Toggle navigation

Vision, mål och pedagogik på Hogstorps förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

Vi har kompetent och kreativ pedagogisk personal som kan se och bemöta just ditt barns behov. Vi har tillgång till specialpedagog, psykolog, kurator, logoped samt skol- och IKT-utvecklare. Vi har ett gemensamt utvecklingsarbete där personalen får kompetensutveckling. Vi dokumenterar utbildningen i den digitala plattformen Vklass.

Kreativiteten flödar på Hogstorps förskola.

Visioner och mål

Utmaning

Utforskade, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten (Lpfö-98/10). Att barnen utmanas märker vi på att

 • de är nyfikna
 • de använder sin fantasi och sina ideér, både själv och tillsammans med andra
 • de känner lust och glädje
 • de vill, vågar och får prova på olika sätt

För att nå målen

 • erbjuda en inspirerande och utmanade miljö
 • ge barnen tilltro till egna lösningar och idéer
 • är vi pedagoger medforskande och utmanar barnen vidare

Utmanigen och nyfikenheten driver verksamheten framåt!

Trygghet

Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar. (Lpfö-98/10)   Att barnen känner trygghet ser vi bland annat på att de

 • vågar vara sig själv
 • känner och tar ansvar
 • vågar prova på olika saker
 • ser och bryr sig om varandra och visar hänsyn

För att nå målen måste vi

 • ha en positiv och tillåtande atmosfär
 • ge barnet ansvar i relation till deras förmåga
 • vara föredömen
 • arbeta med vår likabehandlingsplan

Delaktighet

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter sin förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön på förskolan. (Lpfö 98/10)

Att barnen känner delaktighet ser vi på att

 • de kan lyssna på varandra
 • de respekterar varandra
 • de kan dela med sig och samarbeta

För att nå målen måste vi

 • skapa miljöer till utvecklande och utmanande lek och samtal
 • ge barnen ansvar i relation till deras förmåga
 • använda oss av pedagogisk dokumentation
 • ge barnen möjlighet att uppleva sig delaktiga

Vi lär av och med varandra!

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2020/ våren 2021

I Uddevalla kommun har man valt trygghet och studiero samt ökad måluppfyllelse som prioriterade mål för samtliga skolformer under rådande mandatperiod. För förskolan innebär detta att vi sätter fokus på vårt likabehandlingsarbete och jämställdhetsuppdrag samt språkutvecklande arbetssätt.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00