Vision, mål och pedagogik på Sundsstrands förskola

barn som målar

Ditt barn i fokus

Vår verksamhet styrs av förskolans läroplan som säger att förskolan ska präglas av en pedagogik där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet och utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

Vi har kompetent och kreativ pedagogisk personal som kan se och bemöta just ditt barns behov. Vi har tillgång till specialpedagog, psykolog, kurator, skol- och IKT-utvecklare. Vi har ett gemensamt utvecklingsarbete där personalen får kompetensutveckling. Vi dokumenterar vår verksamhet som vårdnadshavare får ta del av.

Kompetensutvecklingsdagar

För att bibehålla och vidareutveckla förskolans kvalitet behöver personal inom förskolan dagar för kompetensutveckling, uppföljning och utvärdering. Dessa dagar (6 st/läsår) har vår förskola ingen verksamhet. För de barn som behöver omsorg erbjuds alltid plats på någon av våra övriga förskolor. Under läsåret 2022/2023 håller Sundsstrands förskola stängt för kompetensutveckling följande dagar:

Fredag 23/9 2022

Måndag 31/10 2022

Tisdag 1/11 2022

xx mars* (rörlig dag i mars, datum fastställs när prov-dagarna för de Nationella proven är kända)

Torsdag 25/5 2023

Fredag 25/5 2023

Barn i västar som sitter på en stock utomhus.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2023/ våren 2024

I Uddevalla kommun har man valt trygghet och studiero samt ökad måluppfyllelse som prioriterade mål för samtliga skolformer under rådande mandatperiod. För förskolan innebär detta att vi sätter fokus på vårt likabehandlingsarbete och jämställdhetsuppdrag samt språkutvecklande arbetssätt.

Trygghet och studiero

Likabehandlingsarbete handlar om att värna om barnens mänskliga rättigheter och att implementera FN:s barnkonvention i förskolan. Barn har ett rättsskydd mot diskriminering och trakasserier som är likvärdigt det som finns för vuxna. Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla barn i förskolan har samma rättigheter – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Barnen har också rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt innebär att personalen har ett förhållningssätt som präglas av medvetenhet kring språk och kommunikation i planerade såväl som spontant uppkomna undervisningssituationer. Samtlig personal skall arbeta för att alla barn utvecklar ett rikt och nyanserat språk och språkliga strategier för att resonera, reflektera och argumentera.

Barn som mäter hur mycket en planta har vuxit.

Arbetssätt och projekt

Uddevalla kommun har för närvarande trygghet och studiero för alla och ökad måluppfyllelse som prioriterade mål för samtliga skolformer. För de kommunala förskolorna innebär detta att vi arbetar med likabehandling och språkutvecklande arbetssätt som prioriterade målområden.

På Sundsstrands förskola jobbar vi fokuserat med varje barns rättigheter och integritet. Det innebär bland annat att vi genom olika aktiviteter lär barnen om sina rättigheter, rätten till sin kropp och rätten att säga stopp och nej om något inte känns okej för dem. Ni kan läsa mer om detta på Hälsokällans hemsida.

Vi arbetar också aktivt med TAKK som står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. TAKK är inget eget språk, som det svenska teckenspråket är, utan är istället en metod för språkinlärning. När man jobbar med TAKK pratar man med barnen precis som vanligt, men man tecknar de ord som har störst betydelse i meningen. TAKK ger alla barn en ökad möjlighet att förstå, men ger också de barn som ännu saknar ett talspråk möjlighet att uttrycka sig.

Förskolan är den allra första skolformen för barn i Sverige. Vi har en egen läroplan med en tydlig värdegrund och riktlinjer samt mål att sträva mot. Förskolans läroplan finns på Sundstrand att låna för den som vill, men den kan också läsas digitalt. Ni hittar läroplanen här.

Förslag på sidor