Vision, mål och pedagogik på Skansens förskola

barn som målar

Vår vision

Skansens förskola - med barnen i centrum!
Vi vill erbjuda en utbildning där vi skapar delaktighet och inflytande för alla barn som går hos oss på Skansens förskola. Vi ser barn som kompetenta individer med olika erfarenheter och kunskaper som kan och vill lära. Vi strävar efter att utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter för att skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Digitala verktyg

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. Hos oss är därför digitala verktyg ett naturligt inslag i vardagen. Genom att utforska och använda kreativa verktyg tillsammans med barnen utvecklas kommunikationsvägar, där barnen kan göra sina röster hörda. Syftet med de digitala verktygen är inte att de ska ersätta något annat i verksamheten utan tillföra nya uttryckssätt!

Estetiska lärprocesser

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. 

AKK

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Genom att tillföra tecken och bildstöd, som komplement till det talade språket kan språket konkretiseras och bidra till ökad språkförståelse.

Förslag på sidor