Vision, mål och pedagogik på Rosenhälls förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som är utbildade för att ge just ditt barn en bra undervisning i en pedagogisk miljö. Förskolans arbete utvecklas och stöds också av specialpedagog, barnpsykolog, IKT-utvecklare, logoped och utvecklare i förskolan.

Vårt mål är

Att arbeta med värdegrundsfrågor vilket är en process som ständigt ska vara närvarande. 

På förskolan arbetar vi för att tillsammans öka barnens möjligheter till att utveckla social kompetens och förmåga till att samspela. Det är grundpelaren för barnens fortsatta utveckling och för att de ska kunna fungera tillsammans med andra människor. Barn med social kompetens lär sig att visa respekt, leka och känna empati för andra.

Detta gör vi genom att; möta barnen, där de befinner sig, lyssna in dem,  skapar trygghet i form av rutiner, vara närvarande pedagoger och att vi alla, får medverka i olika projekt som utgår från barnens intresse.

Språket blir en naturlig del av samvaron, hos oss, vilket gör att barnen känner sig bekräftade. Vi arbetar mycket med samtala, sätta ord på görandet, känslan och saker, sjunga enkla sånger, läsa enkla sagor, lånar böcker på barns hemspråk,  använder oss av bilder, samt utforskande material.

Våra värdeord är DELAKTIGHET, UTMANING och JÄMSTÄLLDHET!

Det kompetenta barnet

På förskolan vill vi utmana barns tänkande och stimulera deras kreativt och skapande. Barn har hundra sätt att uttrycka sig. (Estetiska läroprocessen.)

Alla dessa uttryckssätt använder barnen för att förstå sig själva och att förstå samt tolka sin omvärld. Genom att vi erbjuder så många olika sätt som möjligt, får barnen tilltro till sin egen förmåga.

Pedagogernas förhållningssätt innebär att, vi ser barnet som kompetent, nyfiket och med en stor vilja att få lära sig. Vår roll handlar mycket om att stötta, utmana och få barnen att ta hjälp av varandra. Vi lär av och med varandra. Barn är inte på ett visst sätt, utan de blir utifrån den miljö de vistas i och på det sätt de blir bemötta.

Barnens intressen och behov

En av våra viktigaste uppgifter som pedagoger är att ta tillvara barnens tankar, intressen och behov. Arbetetsättet vi har ska bygga på ett samspel mellan pedagogerna och barnen, där de utmanas till att utveckla och väcka sin egna nyfikenhet. Lek- och lärmiljön samt projektarbete ska vara utformade efter barnens olika intressen och behov. Lek- och lärmiljön ska också utformas så att det är tydligt vad man leker eller arbetar med i de olika rummen. Barnen delas in i mindre grupper under delar av dagen för att skapa lugn och en god arbetsro. Projektarbetena  vi har kan innefatta skapande verksamhet, utvecklande av empati, språk, skrift, IKT, musik och rörelse, matematik, natur, teknik och miljö.

Genom förskolans miljöarbete, utifrån hållbar utveckling och giftfri förskola önskar vi öka barnens förståelse för hur vi samspelar och är en del i ett större sammanhang, naturen och omvärlden.

Tillsammans med barnen kommer pedagogerna att dokumentera barnens lärande och utveckling genom foton, film, observera, reflektera och analysera. Genom att få reflektera över den pedagogiska dokumentationen kan barnen tillsammans med pedagogerna få en insyn i sina lärandeprocesser. Detta är en  en stor del av vårt systematiska kvalitetsarbete.