Toggle navigation

Vision, mål och pedagogik på Fjällrävens förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

Vi har kompetent och kreativ pedagogisk personal som kan se och bemöta just ditt barns behov. Vi har tillgång till specialpedagog, psykolog, kurator, logoped samt skol- och IKT-utvecklare. Vi har ett gemensamt utvecklingsarbete där personalen får kompetensutveckling. Vi dokumenterar utbildningen i den digitala plattformen Vklass.

Vår vision

Vår målsättning på Fjällrävens förskola är att:

  • Skapa en miljö som är inbjudande och trygg vilket ger goda förutsättningar för ett lustfyllt lärande.
  • Barnen ska bli uppmärksamma på sitt eget lärande och på så vis stärka sin egen självkänsla, nyfikenhet och lust att lära.
  • IT ska vara ett naturligt inslag i vår verksamhet på ett kreativt, utvecklande och utmanande sätt.
  • Barnen lär sig att visa hänsyn, respekt och att ta egna initiativ.
  • Ha ett positivt förhållningssätt och bemötande, till barn och vuxna, och på så vis skapa trygghet, självkänsla och gemenskap.
  • Varje barn ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
  • Alla har rätt till ett språk! Därför förstärker vi det talade språket med: TAKK (tecken som alternativ kommunikation) & bilder.

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära Lpfö 98/10

Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Lpfö 98/10)

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2019/ våren 2020

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Kompetenta barn

Vi anser att det är i det lustfyllda lärandet som barnen ges utrymme att påverka verksamhetens innehåll och utformning. När vi uppmuntrar barnens nyfikenhet, företagsamhet och intresse ökar deras lust att lära. Vi anser att alla barn är kompetenta individer med en strävan att lära och att förstå. När vi vuxna vägleder barnen, att genom egen aktivitet öka sin kompetens, utvecklar de nya kunskaper och insikter.

Språkutvecklande arbetssätt

I en språkstimulerande tillåtande miljö där vi samtalar och lyssnar på varandra främjas barnens språkutveckling. Tecken som stöd (TAKK) är en naturlig del av vår vardag. Som stöd till både vuxna och barn förekommer bilder med tecken på förskolan.

På våra förskolor samarbetar vi med modersmålslärare. Modersmålsundervisningen sker på ett lekfullt sätt och blir en naturlig del av barnens vardag.

Vi dokumenterar med hjälp av digital teknik. Barnen skapar sin egen dokumentation med lärplattan och annan digital teknik.

Grön flagg

Grön flagg är ett förenklat miljöledningssystem anpassat för skolor och förskolor och ett verktyg för att arbeta aktivt med hållbar utveckling Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplaner. Grunden i Grön Flagg bygger på barnens och elevernas idéer och nyfikenhet.  Verktyget Grön Flagg är kostnadsfritt och drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00