Vision, mål och pedagogik på Hovhults förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som är utbildade för att ge just ditt barn en bra undervisning i en pedagogisk miljö. Förskolans arbete utvecklas och stöds också av specialpedagog, barnpsykolog, IKT-utvecklare, logoped och utvecklare i förskolan.

Vår vision

Vår vision är att vara en förskola med stor idérikedom och utvecklingspotential som tilltalar och utmanar både barn och vuxna. Vi lägger grunden för ett livslångt lärande och till att forma demokratiska samhällsmedborgare.

Tre ord som beskriver vår värdegrund:

Öppenhet - På Hovhults förskola ska alla känna sig välkomna, trygga och

lika mycket värda.    

Respekt - Vi respekterar varandras olikheter och ser det som en tillgång.

Professionalitet - Vi ger alla ett trevligt bemötande och delar med oss av våra kunskaper.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2023/ våren 2024

I Uddevalla kommun har man valt trygghet och studiero samt ökad måluppfyllelse som prioriterade mål för samtliga skolformer under rådande mandatperiod. För förskolan innebär detta att vi sätter fokus på vårt likabehandlingsarbete och jämställdhetsuppdrag samt språkutvecklande arbetssätt.

Trygghet och studiero

Likabehandlingsarbete handlar om att värna om barnens mänskliga rättigheter och att implementera FN:s barnkonvention i förskolan. Barn har ett rättsskydd mot diskriminering och trakasserier som är likvärdigt det som finns för vuxna. Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla barn i förskolan har samma rättigheter – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Barnen har också rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt innebär att personalen har ett förhållningssätt som präglas av medvetenhet kring språk och kommunikation i planerade såväl som spontant uppkomna undervisningssituationer. Samtlig personal skall arbeta för att alla barn utvecklar ett rikt och nyanserat språk och språkliga strategier för att resonera, reflektera och argumentera.

Aktionsforskning

Vi använder oss av aktionsforskning för att synliggöra barns lärande och utveckla verksamheten. Genom att vi reflekterar över praktiken, det vi gör, i förhållande till teorier om barns lärande och utvecklin, samt beprövad erfarenhet försöker vi finna nya lösningar på vardagliga frågor/problem.

Digitala lärverktyg

I våra barngrupper har vi tillgång till dator och Ipad som digitala lärverktyg. Med hjälp av dessa dokumenterar vi barnens utveckling och tillsammans med barnen diskuterar vi det vi ser på bilderna och filmerna. Genom detta arbetssätt får barnen syn på sitt eget lärande.

Grön flagg

Grön flagg är ett förenklat miljöledningssystem anpassat för skolor och förskolor och ett verktyg för att arbeta aktivt med hållbar utveckling Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplaner. Grunden i Grön Flagg bygger på barnens och elevernas idéer och nyfikenhet.  Verktyget Grön Flagg är kostnadsfritt och drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent.

Förslag på sidor