Vision, mål och pedagogik på Hogstorps förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som är utbildade för att ge just ditt barn en bra undervisning i en pedagogisk miljö. Förskolans arbete utvecklas och stöds också av specialpedagog, barnpsykolog, IKT-utvecklare, logoped och utvecklare i förskolan.

Kreativiteten flödar på Hogstorps förskola.

Visioner och mål

Utmaning

Utforskade, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten (Lpfö 18). Att barnen utmanas märker vi på att

 • de är nyfikna
 • de använder sin fantasi och sina ideér, både själv och tillsammans med andra
 • de känner lust och glädje
 • de vill, vågar och får prova på olika sätt

För att nå målen

 • erbjuda en inspirerande och utmanade miljö
 • ge barnen tilltro till egna lösningar och idéer
 • är vi pedagoger medforskande och utmanar barnen vidare

Utmaningen och nyfikenheten driver verksamheten framåt!

Trygghet

Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar. (Lpfö 18)   Att barnen känner trygghet ser vi bland annat på att de

 • vågar vara sig själv
 • känner och tar ansvar
 • vågar prova på olika saker
 • ser och bryr sig om varandra och visar hänsyn

För att nå målen måste vi

 • ha en positiv och tillåtande atmosfär
 • ge barnet ansvar i relation till deras förmåga
 • vara föredömen
 • arbeta med vår likabehandlingsplan

Delaktighet

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter sin förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön på förskolan. (Lpfö 18)

Att barnen känner delaktighet ser vi på att

 • de kan lyssna på varandra
 • de respekterar varandra
 • de kan dela med sig och samarbeta

För att nå målen måste vi

 • skapa miljöer till utvecklande och utmanande lek och samtal
 • ge barnen ansvar i relation till deras förmåga
 • använda oss av pedagogisk dokumentation
 • ge barnen möjlighet att uppleva sig delaktiga

Vi lär av och med varandra!

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2022/ våren 2023

I Uddevalla kommun har man valt trygghet och studiero samt ökad måluppfyllelse som prioriterade mål för samtliga skolformer under rådande mandatperiod. För förskolan innebär detta att vi sätter fokus på vårt likabehandlingsarbete och jämställdhetsuppdrag samt språkutvecklande arbetssätt.

Trygghet och studiero

Likabehandlingsarbete handlar om att värna om barnens mänskliga rättigheter och att implementera FN:s barnkonvention i förskolan. Barn har ett rättsskydd mot diskriminering och trakasserier som är likvärdigt det som finns för vuxna. Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla barn i förskolan har samma rättigheter – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Barnen har också rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt innebär att personalen har ett förhållningssätt som präglas av medvetenhet kring språk och kommunikation i planerade såväl som spontant uppkomna undervisningssituationer. Samtlig personal skall arbeta för att alla barn utvecklar ett rikt och nyanserat språk och språkliga strategier för att resonera, reflektera och argumentera.