Toggle navigation

Vision, mål och pedagogik på Kärrs förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

Vi har kompetent och kreativ pedagogisk personal som kan se och bemöta just ditt barns behov. Vi har tillgång till specialpedagog, psykolog, kurator, logoped samt skol- och IKT-utvecklare. Vi har ett gemensamt utvecklingsarbete där personalen får kompetensutveckling. Vi dokumenterar utbildningen i den digitala plattformen Vklass.

Bemötandepolicy

Vår gemensamma bemötandepolicy för Kärrs Äventyrsförskola

Uddevalla kommuns värdegrund för bemötandepolicy

Det goda bemötandet ska prägla mötet mellan personer intern och externt.

Alla som företräder kommunen ska ha ett förhållningssätt som präglas av professionalitet, jämlikhet och ansvar. Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar.

Detta ska genomsyra vårt bemötande på förskolorna

Varje människa är unik och på våra förskolor ska alla människor känna trygghet med att de bemöts med respekt och allas lika värde.

För oss är det viktigt att arbeta med:

  • Glädje, positivt tänkande och kontakt
  • Tålamod och lyhördhet
  • Förtroende

På detta sätt ska vi bemöta alla

Vi lämnar spår efter oss när vi möter andra människor och vi har alla olika roller. På arbetet är vi pedagoger, hemma är vi privatpersoner. Vi ska alltid tänka på det första intrycket då vi möter nya människor.

Vi bemöter på olika sätt beroende på vem vi är och vem vi möter. Vi vill att alla som kommer till förskolan ska känna sig välkomna. Det första mötet ligger till grund för resten av dagen och den fortsatta relationen. I bemötandet med barnen är det viktigt att de känner sig sedda, uppskattade och värdefulla.

Att bemöta föräldrar och anhöriga till barnen på ett värdigt sätt är mycket viktigt, vi vill att de ska känna tilltro och delaktighet. Att vi bemöter föräldrarna med respekt, gynnar relationen mellan hemmet och förskolan.

Bland kollegor är det viktigt med respekt och omtanke, för att alla ska känna sig trygga. Vi vill att alla ska våga yttra sig och säga sin åsikt. Det är viktigt för att alla i personalgruppen kan/har möjlighet att växa.

Vi vill vara förebilder och att vårt förhållningssätt ska bidra till att skapa en trygg miljö för alla. Vi ska respektera mångfalden i intressen, kulturer, kön, religion mm.

Vi vill ge inspiration och delge varandra idéer och tankar.

Vem/vilka bemöter vi?

I vårt arbete bemöter vi barn, föräldrar och andra anhöriga till barnen, samt andra som står barnen nära. Vi bemöter olika kollegor inom förvaltningen och kommunen. Vi tar emot och bemöter praoelever och vfu-elever samt andra som kommer till förskolan, det vill säga alla i vår omgivning som besöker oss.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2019/ våren 2020

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00