Toggle navigation

Vision, mål och pedagogik på Bokenäs förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Vår verksamhet styrs av förskolans läroplan som säger att förskolan ska präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet och utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

Vi har kompetent och kreativ pedagogisk personal som kan se och bemöta just ditt barns behov. 2013 blev Bokenäs förskolas arbetslag utsett till årets arbetslag i Uddevalla kommun. Vi har tillgång till specialpedagog, psykolog, kurator, skol- och IKT-utvecklare. Vi har ett gemensamt utvecklingsarbete där personalen får kompetensutveckling. Vi dokumenterar vår verksamhet som vårdnadshavare får ta del av.

Barnens intressen och behov

En av våra viktigaste uppgifter som pedagoger är att ta tillvara barnens tankar, intressen och behov. Arbetet ska bygga på ett samspel där pedagogerna utmanar barnen att utvecklas och väcker deras nyfikenhet. Leken och lärmiljöerna samt projektarbetet ska vara utformade efter barnens olika intressen och behov. Lek och lärmiljö ska också utformas så att det är tydligt vad man leker eller arbetar med i de olika "rummen". Barnen kommer att delas in i mindre grupper under delar av dagen för att skapa lugn och arbetsro. Projektarbetena kan innefatta skapande verksamhet, utvecklande av empati, språk, skrift, IKT, musik och rörelse, matematik, natur, teknik och miljö mm.

Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra. Varje barn ska få utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och förmågan att ta ansvar för sina egna handlingar (citat ur Lpfö18).

Genom förskolans miljöarbete utifrån hållbar utveckling och giftfri förskola önskar vi öka barnens förståelse för hur vi samspelar och är en del i ett större sammanhang, naturen och omvärlden.

Pedagogerna dokumenterar tillsammans med barnen deras lärande och utveckling genom att fotografera, filma, föra anteckningar, observera, reflektera och analysera. Genom att få reflektera över den pedagogiska dokumentationen kan barnen tillsammans med pedagogerna få en insyn i sina lärandeprocesser. Detta är en stor del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vår vision

Bokenäs förskola ska vara en förskola med stor idérikedom och utvecklingspotential som tilltalar och utmanar barn likväl som vuxna.

Våra värdeord DELAKTIGHET, UTMANING och JÄMSTÄLLDHET  genomsyrar hela vår verksamhet.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2019/ våren 2020

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Miljöarbete i förskolan

Grön flagg är ett förenklat miljöledningssystem anpassat för skolor och förskolor och ett verktyg för att arbeta aktivt med hållbar utveckling Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplaner. Grunden i Grön Flagg bygger på barnens och elevernas idéer och nyfikenhet.  Verktyget Grön Flagg är kostnadsfritt och drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent.

Projekt

Tillsammans med förskolan Kreatören arbetar vi utifrån ett gemensamt projekt.

Under läsåret arbetar vi under vår projektrubrik "Barnens planet". I mindre grupper ges barnen möjlighet att utforska och lära kring projektet tillsammans med pedagoger.

Kompetensutvecklingsdagar

För att bibehålla och vidareutveckla vår kvalitet behöver personal inom förskolan dagar för kompetensutveckling, uppföljning och utvärdering. Dessa dagar (4 st/läsår) har vår förskola ingen verksamhet. För de barn som behöver omsorg erbjuds alltid plats på någon av våra övriga förskolor.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00