Regler förskola och pedagogisk omsorg

Här kan du läsa mer om förskola och pedagogisk omsorgen, vilka övergripande regler och rutiner som gäller och annat som kan vara bra att känna till.

1. Förskola och pedagogisk omsorg

1. 1 Verksamheternas uppgift

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap samt förbereda barnet för fortsatt utbildning. Förskolan är en egen skolform från och med 1 juli 2011.

Huvudmannen den som driver verksamheten) ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek samt att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det. Hemkommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande utbildning i fristående förskola.

Placeringen för barnet i förskola kan tidigast börja gälla när barnet fyllt ett år.

1.2 Förskola

En förskola bedrivs normalt i särskilda förskolelokaler. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Avdelningarna samarbetar kring öppning, stängning, utvecklingstid med mera.

Förskolan har en egen läroplan som arbetas utifrån, vilken utgör första steget i barns utbildning. Förskolan lyder under samma skollag som övriga skolformer.

Förskolan bedrivs av kommunen eller av en fristående huvudman (bolag, förening, registrerat trossamfund, stiftelse eller en enskild individ).

1.3 Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är verksamhet som inte är förskola. Däremot är läroplanen för förskolan vägledande för verksamheten. Exempel på pedagogisk omsorg är familjedaghem/ dagbarnvårdare, flerfamiljsystem och liknande. I Uddevalla kommun finns endast fristående familjedaghem. De fristående familjedaghemmen finns både i bolag med flera anställda dagbarnvårdare och i bolag som endast består av en dagbarnvårdare. En dagbarnvårdare tar emot en barngrupp i sitt eget hem, eller i en särskild lokal.

Den pedagogiska omsorgen ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler, i grupper med lämplig sammansättning och storlek. Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.

Några fristående familjedaghem erbjuder verksamhet för barn som fyllt ett år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, andra familjedaghem erbjuder till och med vårterminen det år barnet fyller 6 år. 

1.4 Öppen förskola

Öppen förskola finns på olika ställen i kommunen. Den öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar som har barn i åldern 0–6 år. Barn och vuxna deltar tillsammans i verksamheten. För de kommunala öppna förskolornas verksamheter ansvarar socialförvaltningen. Se information om öppna förskolan


Till innehållsförteckning

2. Kommunal och fristående verksamhet

2.1 Likheter och skillnader

Det finns både kommunala och fristående verksamheter. Den kommunala verksamheten står under tillsyn av Skolinspektionen. Ansvarig för varje förskola är en rektor.

Fristående förskola och pedagogisk omsorg drivs av någon annan än kommunen (exempelvis bolag, förening, registrerat trossamfund, stiftelse eller en enskild individ). Innan verksamheten startar måste den fristående huvudmannen få ett godkännande från kommunen för att driva verksamheten. Fristående verksamheter står under tillsyn av kommunen. Kommunen betalar ersättning till den fristående huvudmannen enligt samma principer som till den egna verksamheten.

De flesta lagar/regler/läroplan/styrdokument är gemensamma för både den kommunala och den fristående verksamheten.

Fristående verksamheter beslutar själva om sina föräldraavgifter. Dessa får dock inte överstiga maxtaxa (se mer om avgifter under avsnitt 6).


Till innehållsförteckning

3. Vem har rätt till en placering?

3.1 Den som arbetar eller studerar

Vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt att ha sina barn i verksamhet under arbetstid/studietid, inklusive resor till och från arbetet/studierna samt under tid för sömn vid nattarbete. Permittering likställs i detta sammanhang med arbete. För de som arbetar kvällar/nätter/helger: se nedan angående omsorg på obekväm arbetstid (3.6).

Vistelsetiden bestäms utifrån båda vårdnadshavarnas omsorgsbehov. Om vårdnadshavarna bor tillsammans är det tiderna för den vårdnadshavare med kortast omsorgsbehov avgör barnets vistelsetid.

Om vårdnadshavare inte bor tillsammans och barnet har ett växelvis boende ska varje vårdnadshavare som har behov av omsorg vara platsinnehavare. Varje vårdnadshavares omsorgsbehov/rätt till placering avgör barnets vistelsetid när barnet bor hos respektive vårdnadshavare. Varje platsinnehavare får en faktura (se nedan angående fördelad faktura 6.4).

Vårdnadshavare har inte rätt till verksamhet under sin semester, lov eller annan ledighet.

3.2 Föräldraledighet på grund av syskon

Vårdnadshavare som är föräldralediga har rätt till verksamhet för sina andra barn i förskoleåldern upp till 15 timmar per vecka. Hur dessa timmar ska fördelas över veckan beslutas av rektor. Barnet har rätt att behålla sin ordinarie vistelsetid en månad efter syskonets födelse. Vid ändring av vistelsetid ska vistelsetidsblankett lämnas till förskolan.

En vårdnadshavare kan inte vara föräldraledig för det barn som samtidigt är i förskola/pedagogisk omsorg.

Om föräldrapenning tas ut innan barns födelse sker en bedömning av omsorgsbehovet för det äldre syskonet. Rektor fattar beslut om vistelsetid.

När vårdnadshavare återgår till arbete eller studier efter föräldraledighet ska sysselsättningsintyg lämnas in via kommunens e-tjänst. Intyg som skall lämnas är tjänste- eller studieintyg och får inte vara äldre än en månad. Mer information om sysselsättningsintyg

3.3 Arbetssökande

Arbetssökande har rätt till verksamhet för sina barn 15 timmar per vecka. Hur dessa timmar fördelas över veckan beslutas av rektor. Barnet har rätt att behålla sin vistelsetid en månad efter att vårdnadshavaren blivit arbetslös.

Om vårdnadshavare får arbete eller börjar studera ska denne snarast möjligt anmäla till verksamheten samt till Förskolekontoret att vistelsetiderna ska ändras. Anmälan sker via blankett som finns på förskolan eller laddas ned från självserviceportalen

När vårdnadshavare återgår till arbete eller studier ska sysselsättningsintyg lämnas in via kommunens e-tjänst. Intyg som skall lämnas är tjänste- eller studieintyg och får inte vara äldre än en månad. Mer information om sysselsättningsintyg

3.4 Sjukskrivning/sjukdom i familjen

Om vårdnadshavare blir sjukskriven sker en bedömning av omsorgsbehovet utifrån sjukdomens omfattning. Rektor fattar beslut om vistelsetiderna. Om familjen har fler barn i förskola/pedagogisk omsorg/fritids och något av dessa barn blir sjukt, se punkt 3.7 nedan. Graviditetspenning likställs med sjukskrivning.

3.5 Allmän förskola

Från och med hösten det år barnet fyller 3 år har barnet rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka (525 timmar på ett år). Den allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider med uppehåll för samtliga lov och de kompetensutvecklingsdagar/studiedagar som grundskolan har. Om ett barn med allmän förskola har sin närvarotid när förskolan har kompetensutvecklingsdag erbjuds byte av dag den veckan så barnets rätt till 525 timmar tillgodoses.

Det är från och med 1 juli 2023 obligatoriskt för hemkommunen att erbjuda allmän förskola genom att reservera en plats vid en förskoleenhet även utan att något önskemål om förskola har anmälts av barnets vårdnadshavare om:

 1. barnet är fött utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år, eller
 2. barnets vårdnadshavare som är bosatta i Sverige är födda utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år.

Kommunen ska sträva efter att erbjuda en plats i förskola på samma sätt även till andra barn som ska erbjudas allmän förskola om de har behov av förskola för bättre språkutveckling i svenska. Kommunen ska inte behöva erbjuda en plats om det med hänsyn till barnets levnadsförhållanden eller situation i övrigt är uppenbart obehövligt, och inte heller i de fall då barn inte är folkbokförda i landet.

Den allmänna förskolan är avgiftsfri, till för barnet och kräver inte något omsorgsbehov. På förskolan ingår den allmänna förskolan i den ordinarie verksamheten.

Den som bara utnyttjar allmän förskola, men har behov av att barnet vistas i verksamheten även under lov och kompetensutvecklingsdagar/studiedagar, betalar en avgift. Avgift uttas för dessa dagar på så sätt att för varje dag som verksamhet nyttjas uttas avgift för hela den kalenderveckan.

Om perioden mellan en placering med placeringsgrund heltid 3–5 år och en allmän förskoleplats är mindre än två månader, tas avgift ut för den mellanliggande perioden enligt ordinarie taxa.

Vid uppsägning av barnomsorgsplats och återplacering inom två månader, utgår avgift för den mellanliggande perioden.

3.6 Omsorg på obekväm arbetstid

För dig som arbetar kvällar, nätter och helger finns Fyrens pedagogiska verksamhet. Fyren tar emot barn i åldrarna 1–13 år. Behov av plats ska styrkas med sysselsättningsintyg som visar att obekväm arbetstid är det som arbetsgivaren erbjuder. Intyget ska visa att arbete enbart dagtid inte är möjligt. Vid behov av omsorg endast under obekväm arbetstid ansöks om plats på Fyren. Finns även ett omsorgsbehov vardagar kl. 06.00-18.00 för barn 1-5 år, ansöks om plats till Skogslyckans förskola. Således krävs en placering på Skoglyckans förskola för att kunna erbjudas plats på Fyren.

Möjlighet att nyttja Fyrens verksamhet förutsätter att ett schema är inlämnat senast en månad före aktuellt omsorgsbehov. Detsamma gäller vid ändring av schema.

Fyrens verksamhet har vissa dygn kompetensutveckling/planering för ordinarie personal, och bemannas då med vikarier. Information går ut till vårdnadshavare i god tid.

Om behovet av obekväm arbetstid upphör har barnet inte längre rätt till plats på Fyren. Om behov av omsorg under obekväm arbetstid uppstår igen måste en ny ansökan till Fyren göras.

Ange vid ansökan önskat alternativ. Fyrens två alternativ vid placering under obekväm arbetstid är:

 • Alt 1: Kväll/helg innebär ett omsorgsbehov på vardagar kl. 18.00-22.30 samt helger och helgdagar 06.00-22.30.
 • Alt 2: Nattis innebär ett omsorgsbehov på 20 timmar eller mer per månad, nätter kl. 18.00-07.00 samt helg/helgdagar.

3.7 Barn i behov av särskilt stöd

Verksamheten ska utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver (8 kap 7 § skollagen). Dessa placeringar är avgiftsfria upp till 25 timmar per vecka. För vistelse över 25 timmar per vecka reduceras ordinarie avgift med 27 %.

Efter underlag från rektor fattas beslut om plats på förskola/i pedagogisk omsorg för barn med behov av särskilt stöd i sin utveckling, enligt reglerna i 8 kap 7§ skollagen.

Barn som på grund av familjens situation i övrigt behöver utökad tid kan erbjudas detta i enlighet med 8 kap 5 § skollagen. Avgift tas ut enligt ordinarie taxa. (se avsnitt 6). När barn har behov av utökad vistelsetid i förskola/pedagogisk omsorg av särskilda skäl tar vårdnadshavare kontakt med rektor. Intyg på orsaken måste bifogas.

Efter underlag från rektor fattas beslut om plats på förskola/i pedagogisk omsorg för barn i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete/studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt enligt 8 kap 5§ skollagen.

Särskilt stöd gällande förskola:

Ur skollagen 8 kap 9§

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn, ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska rektorn se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.

Särskilt stöd gällande pedagogisk verksamhet:

Ur skollagen 25 kap 2§ (fr o m 2023-01-01)

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska huvudmannen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.

3.8 Barn som är folkbokförda i annan kommun och som önskar förskolai Uddevalla

Om barnet är folkbokfört i en annan kommun än Uddevalla finns ändå möjlighet att ansöka om plats i Uddevalla. Placering beviljas av Uddevalla kommun om det finns lediga platser på önskad förskola. Ansökan görs via blankett som finns i Självserviceportalen.

Tag kontakt med Förskolekontoret om barnets folkbokföringsadress ändras eftersom det är viktigt att Uddevalla kommun har kontakt med barnets folkbokföringskommun angående placeringen.

3.9 Ändrad folkbokföringskommun när barnet har en placering

Om barnets folkbokföringskommun ändras från Uddevalla till annan kommun, är det inte säkert att Uddevalla kommun kan fortsätta att erbjuda plats. Det är hemkommunens skyldighet att erbjuda verksamhet. Tag kontakt med Förskolekontoret inför ändringen av folkbokföringskommun.

3.10 Barn som är folkbokförda i Uddevalla kommun och som önskar plats i annan kommun

Om barnet är folkbokfört i Uddevalla kommun, men vårdnadshavare önskar plats i annan kommun, tas kontakt med den kommun där plats önskas. Om den kommunen kan erbjuda plats kommer de att ta kontakt med Uddevalla kommun, men det är viktigt att också vårdnadshavare tar kontakt med Förskolekontoret.

3.11 Parallell placering

Det finns möjlighet att kombinera plats i två olika verksamhetsformer. Det betyder att samma barn kan vistas i olika verksamheter under samma dygn. Förskola är en verksamhetsform och annan pedagogisk verksamhet är en annan verksamhetsform. Barn som bara har rätt till 15 timmars placering kan bara ha plats i en verksamhet. Ansökan görs via Barn och utbildningsförvaltningens e-tjänst.

3.12 Ändring av vistelsetid

När ett barn behöver gå upp eller ner i vistelsetid på grund av ändrad placeringsgrund eller andra förhållanden, ska detta meddelas snarast möjligt via blankett som finns på förskolan eller laddas ner från självserviceportalen. Vid ändring av vistelsetid gäller det datum som angivits på blanketten, vilken ska vara underskriven av vårdnadshavare och personal på enheten.

Sysselsättningsintyg ska lämnas om barnets vistelsetid ändras från föräldraledig/ arbetssökande (15 tim/vecka) till arbete/studier via självserviceportalen. Tjänste- eller studieintyget ska inte vara äldre än en månad (gällande avgifterna se punkt 6.2 nedan)


Till innehållsförteckning

4. Ansökan, kö och placering

4.1 Ansökan

Ansökan om plats för samtliga verksamheter görs via Barn och utbildningsförvaltningens e-tjänst. Vid ansökan till Frida förskola, ska detta ske både genom kommunen och direkt till Frida förskola.

De som behöver hjälp med att göra ansökan kan besöka kommunens Kontaktcenter. Ansökan kan göras tidigast när barnet är sex månader. Ansökan om plats kan göras max 12 månader innan önskat placeringsdatum.

I ansökan anges vilka verksamheter/alternativ som önskas (både kommunala och fristående), önskat placeringsdatum, samt grund för placering. Fem olika alternativ kan väljas. Fram till dess att plats erbjuds kan köalternativ och/eller önskat placeringsdatum samt placeringsgrund ändras med bibehållet ködatum. Detta görs på hemsidan och heter ‘’Ny ansökan’’. Alla köalternativ behöver då registreras igen.

Om familjen har obetalda barnomsorgsavgifter kan köanmälan göras, men plats kan inte erbjudas förrän skulden är reglerad. Fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri allmän förskola. Denna rätt påverkas inte av eventuella skulder. Om vårdnadshavarna sammanbor räcker det att en ansöker om plats. Den sökande blir mottagare av fakturan.

Sysselsättningsintyg efterfrågas för att styrka placeringsgrund för den som arbetar eller studerar. Intyg ska inkomma från vårdnadshavare som har omsorgsbehov. Exempel på intyg är tjänstgörings-, studie- och sjukintyg. Dokumenten ska vara underskrivna av behörig person. Vid egen firma kan ett vidimerat registerutdrag skickas in. Intyget ska inte vara äldre än 1 månad.

Observera att om inget intyg inkommer, gäller 15 timmars placering per vecka.

4.2 Köregler

Vi försöker så långt det är möjligt att tillgodose förstahandsval. Om förstahandsvalet erbjuds, och vårdnadshavare väljer att tacka nej så förloras plats i kön. Finns fortfarande ett omsorgsbehov måste ansökan om plats göras på nytt.

Erbjuds annat alternativ än förstahandsvalet, kan vårdnadshavare välja att stå kvar i kön till förstahandsvalet oavsett om denne tackar ja eller nej.

Har vårdnadshavare inte svarat på placeringserbjudandet inom angiven tid, tas ansökan bort. Detsamma gäller om svar ej erhålles vid förfrågan från kommunen om att stå kvar i kön.

Om du blir erbjuden något av dina alternativ och väljer att flytta fram önskat placeringsdatum innebär detta att du tackar nej till platsen. Ny ansökan får då göras.   

4.3 Förtur

Förtur beviljas om något av följande skäl finns:

 • Barn som är i behov av särskilt stöd enligt 8 kap 7 § skollagen
 • Barn som är i behov av stöd enligt 8 kap 5 § skollagen
 • Om det, vid tidpunkten för önskad placering, finns syskon placerat på den sökta enheten gäller syskonförtur dit. För att åberopa syskonförtur bör man söka minst fyra månader innan önskat placeringsdatum. Som syskon räknas barn som ingår i samma hushåll. Förturen gäller till dess att plats kan erbjudas där syskonet är placerat.
 • Vårdnadshavare som har plats på Fyrens verksamhet, och som blir föräldralediga, har förtur vid återgång till arbete på obekväm arbetstid. Behov ska anmälas minst fyra månader innan önskat startdatum.
 • Omplaceringar på grund av särskilda skäl.
 • Omplaceringar på grund av organisatoriska förändringar inom kommunal verksamhet, exempelvis när en verksamhet upphör.

4.4 Skyddade personuppgifter

Om adresskydd eller skyddad identitet har beviljats av skattemyndigheten görs ansökan via blankett som finns i självserviceportalen

4.5 Tilldelning av plats

Av skollagen 8 kap 14 § framgår att när vårdnadshavare har önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.

När ledig plats uppstår i någon av de verksamheter som önskats skickas ett placeringserbjudande. Om ingen ledig plats uppstår på någon av de verksamheter som önskats, skickas ett placeringserbjudande till den enhet med ledig plats som ligger närmast önskade enheter i kommunen. Platserbjudande ska besvaras inom två veckor, oavsett om platsen accepteras eller inte.

Avgift tas ut från och med det datum som placeringen börjar gälla, under förutsättning att vårdnadshavare tackat ja till platsen.

4.6 Byte av placering

Om ett barn påbörjat en placering, men vårdnadshavare önskar byta, är det möjligt att ställa sig i kö till önskad förskola via kommunens e-tjänst.

I samband med byte av placering gäller en administrationstid på två veckor. Det betyder att barnet kan påbörja den nya placeringen tidigast två veckor efter att ni fått besked om att byte kan ske. Någon uppsägning ska inte göras.

4.7 Uppsägning

För att avsluta en placering behöver en uppsägning göras, information om hur man går till väga finns här. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen registrerats. Under uppsägningstiden ska barnomsorgsavgift betalas, även om platsen inte nyttjas.

4.8 Möjlighet att behålla platsen vid längre frånvaro

Vårdnadshavare som önskar göra ett uppehåll under minst en månad och som längst två månader, kan ansöka om att få behålla platsen. Ansökan skickas till Förskolekontoret. Om ansökan beviljas uttas avgift under frånvaron. Om frånvaron överstiger två månader måste platsen sägas upp och ny plats sökas.

4.9 Plats som inte nyttjas

Om en plats inte nyttjas och giltigt skäl saknas så har rätten till platsen upphört.

4.10 Förskoleklass, 6-åringar

Verksamheten i förskoleklass ska förbereda barnet för fortsatt utbildning och är obligatorisk.

Placeringar för barn som ska börja i förskoleklass avslutas automatiskt i augusti.

Obs! Vårdnadshavare måste ansöka om plats på fritidshem om behov finns.


Till innehållsförteckning

5. Introduktion, öppettider med mera

5.1 Introduktion

Barnet är inskrivet på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen från den dag som står angivet på placeringsbeskedet. För att barn och vårdnadshavare ska få en så trygg och bra start som möjligt bör vårdnadshavare vara tillsammans med barnet under introduktionen (ca två veckor), beroende på barnets behov. Avgift uttas även under introduktionen. Läs mer om introduktion i förskola.

5.2 Öppettider

Verksamheterna har öppet 06.00 – 18.00 om omsorgsbehov finns. Vissa avvikelser kan förekomma, men ramtiden är 12 timmars öppethållande. För de som arbetar kvällar/helger/nätter: se 3.6 angående "Verksamhet på obekväm arbetstid”.

5.3 Barnets schema

Omsorgsbehovet styr barnets vistelsetid. För att verksamheten ska kunna planera sin bemanning krävs att schema lämnas över barnets vistelsetid. Detta sker via kommunens e-tjänst i samband med att man tackar ja till erbjuden plats. Schemat ska ange vilken tid barnet lämnas och hämtas, och ska uppdateras vid förändringar.

Vid planering av verksamheten förutsätts att barnen är lediga under ca 4–5 veckor under ett år på samma sätt som vårdnadshavare normalt har semester. Observera att om schemaändringen innebär att barnet går från ett 15-timmars schema till ett schema som överstiger 15 timmar, måste sysselsättningsintyg lämnas in för att schemat ska godkännas.

5.4 Sommaröppen verksamhet

Under sommaren finns alltid någon förskola öppen i kommunen för de som har placering i kommunal verksamhet och som är i behov av barnomsorg. De som har barnomsorg i fristående verksamhet erbjuds sommarverksamhet av den fristående huvudmannen.

Planeringen av sommarens verksamhet sker under våren. Vårdnadshavarna får då ange sitt behov av omsorg. Alla vårdnadshavare uppmanas att så noggrant som möjligt ange behovet så att rätt bemanning kan planeras!

5.5 Kompetensutvecklingsdagar

Några dagar per år samlas all personal för kompetensutvecklingsdagar. Verksamheten har då begränsat öppethållande, vanligtvis med vikarier, då ordinarie personal deltar i kompetensutvecklingen. Det är av stort värde att så många av personalen som möjligt kan närvara.

Under kompetensutvecklingsdagarna samordnas verksamheterna. Det betyder att de föräldrar som behöver omsorg under dessa dagar kan behöva lämna sitt barn på annat ställe än normalt. Information om vilka dagar som är kompetensutvecklingsdagar lämnas i god tid till vårdnadshavarna. Det görs ingen reducering av avgiften för dessa dagar.

5.6 Begränsat öppethållande en eftermiddag i månaden

En eftermiddag i månaden kommer förskolans ordinarie personal ha mötestid för pedagogisk utveckling. Förskolan kommer då att ha begränsat öppet, vanligtvis med vikarier, då all ordinarie personal deltar i utvecklingsinsatserna. Vilken eftermiddag som avses är olika för enheterna och information delges i god tid på lärplattform.

 

Till innehållsförteckning

6. Vad kostar verksamheten?

6.1 Avgifter i fristående verksamhet

De fristående verksamheterna beslutar själva vilken avgift som de tar ut. Den får dock inte överstiga beloppen som framgår nedan (maxtaxa).

6.2 Avgifter i kommunal verksamhet

Uddevalla kommun tillämpar maxtaxa. Utgångspunkten för avgiftsberäkningen är inkomsten i det hushåll barnet/barnen tillhör. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har barn gemensamt eller är folkbokförda på samma adress. Hushållets gemensamma bruttoinkomst ligger till grund vid beräkningen av avgiften. Det är därför viktigt att kontakta Förskolekontoret och anmäla samboförhållanden. Det är endast inkomst och skattepliktiga ersättningar som är avgiftsgrundande.

 • Inlämnad inkomstuppgift ska ange årsinkomsten fördelat på 12 månader, det vill säga den genomsnittliga månadsinkomsten.
 • Om ingen inkomstuppgift anmäls uttas högsta avgift.
 • Avgift ska betalas 12 månader per år.
 • Betalning sker i förskott månadsvis.
 • Högsta avgiftsgrundande inkomsten är 54 830 kr/månad. *
 • Inkomstförändringar ska anmälas omgående via Barn och utbildningsförvaltningens e-tjänst.
 • Förändrade familjeförhållanden skall anmälas omgående till Förskolekontoret då det kan påverka hushållets totala inkomst och därmed avgiften.
 • Om inlämnade inkomstuppgifter, som ligger till grund för avgiften, är felaktiga och inkomsten varit lägre än uppgiven inkomst och för hög avgift debiterats återbetalar kommunen mellanskillnaden den månad den korrekta inkomstuppgiften inkom samt en månad tillbaka i tiden.
 • Om inlämnade inkomstuppgifter, som ligger till grund för avgiften, är felaktiga och inkomsten varit högre än uppgiven inkomst och för låg avgift debiterats, efterdebiteras mellanskillnaden högst tre år tillbaka i tiden.
 • Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera uppgiven inkomst exempelvis hos arbetsgivare.
 • De uppgifter som lämnas om hushållets gemensamma inkomst kontrolleras retroaktivt mot Skatteverkets slutskattebesked (se 6.3 Avgiftskontroll). Om kontrollen visar att fel avgift betalats, kommer en justering enligt särskilda regler att ske. Kontrollen sker med två års fördröjning då Skatteverkets uppgifter inte finns att tillgå tidigare.
 • Lägsta belopp som debiteras eller återbetalas är 300 kr.
 • Om betalningen inte kommit Uddevalla kommun tillhanda på fakturans förfallodag skickas en påminnelse ut. Uteblir betalningen även efter påminnelsen skickas fordran vidare för inkassoåtgärder och en avgift påföres. Även dröjsmålsränta tas ut enligt räntelagen.
 • Om barnet eller någon familjemedlem saknar svenskt personnummer eller har skyddade personuppgifter, kontaktas Förskolekontoret för information om hur anmälan sker av inkomst eller ändrade familjeförhållanden.
 • Avgifterna är olika om det finns flera barn i familjen som har barnsomsorg enligt nedan. Det yngsta placerade barnet räknas som barn nr 1. Lägre avgift gäller även om något av barnen finns i fritidshem/pedagogisk omsorg. För att få syskonrabatt ska barnen vara folkbokförda på samma adress och ha samma fakturamottagare.

Förskola/pedagogisk omsorg

Barn 1 3 % av hushållets inkomst – max 1 645 kr/mån*

Barn 2 2 % av hushållets inkomst – max 1 097 kr/mån *

Barn 3 1 % av hushållets inkomst – max 548 kr/mån*

Barn 4 osv Ingen avgift

*1 Avgiftens storlek ändras årligen, se Skolverkets index. Ovanstående exempel grundar sig på 2023 års taxa.

Allmän förskola

Från hösten det år barnet fyller 3 år till dess att hen börjar förskoleklass har barnet rätt till avgiftsfri allmän förskola, (525 timmar/år). Rektor beslutar om tidens förläggning.

Vid vistelsebehov över 15 timmar per vecka: reduceras avgiften med 27 % för allmän förskola.

Placering i enlighet med 8 kap 5 § skollagen

Avgift tas ut enligt ordinarie placeringar, se ovan.

Placering i enlighet med 8 kap 7 § skollagen

Vistelse upp till 25 timmar per vecka är avgiftsfritt.

Vid vistelse över 25 timmar per vecka reduceras ordinarie avgift med 27 %.

6.3 Avgiftskontroll

Uddevalla kommun genomför en kontroll av avgiften varje år då det är viktigt ur rättvise- och rättssäkerhetssynpunkt att alla betalar rätt avgift och behandlas lika utifrån sina förutsättningar. Avgiftskontrollen kvalitetssäkrar att alla betalar rätt avgift. Kontrollen sker med två års fördröjning, dvs så snart Skatteverkets uppgifter finns att tillgå.

Vårdnadshavare ansvarar för att anmäla rätt inkomst och familjeförhållanden till kommunen så att avgiften för hushållet blir rätt. Informationen anmäls via Barn och utbildningsförvaltningens e-tjänst.

6.4 Fördelad faktura

När vårdnadshavarna inte bor tillsammans, men båda har behov av omsorg, skall anmälan om fördelad faktura göras. Om en vårdnadshavare inkommer med anmälan om fördelad faktura utgår vi från att den andra vårdnadshavaren också har ett omsorgsbehov.

Fördelad faktura registreras och gäller först fr.o.m. nästkommande debiteringsmånad. Någon retroaktiv justering sker inte.

Den delade fakturan räknas ut i proportion till vårdnadshavarens inkomster. De sammanlagda avgifterna kommer inte överstiga högsta avgiften enligt maxtaxans regler.

Om någon av vårdnadshavarna säger upp sin del av platsen blir den andra vårdnadshavaren betalningsansvarig för hela fakturan.

6.5 Betalningsansvar och skuld

Om barnets vårdnadshavare bor tillsammans blir båda platsinnehavare och får ett gemensamt betalningsansvar. Med platsinnehavare avses också familjehemsföräldrar. Det gemensamma betalningsansvaret innebär att båda vårdnadshavarna lämnar inkomstuppgifter via Barn och utbildningsförvaltningens e-tjänst, är avgiftspliktiga och har ett gemensamt ansvar att se till att betalning sker. Eventuell skuld markeras för båda vårdnadshavarna.

Uddevalla kommun skickar fakturan till barnets folkbokföringsadress om båda vårdnadshavare är folkbokförda på samma adress.

Om familjen har obetalda avgifter kan ansökan om förskoleplats göras, men plats kan inte erbjudas förrän skulden är reglerad. Om skulden har uppkommit efter att placeringen startat ska den betalas snarast möjligt. Om det finns särskilda skäl kan en avbetalningsplan upprättas av kommunen.

6.6 Avstängning

Vid upprepade försummelser att betala avgift för platsen kan avstängning göras. Ny placering erbjuds inte förrän den gamla skulden är betald.


Till innehållsförteckning

7. Övrigt

7.1 Olycksfallsförsäkring

Alla barn inom förskola/pedagogisk omsorg omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring, oavsett om verksamheten är kommunal eller fristående. Försäkringen gäller dygnet runt och omfattar skador som barnet får på grund av olycksfall. Observera att försäkringen inte omfattar sjukdomsfall! Här finns yterligare information om försäkringen och hur skada anmäls.

7.2 Ansvarsfrågor

När barnet lämnas från vårdnadshavare till förskola/pedagogisk omsorg övergår vårdnadshavares tillsynsansvar till verksamheten. Det är därför viktigt att vårdnadshavarna följer verksamhetens rutiner för hur lämning ska gå till.

Vårdnadshavare måste vara säkra på att personalen vet om att barnet lämnats så att verksamheten vet vilka barn de har ansvar för. Om barnet är frånvarande, exempelvis på grund av sjukdom, ska detta anmälas omgående till förskolan.

På samma sätt måste rutinerna följas när det gäller överlämning av barnet vid hämtning för att det ska ske på ett tryggt och säkert sätt. Om någon annan än vårdnadshavare ska hämta barnet, lämnas meddelande enligt enhetens rutiner i god tid.

7.3 Sekretess

I kommunal och fristående verksamhet gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden. Undantaget är om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider skada. All personal har tystnadsplikt.

Att ett barn har placering vid en viss enhet är en offentlig uppgift som kan lämnas ut, såvida inte barnet har skyddade personuppgifter.

7.4 Anmälningsplikt

Personal inom förskola/pedagogisk omsorg är skyldiga att omgående anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även de som arbetar inom fristående verksamhet. Det som anmäls till socialtjänsten är den oro personalen har för ett barn. Socialtjänsten avgör sedan om någon insats behövs.

 

Till innehållsförteckning

Förslag på sidor