Toggle navigation

Vision, mål och pedagogik på Herrestads förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

Vi har kompetent och kreativ pedagogisk personal som kan se och bemöta just ditt barns behov. Vi har tillgång till specialpedagog, psykolog, kurator, logoped samt skol- och IKT-utvecklare. Vi har ett gemensamt utvecklingsarbete där personalen får kompetensutveckling. Vi dokumenterar utbildningen i den digitala plattformen Vklass.

Förskolans vision

är att vi ska lägga grunden för livslångt lärande och vi har som mål att verksamheten på vår förskola ska vara rolig, trygg och lärorik. 

Förskolans verksamhetsidè

Vi vill ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Leken är viktig för barnens sociala utveckling. Barnen lär genom leken och behöver stimuleras inom alla områden. Detta görs på olika sätt, i vardagen och i olika projekt. Deras nyfikenhet och intressen ska uppmuntras och bekräftas för att ett lärande skall uppstå.

Våra styrdokument är Läroplanen för Förskolan

Att bli respekterad, sedd och lyssnad på är en förutsättning för att utveckla självförtroende och en god självbild. Detta är viktigt för oss och vår förskola har utarbetat en Likabehandlingsplan som revideras årligen.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2019/ våren 2020

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Förhållningssätt

Vi pedagoger har ett förhållningssätt som innebär att vi ser och tar tillvara barnets nyfikenhet och deras vilja att lära. Vi tror på barnets egen förmåga - barn gör rätt om de kan. Vårt uppdrag är att stötta, utmana och få barnen att ta hjälp av varandra. Vi lär av och med varandra. Barn är inte på ett visst sätt utan de blir utifrån den miljö de vistas i och på det sätt de blir bemötta.En av våra viktigaste uppgifter som pedagog är att ta tillvara barnens tankar, intressen och behov. Arbetet ska bygga på ett samspel där pedagogerna utmanar barnen att utvecklas och deras nyfikenhet väcks!

Dokumentation

Pedagogerna kommer tillsammans med barnen att dokumentera sitt lärande och utveckling genom att fotografera, filma, föra anteckningar, observera, reflektera och analysera. Genom att få reflektera över den pedagogiska dokumentationen kan barnen tillsammans med pedagogerna få en insyn i sina lärandeprocesser.

På vår förskola har barnen tillgång till att arbeta både med iPad, projektor och bluebot. Användandet kopplas till läroplanens mål och till de mål vi har i nu läget samt till matematik och logiskt tänkande. Barnen använder dem även till sin egen dokumentation.

Skogen

Till skogen går vi alla årstider och har kul! Vi upptäcker, utforskar och leker, men även ett lärande sker här både språkligt, matematiskt och genom begrepp. Motoriken tränas i alla utmaningar för både de yngre och äldre barnen! Vi lär oss även om djur, växter och  allemansrätten.  Roligt och härligt tycker både barn och pedagoger!

Kontakt

Anita Torstensson Dahlberg, +46 522‑69 65 77

Rektor

anita.t.dahlberg@uddevalla.se

Torpvägen 7

451 75 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00