Metod, resultat och kvalitet

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som är utbildade för att ge just ditt barn en bra undervisning i en pedagogisk miljö. Förskolans arbete utvecklas och stöds också av specialpedagog, barnpsykolog, IKT-utvecklare, logoped och utvecklare i förskolan.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2023/ våren 2024

I Uddevalla kommun har man valt trygghet och studiero samt ökad måluppfyllelse som prioriterade mål för samtliga skolformer under rådande mandatperiod. För förskolan innebär detta att vi sätter fokus på vårt likabehandlingsarbete och jämställdhetsuppdrag samt språkutvecklande arbetssätt.

Trygghet och studiero

Likabehandlingsarbete handlar om att värna om barnens mänskliga rättigheter och att implementera FN:s barnkonvention i förskolan. Barn har ett rättsskydd mot diskriminering och trakasserier som är likvärdigt det som finns för vuxna. Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla barn i förskolan har samma rättigheter – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Barnen har också rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt innebär att personalen har ett förhållningssätt som präglas av medvetenhet kring språk och kommunikation i planerade såväl som spontant uppkomna undervisningssituationer. Samtlig personal skall arbeta för att alla barn utvecklar ett rikt och nyanserat språk och språkliga strategier för att resonera, reflektera och argumentera.

Lek och experiment är viktiga inslag i Hönsebergets förskolas undervisning

Lekens betydelse

Vägen till lärande och utveckling går genom lek och lustfyllda aktiviteter! Personalen tar barnens lek på allvar. Alla utrymmen är tillåtna för olika lekar och material, detta innebär att förskolas rum utnyttjas maximalt. Personalen är lyhörda inför barnens önskemål, vilket exempelvis kan betyda  att barnen  möblerar om fullständigt när leken kräver det.

En gedigen planering och en klar struktur underlättar ett flexibelt synsätt på leken. Även om vädret är strålande kan några barn vara inne och fortsätta sin lek, alla barn behöver inte göra samma sak samtidigt. Vår inställning till och respekt för barnens lek medför att barnen verkligen får möjlighet att använda och utveckla sin fantasi. Barnen har ständigt pågående lekprocesser, både inom- och utomhus.

Barnens lek är grunden för vår pedagogiska dokumentation vilket innebär att vi ser och hör vad barnen är intresserade av och bygger vidare på det.

Lust till lärande

Förskolans syn på språkets betydelse: "För barnen är språket ett verktyg som ger dem möjlighet att söka sig in i och erövra världen."

För att kunna uppnå ovanstående kommer vi att arbeta medvetet med:

  • Rim och ramsor
  • Högläsning
  • Samtal
  • Rytmik
  • Fingerlekar

Språkinlärning är nära kopplat till motorisk utveckling, därför kommer rörelselekar och språklekar att genomsyra hela vår verksamhet.

Matematik och språk är beroende av varandra för att kunna utvecklas. Vi arbetar därför med matematik på samma sätt som med språket.

Gruppaktiviteter

Vi har valt att dela in vår barngrupp i olika grupper. I grupperna arbetar vi utifrån vår läroplan och vårt prioriterade mål. I grupperna har vi olika projekt på gång utifrån barnens önskemål, på så sätt får barnen inflytande i verksamheten och kan vara med och bestämma vad de vill utforska och lära sig vidare om. Detta dokumenteras och finns sedan på förskolan.

Digitala lärverktyg

Förskolan har i sitt uppdrag att rusta barnen för framtiden och detta innebär att erbjuda digitala lärverktyg som ett av flera arbetssätt. På förskolan finns lärplattor, datorer, projektor och kameror. Vi använder oss till stor del av lärplattor i vår verksamhet, både genom pedagogiska appar men även till dokumentation av lärprocesser. Utvecklingen kring digitala verktyg är i snabb förändring och förskolan arbetar kontinuerligt med området för att hålla sig á jour.

Förslag på sidor