Stöd, hälsa och trygghet på Skansens förskola

Händer

Barn som behöver extra stöd

Alla barn har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver särskilt stöd ska få det tillgodosett i den förskola där barnet har sin placering. Som vårdnadshavare kan du alltså söka plats på vilken förskola som helst inom kommunen. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges omsorg i den omfattning som deras behov kräver.

Uddevallas kommunala förskolor har tillgång till stöd av specialpedagoger, barnpsykolog samt kurator. Fokus i deras uppdrag är att stödja och handleda personalen i syfte att ge dem verktyg för att tidigt fånga upp barn i behov av särskilt stöd.

Hälsa och välbefinnande

Alla kommunala förskolor i Uddevalla arbetar efter modellen Smittskydd i förskolan (tidigare HYFS). Modellen syftar till att försöka minska antalet infektionssjukdomar bland barnen och är ett samarbete mellan förskolorna och barnhälsovården. Läs mer om smittskydd

Barn är extra känsliga för exponering av farliga kemikalier som exempelvis hormonstörande ämnen. Uddevalla kommun arbetar för att minimera mängden skadliga kemikalier vid om- och nybyggnad samt vid inköp av inredning och pedagogiskt material. Inköpsansvariga i kommunala förskolan har gått utbildning för att kunna göra giftfria inköp.

Trygghet och säkerhet

Diskriminering och annan kränkande behandling

Enligt diskrimineringslagen och skollagen måste förskolan arbeta aktivt för att förebygga och förhindra att barn utsätts för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Förskolan ska också aktivt främja barnens lika rättigheter och möjligheter. (DO-2015)

I händelse av att diskriminering eller kränkande behandling förekommer ska detta anmälas till huvudman.

Olyckor och kriser

På varje förskola finns en krisgrupp och krisplan om en allvarlig olycka skulle inträffa.

Uddevalla kommun har ett antal försäkringar om olyckan skulle vara framme. Läs mer om försäkringar.

Säkerhet och sekretess

För att börja arbeta inom förskola och pedagogisk omsorg krävs att personen visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.

De kommunala förskolorna arbetar systematiskt med barnsäkerhet. Årligen genomförs så kallade barnsäkerhetsronder i den pedagogiska miljön för att upptäcka och eliminera eventuella risker. Det finns även säkerhetsrutiner i arbetssättet för att erbjuda varje barn en trygg vistelse på förskolan.

Alla som arbetar på förskolan har tystnadsplikt i form av så kallad sträng sekretess. Tystnadsplikten är inte tidsbegränsad och gäller även lokalvårds- och kökspersonal samt praktikanter.

Alla har också anmälningsplikt till socialtjänsten vid oro eller misstanke om att ett barn far illa.

Fotografering i förskolan

Det råder fotoförbud inom samtliga förskolor för alla, förutom till pedagogisk dokumentation som görs av personal. Det som fotograferas av personalen publiceras i lärplattformen V-klass eller på förskolan. Ibland syns dokumentation på kommunens hemsida, Facebook eller andra sociala medier. Inga ansikten visas i dessa sammanhang.

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Enligt förskolans läroplan ska alla barn med ett annat modersmål än svenska ges möjlighet att utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket med förskolans medverkan. Förskolan ska även sträva efter att varje barn får utveckla sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera på sitt modersmål och svenska.

Barn utvecklar sina språk i vardagsaktiviteterna. Den ordinarie personalen på förskolan ska därför anpassa aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov.

Finskt förvaltningsområde

Förslag på sidor