Vision, mål och pedagogik på Skogslyckans förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö18, s 7)

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare som är utbildade för att ge just ditt barn en bra undervisning i en pedagogisk miljö. Förskolans arbete utvecklas och stöds också av specialpedagog, barnpsykolog, IKT-utvecklare, logoped och utvecklare i förskolan.

Skogslyckans förskolas vision

”På våra kommunala förskolor växer kreativa och demokratiska barn, med framtidstro, som leker och lär tillsammans.”  

Vi utgår från FN:s barnkonvention, Skollagen och Läroplan för förskolan.

”Barnens bästa skall alltid komma i främsta rummet.” Artikel 3, Barnkonventionen

Vi ser barnen som kompetenta individer med olika erfarenheter och kunskaper som kan och vill lära. Vi strävar efter att utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

Barn lär hela tiden och i samspel med andra. De är kreativa och har fantasi samt har förmåga att lösa problem. Barnen skall kunna påverka sin vardag genom att få utrymme och kunskap om hur de kan uttrycka sina åsikter och känslor samt lyssna till andra. Förskolan ska ge barnen kunskap och positiva förutsättningar för att bygga sin framtid och tro på sig själva.

Barnsyn

Vad

Vi ser barnen som kompetenta individer med olika erfarenheter och kunskaper som kan och vill lära. Vi strävar efter att utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

Hur

Vi anpassar våra miljöer till barnen för att ge dem möjligheter till inflytande och självständighet. På förskolan har vi bland annat. låga bord och stolar som underlättar för barnen. Vi erbjuder material som inspirerar till lek, utveckling och lärande. Vi uppmuntrar barnen och skapar utrymme för att de skall försöka själva med vårt stöd.

Demokrati

Vad

Barnen skall kunna påverka sin vardag genom att få utrymme och kunskap om hur de kan uttrycka sina åsikter och känslor samt lyssna till andra.

Hur

Vi strävar efter att vara lyhörda och att skapa en atmosfär där barnen blir lyssnade på och vågar uttrycka sig. Vi delar in barnen i mindre grupper för att skapa fler tillfällen till samtal. Barnen erbjuds en rik och varierande miljö där de ges möjlighet att välja lek och andra aktiviteter. Vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet och inflytande genom bland annat. samtal och föräldraråd.

Kunskapssyn

Vad

Barn lär hela tiden och i samspel med andra. Barn är kreativa och har fantasi, samt förmåga att lösa problem.

Hur

Vi strävar efter att möta varje barn där de befinner sig i sin utveckling och utmanar dem vidare i lärandet. Som pedagoger är vi nära barnen när de leker och är medforskare. Tillsammans med barnen skapar vi miljöer som inspirerar till olika sort-ers aktiviteter. I leken prövar barnen sina erfarenheter. Vi strävar efter att vara lyhörda pedagoger som stödjer och utmanar barnen i deras lek och lärande.Tillsammans med barnen synliggör vi deras lärande genom dokumentation och samtal.

Framtidstro

Vad

Barnen får kunskap och positiva förutsättningar för att bygga sin framtid och tro på sig själva.

Hur

Vi synliggör barnens lärande och kunskap för dem genom samtal och dokumentation. Genom att vi ger barnen uppmuntran och bekräftelse känner de att de duger och är behövda, vilket leder till en god självkänsla. ”Jag kan och jag kan lära mig mer.” Vi visar på att kulturell och språklig mångfald berikar, genom att lyfta och uppmuntra barnens olika erfarenheter och kunskap. Vi och modersmålslärarna samtalar om och lyfter barnens och vårdnadshavares hemkulturer genom bland annat. musik, böcker och språk. Barnen får kunskap om och motivation till en hållbar livsstil, genom att vi återvinner, inhandlar giftfria leksaker med mera.

Våra arbetssätt

På vår förskola skall alla känna sig välkomna och respekterade. Vi vill att vårdnadshavarna tryggt ska kunna lämna sina barn. Tillsammans med vårdnadshavarna skapar vi de bästa förutsättningarna för barnets utveckling. 

Dagarna på förskolan ger utrymme för både aktivitet och vila. Vi lär tillsammans, både barn-barn och barn-pedagoger, och värdesätter ett lustfyllt lärande. Vi delar kontinuerligt in barngrupperna i mindre grupper för att kunna möta varje individ, ge barnen större möjlighet att vara delaktiga och ha mer inflytande i vardagen. Utifrån barnens kunskaper och intressen planerar vi verksamheten och är nyfikna medforskare. 

Barn är kompetenta och vi arbetar ständigt med att göra dem delaktiga i vår verksamhet.   

Aktionsforskning

På förskolan arbetar vi med att hålla en god kvalitet på verksamheten. I vårt systematiska kvalitetsarbete använder vi aktionsforskning som pedagogiskt verktyg. Vi grundar vårt arbete på vetenskaplig forskning genom litteratur, forskningsrapporter mm. Vi har handledning en gång per termin ifrån Göteborgs universitet.

Varje avdelning har ett område som de väljer att fokusera på, till exempel hur vi skapar goda förutsättningar för barns berättande, estetik, naturvetenskap, teknik med mera. Arbetet sträcker sig minst över ett helt läsår. Tillsammans med barnen dokumenterar och reflekterar vi för att synliggöra deras utveckling och lärande. Vi fotograferar, filmar och skriver i loggböcker. På vår planering varje vecka diskuterar och delger vi varandra våra dokumentationer och upplevelser. Vi skriver reflektionsprotokoll för att se lärprocessen tydligt över en längre period. 

Barnens egen lek: Vi främjar och ger tid till barnens egen lek. I leken utvecklas turtagning (ge och ta), samförstånd (vill båda) och ömsesidighet (leken utvecklas tillsammans). Leken främjar även fantasin, inlevelse och kommunikation.

Estetiskt uttryck: Vi arbetar med ett flertal olika estetiska ämnen såsom bild, form, musik, lek, dans och drama. Skapande aktiviteter utvecklar bland annat kreativitet och förmågan att uttrycka sig.

Socialt samspel: Barnen får träna sitt sociala samspel med varandra och oss vuxna, till exempel genom att leka rollekar, klä ut sig mm.

Naturvetenskap: Barnen får leka och undersöka olika fenomen som t ex vatten. Vi samtalar om olika begrepp som flyta-sjunka, vått-torrt, varmt-kallt. Barnen få göra olika experiment och ställa hypoteser t ex vad händer med vattnet om vi ställer in det i frysen?

Språk och kommunikation: För att främja barnens språkutveckling samtalar vi med barnen. Vid rutinsitautioner benämner vi olika saker för barnen för att berika deras språk. Vi ser de enskilda samtalen med barnen som värdefulla. Vi använder oss även av bland annat sagor, sånger, rim och ramsor.  Genom språket kan de bland annat uttrycka sina känslor och tankar, vilket kan underlätta den sociala samvaron med andra. För de barn som har annat modersmål än svenska har vi modersmålsundervisning. I vår språkundervisningen använder vi oss också av TAKK.(tecken som alternativ kompletterande kommunikation) vilket forskning visar också kan stärka barns verbala språk.

Matematik: Vardagen är full av gömd matematik som vi försöker synliggöra för barnen. Vi sorterar och klassificerar tillsammans med barnen. Vi ramsräknar, räknar föremål, använder lägesord (i, på över, under mm.) undersöker olika former (geometriska figurer-kvadrat, rektangel cirkel, triangel mm.) och benämner storlekar t ex stor-liten, lång-kort mm.

EMAS

Stiftelsen "Håll Sverige Rent" har en kampanj som kallas "Grön flagg" som syftar till att få förskolor och annan verksamhet att jobba miljövänligt på olika sätt. Skogslyckans förskola fick Grön flagg  2011.

Tidigare år har våra fokusområden varit:

"Energi och klimat" Våra tre utvecklingsområden var:

  • Energi och ström
  • Klimat och strävan mot giftfri förskola
  • Matenergi

"Närmiljö" Våra tre utvecklingsområden var:

  • Förskolans utemiljö
  • Värna om våra resurser-konsumtion
  • Nedskräpning

"Vattentema

"Livsstil och hälsa"

Måndag 2 maj 2011 hade vi invigning av Grön Flagg på Skogslyckans förskola. Alla avdelningar bidrog med olika aktivitet för föräldrar och barn. Rektor Katarina Eklöf höll ett litet invigningstal när flaggan hissades. Det blev både grillad korv och glass för att fira denna kväll.

Språkutveckling i samarbete med modersmålslärare

Vi har ett stort samarbete med våra modersmålslärare. De deltar i våra aktiviteter med barnen och är med barnen i deras lek och utforskande.  Ungefär två gånger per termin träffas förskolans pedagoger och modersmålslärarna för att planera och reflektera över språkarbetet.

Digitala lärverktyg mm

Personal och barn använder lärplatta, dator och kamera i verksamheten, både som pedagogiskt verktyg och dokumentation. Vi använder oss även av projektor och filmduk ihop med barnen på olika sätt.

Genus

Enligt Läroplanen för förskolan ska verksamheten bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt skall delta i samhällslivet.

Jämställdhet

På förskolan arbetar vi aktivt med jämställdhet. Vi arbetar med att skapa samma förutsättningar och möjligheter för både flickor och pojkar. Vi tänker på hur vi bemöter och benämner saker för barnen. Vi läser barnböcker som skildrar flickor och pojkar på olika sätt, olika familjeförhållanden, berör olika kulturer och hudfärg. Läroplanen 98/10 för förskolan lyfter att "förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller." Vi har även spridit vårt jämställdhetsarbete genom olika föreläsningar för pedagoger på andra förskolor och skolor.

Förslag på sidor