Toggle navigation

Vision, mål och pedagogik på Blekets förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

Vi har kompetent och kreativ pedagogisk personal som kan se och bemöta just ditt barns behov. Vi har tillgång till specialpedagog, psykolog, kurator, logoped samt skol- och IKT-utvecklare. Vi har ett gemensamt utvecklingsarbete där personalen får kompetensutveckling. Vi dokumenterar utbildningen i den digitala plattformen Vklass.

Bleket

Vår vision

På våra kommunala förskolor växer kreativa och demokratiska barn med framtidstro, som leker och lär tillsammans. På Blekets förskola strävar vi efter att göra barnen medvetna om naturens betydelse, och lära dem att visa respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Vår värdegrund:

Öppenhet - På Blekets förskola ska alla känna sig välkomna, trygga och lika mycket värda.

Respekt - Vi respekterar varandra och våra olikheter och ser det som en tillgång.

Professionalitet - Vi ger alla ett trevligt bemötande och delar med oss av våra kunskaper.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2019/ våren 2020

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Aktionsforskning utvecklar verksamheten

I använder oss av aktionsforskning för att synliggöra barns lärande och utveckla verksamheten. Genom att vi reflekterar över praktiken, det vi gör, i förhållande till teorier om barns lärande och utveckling, samt beprövad erfarenhet försöker vi finna nya lösningar på vardagliga frågor/problem.

IKT

Vi använder oss av datorer, lärplattor, mobiler, digitalkameror och projektorer i verksamheten. Med hjälp av dessa dokumenterar vi barnens utveckling och tillsammans med barnen diskuterar vi det vi ser på bilderna och filmerna. Genom detta arbetssätt får barnen syn på deras eget lärande. Vi söker också information på internet för att få svar på frågor.

Miljöarbete i förskolan

Grön flagg är ett förenklat miljöledningssystem anpassat för skolor och förskolor och ett verktyg för att arbeta aktivt med hållbar utveckling Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplaner. Grunden i Grön Flagg bygger på barnens och elevernas idéer och nyfikenhet.  Verktyget Grön Flagg är kostnadsfritt och drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent.

Kontakt

Rose-Marie Kinnander Johannisson, +46 522‑69 51 89

Rektor

rose-marie.kinnanderjohannisson@uddevalla.se

Vargstigen 2

451 54 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00