Toggle navigation

Vision, mål och pedagogik på Forshälla förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

Vi har kompetent och kreativ pedagogisk personal som kan se och bemöta just ditt barns behov. Vi har tillgång till specialpedagog, psykolog, kurator, logoped samt skol- och IKT-utvecklare. Vi har ett gemensamt utvecklingsarbete där personalen får kompetensutveckling. Vi dokumenterar utbildningen i den digitala plattformen Vklass.

Vår vision

På Forshälla förskola är trygghet och nyfikenhet nyckeln till ett lustfyllt lärande.

Förskolans fyra huvudmål

  • Se det kompetenta barnet.
  • Värna om miljön och våra medmänniskor det vill säga visa hänsyn, respekt och ta ansvar.
  • Varje barn skall utvecklas utifrån sina förutsättningar.
  • Väcka och ta vara på barnens nyfikenhet samt uppmuntra detta.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2019/ våren 2020

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Digitala lärverktyg

  • Datorn är ett redskap på förskolan. Barnen använder Worddokument för att skriva text och experimentera med de olika funktionerna som finns. De använder pedagogiska spel där de lär sig att lyssna och följa instruktioner, bekanta sig med siffror, bokstäver, former och problemlösning.
  • Lärplattan är ett pedagogiskt redskap i förskolan – den moderna tekniken för att stödja och utveckla barns lärande. Den använder vi för att på ett lekfullt sätt träna på t.ex. form, färg, läge, hitta lika/olika, siffror, bokstäver, tecken som stöd. 

Både datorn och lärplattan används av pedagoger och barn tillsammans för att dokumentera barnens lärande och utveckling.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00