Toggle navigation

Förskola och hem

Byggklossar

Sök plats

med Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare kan du:

  • Söka och säga upp plats
  • Lägga in schema, inkomst

Här hittar du mer information om vår e-tjänst

Följ undervisningen med Vklass

Vklass är en lärplattform för kommunal förskoleverksamhet (barn 1-6 år) i Uddevalla. I Vklass hittar du all information om ditt barn i förskolan. Du kan på ett enkelt sätt följa undervisningen, du når kalender och nyheter och du hanterar ditt barns omsorgsschema.

Mer information om Vklass

Våra informationskanaler

Vi informerar via mail och finns tillgängliga på telefon och via SMS.

Varje år har vi introduktionsmöte för nya föräldrar och även ett föräldramöte.

Utvecklingssamtal erbjuder vi 2 gånger/året.

Föräldraråd har vi 2 gånger/året, där har ni möjlighet att medverka och driva frågor som är viktiga för er.

Tider och rutiner

En dag på vår förskola

06:00   Förskolan öppnar

08:00   Frukost

11.15 och 11:30 Lunch

11:15 och 11:30 Lugn stund/vila

14:15 och14:30 Mellanmål

17.30 Förskolan stänger för dagen

Inskolning, introduktion

Introduktionsmodell för Bokenäs och Kreatörens Förskolor

Vi välkomnar er och era barn till förskolan genom att starta med ett föräldramöte i maj/juni, där vi bl a berättar om introduktionsmodellen och vårt arbetssätt. Till detta möte ber vi er komma utan barn för att vi ska kunna fokusera oss på informationen och på era frågor. Det är förskolans miljö som är ny för barnet/barnen och som de ska skolas in till liksom till sina nya kamrater och de vuxna på förskolan. Vi försöker ha en så likvärdig verksamhet under denna tid som under en ordinarie dag.Under introduktionen är vår tanke att barnet/barnen ska ha möjlighet att knyta an till alla vuxna i förskolans grupp. Vi lyssnar till barnets behov om vilken vuxen barnet i första hand väljer att knyta an till.

Introduktionen pågår 2 veckor i samråd med vårdnadshavarna.

Dag ett på introduktionen börjar med att vårdnadshavarna kommer och hälsar på utan barnet. Ni får då möjlighet att berätta om ert/era barn och dess vanor och rutiner och återkoppla till frågor som uppkommit efter föräldramötet.Under de första dagarna på introduktion kommer barnet till förskolan 1½ timma tillsammans med vårdnadshavaren eller annan trygg vuxen, sedan ökas tiden successivt. De äldre barnen som tidigare gått på förskola kan vara här något längre tid (som man kommer överens med pedagogerna om).Om många barn ska introduceras samtidigt kan gruppen delas och man har en introduktion på förmiddagen respektive eftermiddagen.Under introduktionen är alla vårdnadshavare/föräldrar samlade på ett ställe på hemvist, dels för att det är barnet som ska lämna föräldrarna och för att de vuxna ska ha möjlighet att lära känna varandra. Uppföljningssamtal har vi ca en månad efter introduktionens slut.

Föräldrasamverkan

Dialog och samarbete

En god dialog och ett gott samarbete med föräldrar/vårdnadshavare är en viktig förutsättning för vårt pedagogiska arbete. Kommunikationen sker framför allt i det dagliga mötet på förskolan men vi bjuder också in till möten.

Du bjuds in till utvecklingssamtal

En till två gånger per år kommer förskolan att bjuda in föräldrar/vårdnadshavare till ett utvecklingssamtal. I samtalet möts vi bland annat kring barnets engagemang och intresse just nu och hur detta kan fördjupas, utmanas och utvecklas.

Föräldramöte ger dig information om förskolan

En till två gånger per år kommer pedagogerna att bjuda in till föräldramöte. Det ger dig som förälder/vårdnadshavare möjlighet att få information om verksamheten och att få vara med och samtala med andra föräldrar/vårdnadshavare, i mindre och större grupp, kring aktuella och angelägna ämnen.

Påverka genom föräldrarådet

Föräldraråd är ett forum där föräldrar/vårdnadshavare kan vara med och få information samt diskutera och påverka förskolans verksamhet. I rådet, som kommer träffas två gånger per år, ingår föräldrarepresentanter och pedagoger från varje avdelning samt rektor. Men alla är välkomma att delta i mötena.

Så samarbetar vi

Som förskola har vi regelbundet samarbete med specialpedagog, förskolepsykolog, BVC, socialsekreterare och skola. Tystnadsplikt, anmälningsplikt och sekretesslag gäller inom förskolans verksamhet.


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00