Pedagogisk deklaration

Syftet med att ta fram en pedagogisk deklaration är att uttala vår gemensamma, professionella grund för att kvalitetssäkra mötet med varje barn. Vi behöver ständigt påminnas om den barnsyn som genomsyrar barnkonventionen, skollagen, läroplanen. En viktig och avgörande faktor för barns utveckling och lärande samt för deras uppfattning om sig själva som lärande individer, är hur de blir bemötta av pedagogerna i förskolan. (Anna-Karin Söderström Förskoleforum, publicerat 2019-06-11)

Vår syn på kunskap

 • Kunskap finns i olika former – fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet.
 • Kunskap finns i individen och blir till förmåga när den används.
 • Kunskaper kan erövras överallt, när som helst och i alla sammanhang.
 • Kunskap utvecklar och möjliggör självständighet.

Vår syn på lärande

 • Lärande är en ickelinjär process i individen
 • Lärande ska vara lustfyllt och utmanande
 • Lärande sker med alla sinnen, med hela kroppen och med alla uttrycksformer, de hundra språken
 • Lärande sker i alla situationer, i relation med andra människor, material och miljö
 • En positiv bekräftelse är grunden för en positiv självbild och ett stärkt självförtroende
 • Upplevelser, erfarenheter, utforskande och reflektion är viktiga delar i lärandeprocessen
 • Var och en skapar sin egen förståelse av världen och dess värden
 • Pedagogen ansvarar för undervisningens och lärandets kvalitet, utifrån de möjligheter och förutsättningar som ges

Vår syn på barn

 • Varje barn är en unik, värdefull individ och medmänniska med kunskap, erfarenheter och intressen
 • Barnens olikheter är en tillgång
 • Varje barn gör så rätt som de kan (utifrån de förutsättningar som ges)
 • Barn är kompetenta, kreativa, lekfulla och vill lära sig
 • Barn utvecklar sin empatiska, omtänksamma och sociala förmåga när vi ger dem förutsättningarna.
 • Alla barn är lika mycket värda och har rätt till ett likvärdigt, respektfullt bemötande
 • Alla barn har rätt att göra egna val (utifrån sina förutsättningar)

Våra pedagogiska grundpelare

 • Våra valda värdeord: Utmaning, Jämställdhet och Delaktighet,
 • Reggio Emilias filosofi
 • Lekens betydelse, för utveckling och lärande med härvarande pedagoger
 • Måltidspedagogik,
 • Förhållningssättet att barn gör så rätt som de kan (utifrån de förutsättningar som ges).
 • Vår bemötande-policy. Alla ska bemötas med öppenhet, respekt och professionalitet

Våra värdeord

UTMANING

 • Vi ska ge barnen en utmanande miljö, inomhus och utomhus
 • Vi ska ge barnen utmaningar utifrån deras erfarenheter och tillägnad kunskap (den proximala zonen för lärandet)
 • Vi ska utmana barnen i att våga prova nytt och att prova sina egna idéer
 • Varje barn ska våga gå sin egen väg även om den avviker från andras

JÄMSTÄLLDHET

 • Alla individer – oavsett kön - har lika värde och samma rättigheter och inflytande. Alla ska ges möjligheter att utveckla sina individuella förmågor och intressen
 • Vi vuxna behöver vara goda, medvetna förebilder som är härvarande med barnen

DELAKTIGHET

 • Barnen ska bli lyssnade på och själva lyssna på andra. Varje röst och åsikt är viktig utifrån ett demokratiskt förhållningssätt
 • Barnen ska få påverka utbildningen och miljöerna vi vistas i
 • Vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga
 • Alla som vistas i förskolan ska känna att de är viktiga


Förslag på sidor