Toggle navigation

Vision, mål och pedagogik på Forshälla förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som är utbildade för att ge just ditt barn en bra undervisning i en pedagogisk miljö. Förskolans arbete utvecklas och stöds också av specialpedagog, barnpsykolog, IKT-utvecklare, logoped och utvecklare i förskolan.

Vår vision

På Forshälla förskola är trygghet och nyfikenhet nyckeln till ett lustfyllt lärande.

Förskolans fyra huvudmål

  • Se det kompetenta barnet.
  • Värna om miljön och våra medmänniskor det vill säga visa hänsyn, respekt och ta ansvar.
  • Varje barn skall utvecklas utifrån sina förutsättningar.
  • Väcka och ta vara på barnens nyfikenhet samt uppmuntra detta.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2020/ våren 2021

I Uddevalla kommun har man valt trygghet och studiero samt ökad måluppfyllelse som prioriterade mål för samtliga skolformer under rådande mandatperiod. För förskolan innebär detta att vi sätter fokus på vårt likabehandlingsarbete och jämställdhetsuppdrag samt språkutvecklande arbetssätt.

Trygghet och studiero

Likabehandlingsarbete handlar om att värna om barnens mänskliga rättigheter och att implementera FN:s barnkonvention i förskolan. Barn har ett rättsskydd mot diskriminering och trakasserier som är likvärdigt det som finns för vuxna. Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla barn i förskolan har samma rättigheter – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Barnen har också rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt innebär att personalen har ett förhållningssätt som präglas av medvetenhet kring språk och kommunikation i planerade såväl som spontant uppkomna undervisningssituationer. Samtlig personal skall arbeta för att alla barn utvecklar ett rikt och nyanserat språk och språkliga strategier för att resonera, reflektera och argumentera.

Digitala lärverktyg

  • Datorn är ett redskap på förskolan. Barnen använder Worddokument för att skriva text och experimentera med de olika funktionerna som finns. De använder pedagogiska spel där de lär sig att lyssna och följa instruktioner, bekanta sig med siffror, bokstäver, former och problemlösning.
  • Lärplattan är ett pedagogiskt redskap i förskolan – den moderna tekniken för att stödja och utveckla barns lärande. Den använder vi för att på ett lekfullt sätt träna på t.ex. form, färg, läge, hitta lika/olika, siffror, bokstäver, tecken som stöd. 

Både datorn och lärplattan används av pedagoger och barn tillsammans för att dokumentera barnens lärande och utveckling.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00