Vision, mål och pedagogik på Herrestads förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som är utbildade för att ge just ditt barn en bra undervisning i en pedagogisk miljö. Förskolans arbete utvecklas och stöds också av specialpedagog, barnpsykolog, IKT-utvecklare, logoped och utvecklare i förskolan.

Förskolans vision

är att vi ska lägga grunden för livslångt lärande och vi har som mål att verksamheten på vår förskola ska vara rolig, trygg och lärorik. 

Förskolans verksamhetsidè

Vi vill ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Leken är viktig för barnens sociala utveckling. Barnen lär genom leken och behöver stimuleras inom alla områden. Detta görs på olika sätt, i vardagen och i olika projekt. Deras nyfikenhet och intressen ska uppmuntras och bekräftas för att ett lärande skall uppstå.

Våra styrdokument är Läroplanen för Förskolan

Att bli respekterad, sedd och lyssnad på är en förutsättning för att utveckla självförtroende och en god självbild. Detta är viktigt för oss och vår förskola har utarbetat en Likabehandlingsplan som revideras årligen.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2022/ våren 2023

I Uddevalla kommun har man valt trygghet och studiero samt ökad måluppfyllelse som prioriterade mål för samtliga skolformer under rådande mandatperiod. För förskolan innebär detta att vi sätter fokus på vårt likabehandlingsarbete och jämställdhetsuppdrag samt språkutvecklande arbetssätt.

Trygghet och studiero

Likabehandlingsarbete handlar om att värna om barnens mänskliga rättigheter och att implementera FN:s barnkonvention i förskolan. Barn har ett rättsskydd mot diskriminering och trakasserier som är likvärdigt det som finns för vuxna. Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla barn i förskolan har samma rättigheter – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Barnen har också rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt innebär att personalen har ett förhållningssätt som präglas av medvetenhet kring språk och kommunikation i planerade såväl som spontant uppkomna undervisningssituationer. Samtlig personal skall arbeta för att alla barn utvecklar ett rikt och nyanserat språk och språkliga strategier för att resonera, reflektera och argumentera.

Förhållningssätt

Vi pedagoger har ett förhållningssätt som innebär att vi ser och tar tillvara barnets nyfikenhet och deras vilja att lära. Vi tror på barnets egen förmåga - barn gör rätt om de kan. Vårt uppdrag är att stötta, utmana och få barnen att ta hjälp av varandra. Vi lär av och med varandra. Barn är inte på ett visst sätt utan de blir utifrån den miljö de vistas i och på det sätt de blir bemötta.En av våra viktigaste uppgifter som pedagog är att ta tillvara barnens tankar, intressen och behov. Arbetet ska bygga på ett samspel där pedagogerna utmanar barnen att utvecklas och deras nyfikenhet väcks!

Dokumentation

Pedagogerna kommer tillsammans med barnen att dokumentera sitt lärande och utveckling genom att fotografera, filma, föra anteckningar, observera, reflektera och analysera. Genom att få reflektera över den pedagogiska dokumentationen kan barnen tillsammans med pedagogerna få en insyn i sina lärandeprocesser.

På vår förskola har barnen tillgång till att arbeta både med iPad, projektor och bluebot. Användandet kopplas till läroplanens mål och till de mål vi har i nu läget samt till matematik och logiskt tänkande. Barnen använder dem även till sin egen dokumentation.

Skogen

Till skogen går vi alla årstider och har kul! Vi upptäcker, utforskar och leker, men även ett lärande sker här både språkligt, matematiskt och genom begrepp. Motoriken tränas i alla utmaningar för både de yngre och äldre barnen! Vi lär oss även om djur, växter och  allemansrätten.  Roligt och härligt tycker både barn och pedagoger!

Förslag på sidor