Toggle navigation

Vision, mål och pedagogik på Skansens förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

Vi har kompetent och kreativ pedagogisk personal som kan se och bemöta just ditt barns behov. Vi har tillgång till specialpedagog, psykolog, kurator, logoped samt skol- och IKT-utvecklare. Vi har ett gemensamt utvecklingsarbete där personalen får kompetensutveckling. Vi dokumenterar utbildningen i den digitala plattformen Vklass.

Vår vision

På Skansens förskola vill vi erbjuda en förskola för alla! Vi strävar efter att alla barn ska inkluderas i den ordinarie verksamheten. Barnen som vistas hos oss ska känna att de är lika mycket värda, genom att de blir sedda och uppmärksammade i vardagen. Vi vill ge varje barn känslan av duglighet och lika värde.

Vi vill att alla barn, oavsett ålder, får vara med och ha inflytande över sin vardag. Genom att använda tecken som stöd och bildstöd, som komplement till det talade språket, i verksamhetens olika rutinsituationer, kan språket konkretiseras och bidra till ökad språkförståelse.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2019/ våren 2020

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Digitala verktyg

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. Hos oss är därför digitala verktyg ett naturligt inslag i vardagen. Genom att utforska och använda kreativa verktyg tillsammans med barnen utvecklas kommunikationsvägar, där barnen kan göra sina röster hörda. Syftet med de digitala verktygen är inte att de ska ersätta något annat i verksamheten utan tillföra nya uttryckssätt!

Estetiska lärprocesser

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. 

AKK

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Genom att tillföra tecken och bildstöd, som komplement till det talade språket kan språket konkretiseras och bidra till ökad språkförståelse.

Kontakt

Sara Ek, +46 522‑69 58 30

Rektor

sara.ek@uddevalla.se

Skansens förskola Karl gustavsgatan 5

45150 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00