Vision, mål och pedagogik på Blekets förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som är utbildade för att ge just ditt barn en bra undervisning i en pedagogisk miljö. Förskolans arbete utvecklas och stöds också av specialpedagog, barnpsykolog, IKT-utvecklare, logoped och utvecklare i förskolan.

Bleket

Vår vision

På våra kommunala förskolor växer kreativa och demokratiska barn med framtidstro, som leker och lär tillsammans. På Blekets förskola strävar vi efter att göra barnen medvetna om natur och hälsa.

Vår värdegrund:

Öppenhet - På Blekets förskola ska alla känna sig välkomna, trygga och lika mycket värda.

Respekt - Vi respekterar varandra och våra olikheter och ser det som en tillgång.

Professionalitet - Vi ger alla ett trevligt bemötande och delar med oss av våra kunskaper.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2023/ våren 2024

I Uddevalla kommun har man valt trygghet och studiero samt ökad måluppfyllelse som prioriterade mål för samtliga skolformer under rådande mandatperiod. För förskolan innebär detta att vi sätter fokus på vårt likabehandlingsarbete och jämställdhetsuppdrag samt språkutvecklande arbetssätt.

Trygghet och studiero

Likabehandlingsarbete handlar om att värna om barnens mänskliga rättigheter och att implementera FN:s barnkonvention i förskolan. Barn har ett rättsskydd mot diskriminering och trakasserier som är likvärdigt det som finns för vuxna. Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla barn i förskolan har samma rättigheter – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Barnen har också rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt innebär att personalen har ett förhållningssätt som präglas av medvetenhet kring språk och kommunikation i planerade såväl som spontant uppkomna undervisningssituationer. Samtlig personal skall arbeta för att alla barn utvecklar ett rikt och nyanserat språk och språkliga strategier för att resonera, reflektera och argumentera.

IKT

Vi använder oss av datorer, lärplattor, mobiler, digitalkameror och projektorer i verksamheten. Med hjälp av dessa dokumenterar vi barnens utveckling och tillsammans med barnen diskuterar vi det vi ser på bilderna och filmerna. Genom detta arbetssätt får barnen syn på deras eget lärande. Vi söker också information på internet för att få svar på frågor.

Utvecklingstid och kompetensutvecklingsdagar

I Uddevallas kommunala förskolor har personalen möjlighet till att ta del av föreläsningar samt planera, följa upp och utvärdera sin undervisning vid bland annat gemensam utvecklingstid och under gemensamma kompetensutvecklingsdagar.

Förskolorna begränsar verksamheten en eftermiddag i månaden från klockan 16.00. Din förskola kommer att meddela dig vilken dag som gäller för just den enheten.

Under kompetensutvecklingsdagar (6 per läsår) har förskolorna ingen ordinarie undervisning. För de barn som behöver omsorg dessa dagar erbjuds plats på några av kommunens förskolor.

Läs mer om utvecklingstid och kompetensutvecklingsdagar

Förslag på sidor