Vision, mål och pedagogik på Bokenäs förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Vår undervisning styrs av förskolans läroplan, Lpfö 18, som anger att utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Läs mer om förskolans styrande dokument.

På Bokenäs förskola har vi kreativ pedagogisk personal där spetskompetenserna ateljérista, pedagogista och utepedagog finns representerade och som en tillgång för förskolorna. Tillsammans kan vi se och bemöta varje barns individuella behov. Vid flera tillfällen har personalgruppen tilldelats Uddevalla kommuns pris "Årets arbetslag". Olika gemensamma utvecklingsarbeten såsom exempelvis jämställdhetsarbete och arbete med barns integritet ingår i personalens kompetensutveckling.

Vi dokumenterar kontinuerligt vår verksamhet, som vårdnadshavare på olika sätt får ta del av inne på våra hemvister och på vklass. Vi har tillgång till specialpedagog, psykolog, kurator, logoped, skol- och IKT-utvecklare.

Vår vision

Bokenäs förskola ska vara en förskola med stor idérikedom och utvecklingspotential som tilltalar och utmanar barn likväl som vuxna.

Våra värdeord DELAKTIGHET, UTMANING och JÄMSTÄLLDHET genomsyrar hela vår verksamhet.

Barnens intressen och behov

En av våra viktigaste uppgifter som pedagoger är att ta tillvara barnens tankar, intressen och behov. Arbetet ska bygga på ett samspel där pedagogerna utmanar barnen att utvecklas och väcker deras nyfikenhet. Leken och lärmiljöerna samt projektarbetet ska vara utformade efter barnens olika intressen och behov. Lek och lärmiljö ska också utformas så att det är tydligt vad man leker eller arbetar med i de olika "rummen". Barnen kommer att delas in i mindre grupper under delar av dagen för att skapa lugn, trygghet och studiero. Projektarbetena kan innefatta skapande verksamhet, utvecklande av empati, språk, skrift, IKT, musik och rörelse, matematik, natur, teknik och miljö med mera.

Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra. Varje barn ska få utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och förmågan att ta ansvar för sina egna handlingar (citat ur Lpfö18).

Genom förskolans miljöarbete utifrån hållbar utveckling och giftfri förskola önskar vi öka barnens förståelse för hur vi samspelar och är en del i ett större sammanhang, naturen och omvärlden.

Pedagogerna dokumenterar tillsammans med barnen deras lärande och utveckling genom att fotografera, filma, föra anteckningar, observera, reflektera och analysera. Genom att få reflektera över den pedagogiska dokumentationen kan barnen tillsammans med pedagogerna få en insyn i sina lärandeprocesser. Detta är en stor del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2022/ våren 2023

I Uddevalla kommun har man valt trygghet och studiero samt ökad måluppfyllelse som prioriterade mål för samtliga skolformer under rådande mandatperiod. För förskolan innebär detta att vi sätter fokus på vårt likabehandlingsarbete och jämställdhetsuppdrag samt språkutvecklande arbetssätt.

Trygghet och studiero

Likabehandlingsarbete handlar om att värna om barnens mänskliga rättigheter och att implementera FN:s barnkonvention i förskolan. Barn har ett rättsskydd mot diskriminering och trakasserier som är likvärdigt det som finns för vuxna. Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla barn i förskolan har samma rättigheter – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Barnen har också rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt innebär att personalen har ett förhållningssätt som präglas av medvetenhet kring språk och kommunikation i planerade såväl som spontant uppkomna undervisningssituationer. Samtlig personal skall arbeta för att alla barn utvecklar ett rikt och nyanserat språk och språkliga strategier för att resonera, reflektera och argumentera.

Projekt

Tillsammans med förskolan Kreatören arbetar vi utifrån ett gemensamt projekt. Under läsåret arbetar vi under vår projektrubrik "Kommunikation och relationsskapande". I mindre grupper ges barnen möjlighet att utforska och lära kring projektet tillsammans med pedagoger.

Kompetensutvecklingsdagar

För att bibehålla och vidareutveckla vår kvalitet behöver personal inom förskolan dagar för kompetensutveckling, uppföljning och utvärdering. Dessa dagar (6 st/läsår) har vår förskola ingen verksamhet. För de barn som behöver omsorg erbjuds alltid plats på någon av våra övriga förskolor.