Toggle navigation

Vision, mål och pedagogik på Ängabo förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

Vi har kompetent och kreativ pedagogisk personal som kan se och bemöta just ditt barns behov. Vi har tillgång till specialpedagog, psykolog, kurator, logoped samt skol- och IKT-utvecklare. Vi har ett gemensamt utvecklingsarbete där personalen får kompetensutveckling. Vi dokumenterar utbildningen i den digitala plattformen Vklass.

Vår vision

Utifrån vår läroplan för förskolan LPFÖ18 Förskolans värdegrund och uppdrag

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Med temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

I vår verksamhet utgår vi från barnens erfarenheter och intressen. Vi använder vardagen och spontana sammanhang för att främja barnens lek och lärande i bland annat dessa områden.

Pedagogens roll

Det är viktigt att matematiken, naturvetenskapen, tekniken och språket genomsyrar hela dagens aktiviteter så att dessa blir vardagsanknutna. Vår uppgift är att vara medforskande pedagoger som ställer utmanande frågor och inspirerar barnen till lust att leka och lära. Vi vill även framhålla vikten av att erbjuda barnen olika former av material som möjliggör kreativt skapande och väcker nyfikenhet hos barnen.

Vår största utmaning är att förvalta allt som barnen lär oss.

Våra tankar: "Det är inte svaren i sig som är det viktiga, utan vägen dit som är intressant."

"Det viktigaste redskapet för barnens lärande i förskolan är medvetna och engagerade pedagoger."

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2019/ våren 2020

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Kontakt

Rose-Marie Kinnander Johannisson, +46 522‑69 51 89

Rektor

rose-marie.kinnanderjohannisson@uddevalla.se

Fredagsvägen 1

451 63 Uddevalla 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00