Toggle navigation

Vision, mål och pedagogik på Dalabergs förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

Vi har kompetent och kreativ pedagogisk personal som kan se och bemöta just ditt barns behov. Vi har tillgång till specialpedagog, psykolog, kurator, logoped samt skol- och IKT-utvecklare. Vi har ett gemensamt utvecklingsarbete där personalen får kompetensutveckling. Vi dokumenterar utbildningen i den digitala plattformen Vklass.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2020/ våren 2021

I Uddevalla kommun har man valt trygghet och studiero samt ökad måluppfyllelse som prioriterade mål för samtliga skolformer under rådande mandatperiod. För förskolan innebär detta att vi sätter fokus på vårt likabehandlingsarbete och jämställdhetsuppdrag samt språkutvecklande arbetssätt.

Arbetssätt och projekt

Vi anser att det är i det lustfyllda lärandet som barnen ges utrymme att påverka verksamhetens innehåll och utformning. När vi uppmuntrar barnens nyfikenhet, företagsamhet och intresse ökar deras lust att lära. Vi anser att alla barn är kompetenta individer med en strävan att lära och att förstå. När vi vuxna vägleder barnen, att genom egen aktivitet öka sin kompetens, utvecklar de nya kunskaper och insikter.

Tecken som stöd

I en språkstimulerande tillåtande miljö där vi samtalar och lyssnar på varandra främjas barnens språkutveckling. Tecken som stöd (TAKK) är en naturlig del av vår vardag. Som stöd till både vuxna och barn förekommer bilder med tecken på förskolan.På våra förskolor samarbetar vi med modersmålslärare. Modersmålsundervisningen sker på ett lekfullt sätt och blir en naturlig del av barnens vardag. Digitala lärverktyg mm: Vi dokumenterar med hjälp av digital teknik. Barnen skapar sin egen dokumentation med lärplattan & annan digital teknik.

Skapande förskola

 Förskolorna i Norra området i Uddevalla är med i ett konstnärligt och kreativt projekt, Skapande förskola, där barnen får skapa med skräp de hittar i naturen. Barnens alster används sedan som rekvisita när barnen får möjlighet att testa att animera film i stop motion. Läs mer om projektet på Mediapoolens webbplats.

Språk och välbefinnande

Vi utvecklar vår verksamhet och gör det bland annat  genom litteraturstudier och genom handledning från Göteborgs Univeritet. För närvarande arbetar vi med interkulturellt arbete för att främja barns språk och välbefinnande. Vi har också regelbundet samarbete med specialpedagog.

 

Miljöarbete i förskolan

Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling och det innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplanen. Vi går till skogen och lär oss om naturen, växter och djur. Vi riktar uppmärksammheten mot olika kretslopp och människors påverkan på natur och miljö.

Kontakt

Johanna Almqvist-Uddén, +46 522‑69 66 16

Rektor

johanna.almqvist-udden@uddevalla.se

Myråsvägen 13

451 73 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00