Vision, mål och pedagogik på Äsperöds förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som är utbildade för att ge just ditt barn en bra undervisning i en pedagogisk miljö. Förskolans arbete utvecklas och stöds också av specialpedagog, barnpsykolog, IKT-utvecklare, logoped och utvecklare i förskolan.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2023/ våren 2024

I Uddevalla kommun har man valt trygghet och studiero samt ökad måluppfyllelse som prioriterade mål för samtliga skolformer under rådande mandatperiod. För förskolan innebär detta att vi sätter fokus på vårt likabehandlingsarbete och jämställdhetsuppdrag samt språkutvecklande arbetssätt.

Trygghet och studiero

Likabehandlingsarbete handlar om att värna om barnens mänskliga rättigheter och att implementera FN:s barnkonvention i förskolan. Barn har ett rättsskydd mot diskriminering och trakasserier som är likvärdigt det som finns för vuxna. Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla barn i förskolan har samma rättigheter – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Barnen har också rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt innebär att personalen har ett förhållningssätt som präglas av medvetenhet kring språk och kommunikation i planerade såväl som spontant uppkomna undervisningssituationer. Samtlig personal skall arbeta för att alla barn utvecklar ett rikt och nyanserat språk och språkliga strategier för att resonera, reflektera och argumentera.

Äsperöds förskola arbetar med tecken som stöd och bildstöd

Vår vision

Vår vision är att erbjuda en lustfylld och lärorik förskola, där vår värdegrund genomsyrar verksamheten och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.

Digitala verktyg

Förskolan har i sitt uppdrag att rusta barnen för framtiden och detta innebär att erbjuda digitala lärverktyg som ett av flera arbetssätt. På förskolan finns lärplattor, datorer, projektor och kameror. Vi använder oss till stor del av lärplattor i vår verksamhet, både genom pedagogiska appar men även till dokumentation av lärprocesser. Utvecklingen kring digitala verktyg är i snabb förändring och förskolan arbetar kontinuerligt med området för att hålla sig á jour.

Grön Flagg

Äsperöds förskola har sedan länge arbetat systematiskt med ett socialt och ekologiskt hållbarhetstänk genom sitt Grön Flagg arbete. Detta arbete bygger på barn och vårdnadshavares delaktighet och inflytande i sociala och miljöfrämjande aktiviteter utifrån bestämda temaområden. För tillfället är temat hälsa och livsstil.

Mulle

De äldsta barnen på förskolan deltar i Mulle-verksamhet. Genom gemensamma upplevelser lär vi oss ta ansvar för vår natur.

Tecken- och bildstöd

Vi använder tecken och bilder som stöd i kommunikationen med barnen. Teckenstöd innebär att vi pedagoger med teckenspråk tecknar de viktigaste orden i meningarna samtidigt som vi pratar. Bildstöd handlar om att vi förstärker och förtydligar talet genom att peka på bilder eller symboler.

Förslag på sidor