Toggle navigation

Vision, mål och pedagogik på Hälle förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

Vi har kompetent och kreativ pedagogisk personal som kan se och bemöta just ditt barns behov. Vi har tillgång till specialpedagog, psykolog, kurator, logoped samt skol- och IKT-utvecklare. Vi har ett gemensamt utvecklingsarbete där personalen får kompetensutveckling. Vi dokumenterar utbildningen i den digitala plattformen Vklass.

Vår vision och vårt arbetssätt

Vi vill i samverkan med hemmet ge varje barn trygghet, omsorg samt fostran i ett lustfyllt och livslångt lärande ....

I samspel med föräldrar och barn på Hälle förskola vill vi utveckla engagemang, kvalitet och omsorg: EKO. Vi vill att alla barns vistelse hos oss skall vara rolig, inspirerande och innehållsrik så att alla barn kan utveckla sin nyfikenhet och lust att lära, utifrån sina olika förutsättningar och behov. Barnen skall få möjlighet att utveckla sin kreativitet och känna sig viktiga i barngruppen.

Alla barn skall få möjlighet att utvecklas i sin egen takt och känna sig betydelsefulla, få lagom stora utmaningar samt möjlighet att ta eget ansvar i uppgifter de kan klara av. Vi vill stärka barnens självkänsla, så att de kan känna att de duger precis som de är.

Vi arbetar mycket med individ- och grupptrygghet. Vårt motto är -Jag är jag, och jag duger! Olika är ok! Vi vill ta vara på barnens kompetens och naturliga nyfikenhet att upptäcka

I våra prioriterade mål, teman och projekt väver vi in läroplans mål som, social kompetens/värdegrund, lek, språk/kommunikation, naturkunskap/teknik, matematik, hälsa/rörelse, skapande, helhet/allsidighet.

Vi vill ta vara på barnens kompetens och naturliga nyfikenhet att upptäcka omvärlden och hitta sin plats bland kompisar. Vi vill stärka barnens självkänsla, så att de känner att de duger precis som de är!

Vi vet emellertid att den största utvecklingen hos barnen sker med hjälp av leken. Därför måste vi låta barnen få tid, plats och stöd till detta.

Alla avdelningar går regelbundet på promenader till både skog och hav.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2020/ våren 2021

I Uddevalla kommun har man valt trygghet och studiero samt ökad måluppfyllelse som prioriterade mål för samtliga skolformer under rådande mandatperiod. För förskolan innebär detta att vi sätter fokus på vårt likabehandlingsarbete och jämställdhetsuppdrag samt språkutvecklande arbetssätt.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00