Metod, resultat och kvalitet

barn som målar
Lek och experiment är viktiga inslag i Hönsebergets förskolas undervisning

Lekens betydelse

Vägen till lärande och utveckling går genom lek och lustfyllda aktiviteter! Personalen tar barnens lek på allvar. Alla utrymmen är tillåtna för olika lekar och material, detta innebär att förskolas rum utnyttjas maximalt. Personalen är lyhörda inför barnens önskemål, vilket exempelvis kan betyda  att barnen  möblerar om fullständigt när leken kräver det.

En gedigen planering och en klar struktur underlättar ett flexibelt synsätt på leken. Även om vädret är strålande kan några barn vara inne och fortsätta sin lek, alla barn behöver inte göra samma sak samtidigt. Vår inställning till och respekt för barnens lek medför att barnen verkligen får möjlighet att använda och utveckla sin fantasi. Barnen har ständigt pågående lekprocesser, både inom- och utomhus.

Barnens lek är grunden för vår pedagogiska dokumentation vilket innebär att vi ser och hör vad barnen är intresserade av och bygger vidare på det.

Lust till lärande

Förskolans syn på språkets betydelse: "För barnen är språket ett verktyg som ger dem möjlighet att söka sig in i och erövra världen."

För att kunna uppnå ovanstående kommer vi att arbeta medvetet med:

  • Rim och ramsor
  • Högläsning
  • Samtal
  • Rytmik
  • Fingerlekar

Språkinlärning är nära kopplat till motorisk utveckling, därför kommer rörelselekar och språklekar att genomsyra hela vår verksamhet.

Matematik och språk är beroende av varandra för att kunna utvecklas. Vi arbetar därför med matematik på samma sätt som med språket.

Gruppaktiviteter

Vi har valt att dela in vår barngrupp i olika grupper. I grupperna arbetar vi utifrån vår läroplan och vårt prioriterade mål. I grupperna har vi olika projekt på gång utifrån barnens önskemål, på så sätt får barnen inflytande i verksamheten och kan vara med och bestämma vad de vill utforska och lära sig vidare om. Detta dokumenteras och finns sedan på förskolan.

Digitala lärverktyg

Förskolan har i sitt uppdrag att rusta barnen för framtiden och detta innebär att erbjuda digitala lärverktyg som ett av flera arbetssätt. På förskolan finns lärplattor, datorer, projektor och kameror. Vi använder oss till stor del av lärplattor i vår verksamhet, både genom pedagogiska appar men även till dokumentation av lärprocesser. Utvecklingen kring digitala verktyg är i snabb förändring och förskolan arbetar kontinuerligt med området för att hålla sig á jour.

Förslag på sidor