Toggle navigation

Föräldrasamverkan

Dialog och samarbete

En god dialog och ett gott samarbete med föräldrar/vårdnadshavare är en viktig förutsättning för vårt pedagogiska arbete. Kommunikationen sker framför allt i det dagliga mötet på förskolan men vi bjuder också in till möten. Det är viktigt för oss personal att ni som vårdnadshavare känner er trygga när ert/era barn är hos oss.

Förskolans arbete med barnen skall ske i nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna skall inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjlighet till inflytande. /LPFÖ 98/16

Du bjuds in till utvecklingssamtal

En till två gånger per år kommer förskolan att bjuda in föräldrar/vårdnadshavare till ett utvecklingssamtal. I samtalet möts vi bland annat kring barnets engagemang och intresse just nu och hur detta kan fördjupas, utmanas och utvecklas.

Föräldramöte ger dig information om förskolan

En till två gånger per år kommer pedagogerna att bjuda in till föräldramöte. Det ger dig som förälder/vårdnadshavare möjlighet att få information om verksamheten och att få vara med och samtala med andra föräldrar/vårdnadshavare, i mindre och större grupp, kring aktuella och angelägna ämnen.

Så samarbetar vi

Som förskola har vi regelbundet samarbete med specialpedagog, förskolepsykolog, BVC, socialsekreterare och skola. Tystnadsplikt, anmälningsplikt och sekretesslag gäller inom förskolans verksamhet.

Kontakt

Michaela Eldborn, +46 522‑69 56 55

Rektor

michaela.eldborn@uddevalla.se

Balladvägen 14-16

451 71 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00