidshem

Uddevalla kommun genomför årligen en retroaktiv avgiftskontroll. De inkomstuppgifter familjerna lämnat till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Barn som äter

Betalade du rätt barnomsorgsavgift 2022?

Barn och utbildningsförvaltningen kontrollerar att rätt avgifter för förskola, dagbarnvårdare och fritidshem debiterades under 2022.

Uddevalla kommun kommer att genomföra en avgiftskontroll av de familjer som hade kommunal förskola/dagbarnvårdare eller fritidshem under 2022. De inkomstuppgifter familjerna lämnat kommer att jämföras med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Det är vårdnadshavarna som meddelar vilken inkomst familjen har och de har även ansvar att meddela när det blir förändringar. Barn- och utbildningsförvaltningen vill med kontrollen nu följa upp att rätt avgift debiterats. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla betalar rätt avgift enligt den taxa som gäller.

Om kontrollen visar att fel barnomsorgsavgift har betalats kommer en avgiftsjustering att ske. Om en familj betalat för lite skickas en retroaktiv faktura ut. Kontrollen kommer att genomföras varje år.

Vanliga frågor och svar om avgiftskontroll

Kommer alla att få en faktura?
Nej, endast de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura.

När får jag min faktura?
Vi kör faktureringen i olika omgångar. Vi kommer att skicka ut fakturor för år 2022 under våren 2024.

Varför genomför ni den här kontrollen?
Alla ska betala rätt barnomsorgsavgift. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt.

Hur räknas rätt avgift ut?
Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten enligt skatteverkets register delas med 12. Kommunen får då få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat och som är registrerad hos Uddevalla kommun.

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?
Politikerna i Barn- och utbildningsnämnden i Uddevalla har beslutat att denna kontroll ska genomföras från och med år 2015, en gång om året.

Vi har gått isär, vem av oss ska i så fall betala fakturan?
Bodde ni tillsammans under 2022 så har båda ansvar för att fakturan betalas.

Varför kontrollerar ni mot 2022, så långt bakåt i tiden?

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Deras uppgifter bygger på vad du deklarerade i maj 2023. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?
Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. (Familjeförhållande = personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte).

Jag kan inte betala min faktura, vart ska jag vända mig?

Du skickar ett mejl till forskolan@uddevalla.se så kontaktar vi dig.

Fakturan kan inte stämma, hur gör jag för att bestrida den?

När du ska bestrida en faktura vill vi ha in det skriftligen. Skicka till: forskolan@uddevalla.se eller skickar ett brev till Förskolekontoret, 451 81 Uddevalla. Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig.

Hur snabbt ska jag betala om jag betalat för lite avgift?

Information om förfallodag finns på fakturan.

Vad har jag gjort för fel, om jag måste betala tillbaka pengar?

Det vanligaste felet är att du inte lämnat en aktuell inkomstuppgift till placeringshandläggarna. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten.

Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler vi har. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Jag har betalat för hög avgift, kommer pengarna att återbetalas?

Om inlämnande inkomstuppgifter är felaktiga och inkomsten varit lägre än uppgiven inkomst och för hög avgift debiterats återbetalar kommunen mellanskillnaden den månad den korrekta inkomstuppgiften inkom samt en månad tillbaka i tiden.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 • Vård av fosterbarn (skattepliktig del)
 • Vårdbidrag för handikappade barn (skattepliktig del)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomster

Vad räknas inte som inkomst?
Till din inkomst räknas inte exempelvis studiestöd, försörjningsstöd, bidrag (exempelvis barnbidrag), introduktionsersättning för flyktingar, ersättning enligt lagen om bistånd till asylsökande med mera.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor