Toggle navigation

Stöd, hälsa och trygghet på Kärrs förskola

Händer

Barn som behöver extra stöd

Alla barn har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver särskilt stöd i förskolan ska få det tillgodosett i förskolan där barnet har sin placering.  Som vårdnadshavare kan du alltså söka plats på vilken förskola som helst inom kommunen. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges omsorg i den omfattning som deras speciella behov kräver.

Uddevallas kommunala förskolor har tillgång till stöd av specialpedagoger. Fokus i uppdraget är pedagogisk utveckling till personalen i syfte att ge dem verktyg för att tidigt fånga upp barn i behov av särskilt stöd.

Hälsa och välbefinnande

Alla kommunala förskolor i Uddevalla arbetar efter modellen Hygienarbete i förskolan (HYFS). Modellen syftar till att försöka minska antalet infektionssjukdomar bland barnen och är ett samarbete mellan förskolorna och barnhälsovården. Läs mer om HYFS

Barn är extra känsliga för exponering av farliga kemikalier som exempelvis hormonstörande ämnen. Uddevalla kommun har beslutat att giftfri förskola ska vara standard vid om- och nybyggnad samt vid inköp av inredning och pedagogiskt material. Inköpsansvariga i kommunala förskolan har gått  utbildning för att kunna göra giftfria inköp.

Trygghet och säkerhet

Diskriminering och annan kränkande behandling

Verksamheterna måste kontinuerligt bedriva ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt att förbygga och förhindra att trakasserier och kränkande behandling sker. Om det trots allt händer har verksamheterna en skyldighet att utreda och vidta åtgärder för att förhindra att det upprepas.

Arbetsgång för arbetet mot diskiminering:

  1. Utvärdera förra årets arbete
  2. Kartlägg verksamheten
  3. Främja barns lika rättigheter och möjligheter
  4. Förebygg diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
  5. Åtgärda i akuta situationer

Olyckor och kriser

På förskolorna finns handlingsplaner med rutiner i händelse av olyckor och kriser. Det är förskolechefen som ansvarar för att sådana rutiner upprättas och hålls aktuella.

Uddevalla kommun har ett antal försäkringar om olyckan skulle vara framme. Läs mer om försäkringar.

Säkerhet och sekretess

För att börja arbeta inom förskola och pedagogisk omsorg krävs att personen visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.

De kommunala förskolorna arbetar systematiskt med barnsäkerhet. Vi kontrollerar ständigt barnens lekmiljö för att ha möjlighet att upptäcka och eliminera eventuella risker. Likaså har vi olika säkerhetsrutiner i vårt arbetssätt för att göra barnens vistelse så säker som möjligt.

Alla som arbetar på förskolan har tystnadsplikt i form av så kallad sträng sekretess. Tystnadsplikten är inte tidsbegränsad och gäller även lokalvårds- och kökspersonal samt praktikanter.

Alla som får veta att ett barn far illa är skyldiga att anmäla det till socialtjänsten. Det gäller även vid misstanke att barnet riskerar att fara illa.

Fotografering i förskolan

Vårdnadshavare eller andra personer har inte tillåtelse att fotografera eller filma barnen på förskolan. Förskolans personal fotograferar/filmar barnen i utbildningen för den pedagogiska dokumentationen. De dokumentationer som finns på vår hemsida, Facebooksida med mera innehåller inga ansiktsbilder på barnen.

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Läroplanen för förskolan säger att förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Förskolan skall också sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Barn utvecklar sina språk i vardagsaktiviteterna. Personalen ska därför anpassa aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov.

Uddevalla kommun är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär att du som är finsktalande har rätt till förskola för dina barn, helt eller delvis, på finska.

Kontakt

Malin Hedlund Ternander, +46 522‑69 51 87

Rektor

malin.hedlundternander@uddevalla.se

Utsiktsvägen 4

459 30 LJUNGSKILE  

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00