Vision, mål och pedagogik på Linets förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som är utbildade för att ge just ditt barn en bra undervisning i en pedagogisk miljö. Förskolans arbete utvecklas och stöds också av specialpedagog, barnpsykolog, IKT-utvecklare, logoped och utvecklare i förskolan.

Upptäckarglädje är viktigt på Linets förskola

Upptäckarglädjen i fokus

Vår vision är att i en lugn och trygg miljö skapa en verksamhet som utgår ifrån barnens upptäckarglädje samt lust till att leka och lära.

Linets förskola har påbörjat arbetet med en profil som kretsar kring naturvetenskap. För oss innebär det att barnen får lov att odla samt vara med och ta hand om (tillaga) det vi sedan skördar. Vi har även en kompost där barnen kan följa en nedbrytningsprocess (djur och småkryp). Genom detta arbete följer vi även årstidernas växlingar. Så ofta som möjligt går vi också till skogen. Vår vision är att starta upp ett arbete där barnen får bli delaktiga i att källsortera. 

Våra övergripande mål

Mycket utav vårt arbete här på Linets förskola kretsar kring vår profil kring hållbar utveckling. För oss innebär det att barnen får vara delaktiga i att odla, kompostera, sortera vårt skräp och gå till återvinningscentralen med detta samt få med sig tankar kring hur vi kan vara "snälla" mot vår miljö samt djuren som lever där.

Vi en längre tid haft med oss ledorden JAG KAN/BARN GÖR RÄTT OM DE KAN i vårt arbete med barnen. För oss innebär det att vi tror på barnets egen förmåga att klara av saker eventuellt med stöd av en vuxen eller en kamrat.

För att fånga upp intressen och idéer som finns ibland barnen är vi som pedagoger noga med att finnas med/i närheten av barnen.  Genom att finnas nära skapar vi även en trygg bas för barnen att utgå ifrån, vilket är viktigt i barnens anknytningsprocess. Närheten till barnen gör även att vi lätt kan fånga upp negativa strömningar som kan finnas i barngruppen och börja arbeta med barnen kring detta.

Vår önskan är att miljön på förskolan ska vara tillåtande. Barnen får lov att utforska och experimentera. Som pedagoger är vi intresserade av att ta reda på vad det är som barnen försöker förstå i sitt experimenterande istället för att se att barnen gör något fel. Barnen har alltid en tanke med det som de gör det gäller för oss pedagoger att ta reda på vad det är.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2019/ våren 2020

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Digitala lärverktyg

I vårt arbete med barnen används olika digitala lärverktyg som ex I-pad, dator, projektor och kamera. Syftet med detta arbete är att ge barnen en grundläggande kunskap om tekniska verktyg, där de även känner sig trygga i användandet. Arbetet kring detta skapar också situationer där barnen måste hitta strategier för att lösa problem, läsa av olika sorters bilder och texter (ligger till grund för läsinlärning) samt samarbete och kommunikation då barnen ofta sitter två och två när de arbetar med detta.