Toggle navigation

Vision, mål och pedagogik på Hovhults förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

Vi har kompetent och kreativ pedagogisk personal som kan se och bemöta just ditt barns behov. Vi har tillgång till specialpedagog, psykolog, kurator, logoped samt skol- och IKT-utvecklare. Vi har ett gemensamt utvecklingsarbete där personalen får kompetensutveckling. Vi dokumenterar utbildningen i den digitala plattformen Vklass.

Vår vision

Vår vision är att vara en förskola med stor idérikedom och utvecklingspotential som tilltalar och utmanar både barn och vuxna. Vi lägger grunden för ett livslångt lärande och till att forma demokratiska samhällsmedborgare.

Tre ord som beskriver vår värdegrund:

Öppenhet - På Hovhults förskola ska alla känna sig välkomna, trygga och

lika mycket värda.    

Respekt - Vi respekterar varandras olikheter och ser det som en tillgång.

Professionalitet - Vi ger alla ett trevligt bemötande och delar med oss av våra kunskaper.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2020/ våren 2021

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Aktionsforskning

Vi använder oss av aktionsforskning för att synliggöra barns lärande och utveckla verksamheten. Genom att vi reflekterar över praktiken, det vi gör, i förhållande till teorier om barns lärande och utvecklin, samt beprövad erfarenhet försöker vi finna nya lösningar på vardagliga frågor/problem.

Digitala lärverktyg

I våra barngrupper har vi tillgång till dator och Ipad som digitala lärverktyg. Med hjälp av dessa dokumenterar vi barnens utveckling och tillsammans med barnen diskuterar vi det vi ser på bilderna och filmerna. Genom detta arbetssätt får barnen syn på sitt eget lärande.

Grön flagg

Grön flagg är ett förenklat miljöledningssystem anpassat för skolor och förskolor och ett verktyg för att arbeta aktivt med hållbar utveckling Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplaner. Grunden i Grön Flagg bygger på barnens och elevernas idéer och nyfikenhet.  Verktyget Grön Flagg är kostnadsfritt och drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent.

Kontakt

Petter Jonsson, +46 522‑69 58 31

Rektor

petter.jonsson@uddevalla.se

Visvägen 1

451 71 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00