Vision, mål och pedagogik på Jakbobsbergs förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som är utbildade för att ge just ditt barn en bra undervisning i en pedagogisk miljö. Förskolans arbete utvecklas och stöds också av specialpedagog, barnpsykolog, IKT-utvecklare, logoped och utvecklare i förskolan.

Vårt arbetssätt

På Jakobsbergs förskola vill vi se att yngre och äldre barn kan fungera tillsammans och lära av varandra. Alla ska bli bekräftade och utmanade efter sina förutsättningar. Alla ska få uppleva känslan av att lyckas och kunna, samt känna sig betydelsefulla. Vi väljer därför att i så stor utsträckning som möjligt arbeta i mindre grupper. Ibland arbetar barnen med en aktivitet de själva valt och som de har ett stort inflytande över och ibland har vi mer styrda, pedagogiskt planerade aktiviteter.

Vi arbetar också med tecken som stöd. Forskning visar att tecken som stöd bland annat bidrar till minskad frustration, en snabbare språkutveckling, bättre minne och ordförståelse, ökad respekt för de yngre barnen, tydligare samspelsförmåga med mera.

Just nu arbetar vi också med ett material som heter "Snick och Snack" vilket berör många delar utav vår läroplan.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2023/ våren 2024

I Uddevalla kommun har man valt trygghet och studiero samt ökad måluppfyllelse som prioriterade mål för samtliga skolformer under rådande mandatperiod. För förskolan innebär detta att vi sätter fokus på vårt likabehandlingsarbete och jämställdhetsuppdrag samt språkutvecklande arbetssätt.

Trygghet och studiero

Likabehandlingsarbete handlar om att värna om barnens mänskliga rättigheter och att implementera FN:s barnkonvention i förskolan. Barn har ett rättsskydd mot diskriminering och trakasserier som är likvärdigt det som finns för vuxna. Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla barn i förskolan har samma rättigheter – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Barnen har också rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt innebär att personalen har ett förhållningssätt som präglas av medvetenhet kring språk och kommunikation i planerade såväl som spontant uppkomna undervisningssituationer. Samtlig personal skall arbeta för att alla barn utvecklar ett rikt och nyanserat språk och språkliga strategier för att resonera, reflektera och argumentera.

Dokumentation om ett snigelrace.

Snigelrace!

Mål på Jakobsbergs förskola

Normer och värden:

På Jakobsbergs förskola arbetar vi med att varje barn ska utveckla sin öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Vi har ett gemensamt förhållningssätt gentemot alla som berörs av vår verksamhet. Genom att vara bra förebilder är vi betydelsefulla och barnen tar efter oss.

Utveckling och lärande:

Vi tror på barnens egen vilja att utvecklas och lära. Detta vill vi ta tillvara på genom att vara lyhörda och skapa lustfyllda, positiva och utmanande lärande miljöer och situationer. Vi vill att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Genom att ge barnen utrymme till att prova på och lyckas, stärker vi deras egen förmåga.

Barns inflytande:

För att skapa demokratiska och ansvarsfulla individer bygger det på att vi låter barnen vara delaktiga och ges sin möjlighet och rätt till inflytande. Detta gör vi genom att ta tillvara på barnens kunskap och tillsammans skapar vi en god miljö.                                        

Förskola och hem:

Barnets viktigaste källa för kärlek och trygghet är föräldrarna. Med utgångspunkt från detta ser vi betydelsen av att skapa fullt förtroende mellan föräldrar och pedagoger. Detta görs genom möten med alla föräldrar såväl enskilt som i grupp. Vi lägger stor vikt vid att skapa ett förtroendefullt samarbete direkt vid inskolningen, och underhåller detta genom att varje familj har sin ansvarspersonal.

Förslag på sidor