Fritidshem - en plats att utvecklas på

Välkommen till fritidshemmet! Undervisningen på fritids ska delvis ge eleverna andra erfarenheter och kunskaper än de som de får i skolan. Lärandet ska i högre grad vara baserat på att skapa upplevelser och aktivt deltagande och det är elevgruppens behov, intressen och initiativ som ska vara utgångspunkt för lärandet.

En av fritidshemmets viktigaste uppgifter är att främja sociala kontakter.

Fritidshemmet styrs av skollagen och grundskolans läroplan

Fritidshemmet har också en egen del i läroplanen. I den delen beskrivs hur undervisningen ska komplettera skolan och förskoleklassen. Omsorg, utveckling och lärande är tre ”ben” för undervisningen att stå på. Undervisningen på fritids ska delvis ge eleverna andra erfarenheter och kunskaper än de som de får i skolan. Lärandet ska i högre grad vara baserat på att skapa upplevelser och aktivt deltagande och det är elevgruppens behov, intressen och initiativ som ska vara utgångspunkt.

Fritidshemmet följer de delar i läroplanen som handlar om värdegrund och uppdrag, samt de övergripande målen och riktlinjerna.

Fritidshemmen är en plats där elever ska få möjlighet att utvecklas både som individer och i sina färdigheter.

Alla ska bli sedda

Vi pedagoger ska skapa förutsättningar för ditt barn att utvecklas så långt som möjligt, bland annat genom att hitta elevens balans mellan bekanta och nya lekar och aktiviteter. Elevernas självkänsla växer när de får prova något nytt. Varje elev ska känna sig sedd under dagen av både oss och av kamraterna.

Att lära sig samspela

En betydande del av fritidshemmens uppdrag handlar om att skapa förutsättningar för eleverna att lära känna varandra och få nya kamrater.

Vi pedagoger ska hjälpa eleverna att se styrkor i deras olikheter för att de ska kunna samspela på ett framgångsrikt sätt, nu och i framtiden. Vi uppmuntrar och utmanar eleverna att lära känna nya vänner. Detta gör vi genom lekar, spel och liknande organiserade aktiviteter.

När konflikter uppstår mellan elever hjälper vi pedagoger till på olika vis för att lösa konflikten på ett konstruktivt sätt. Eleverna får med vårt stöd träna sig på att lösa dem, eller på att respektera varandras åsikter även om man tycker olika.

Alla ska få vara trygga

På fritidshemmet ska alla elever kunna känna sig trygga i gruppen. När eleverna känner sig trygga vågar de även misslyckas och ta sig an nya utmaningar. Verksamheten ska präglas av ett tillåtande klimat där alla respekterar och accepterar varandra.

Sedan många år tillbaka arbetar fritidshemmen i Uddevalla kommun utifrån ett normkritiskt och våldspreventivt förhållningssätt. I ett normkritiskt förhållningssätt är det viktigt att se sin egen roll som vuxen och kritiskt granska vilka normer det är vi förmedlar. Hur vi pratar om kön, könsuttryck, etnicitet, sexualitet, religion, ålder, klass och funktionalitet tillsammans med eleverna.

Vi vill också ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av kön. Det gör vi bland annat genom att sträva mot att vår lärmiljö, vårt material och våra aktiviteter inte begränsar eleverna i deras utveckling.

Lek och lärande hör ihop

Leken har en central plats på fritidshemmet. I leken får eleverna träna på färdigheter som att vänta på sin tur, lösa konflikter, bearbeta intryck, utveckla sin fantasi och kreativitet.

Genom att vi pedagoger deltar och är aktiva i lekar, minimerar vi sådant som stör och vi får fler elever att delta aktivt i leken. Ibland är leken fri, ibland styr vi valet av lek så att eleverna får utveckla färdigheter som gruppen behöver.

Att påverka sin vardag

På fritids ska eleverna kunna påverka sin vardag och sina val och får välja bland olika aktiviteter under dagen. De får också träna på att argumentera och ta ställning utifrån sitt eget perspektiv och samtidigt lära sig att respektera andras uppfattningar. Samarbete är en vanlig arbetsform på fritids och lär eleverna att tro på sin förmåga att utveckla och förändra saker tillsammans.

Vår undervisning i praktiken

Vi på fritids ser varje aktivitet som ett lärtillfälle. På fritids innebär undervisning att eleverna utvecklar sina förmågor och kunskaper i ett lite bredare perspektiv än i skolan. Lärandet ska utgå från elevernas frågor, intressen och egna lekar, samtidigt som vi följer läroplanens arbetsområden

  • Språk och kommunikation
  • Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Natur, teknik och samhälle
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Språk och kommunikation under hela dagen

Vi pedagoger ska erbjuda olika verktyg att använda språket på. Eleverna uppmuntras till att läsa, berätta och lyssna. En språkrik miljö skapas i våra vardagliga situationer, exempelvis under samling eller när vi bakar. Det sker också i samarbetsövningar och spel, genom sagor och berättande. Vi pedagoger är förebilder när det gäller att tala och lyssna.

Skapande och estetiska uttrycksformer ger fler språk

Eleverna får möjlighet utifrån gruppens önskemål att använda en mängd olika metoder och tekniker inom drama, lek, dans, musik, bild och digitala verktyg. Det gynnar kreativitet, experimenterande och fantiserande - och kan erbjuda elever alternativa ”språk” för att kommunicera.

Natur, teknik och samhälle utforskar omvärlden

Genom att vi ofta gör utflykter i närmiljön, både i naturen och i samhället, ökar elevernas intresse för friluftsliv, allemansrätt, kultur- och föreningsliv. Det här arbetsområdet handlar också om hållbar utveckling, om demokrati, matematik och konstruktion, helt enkelt ett brett spann av redskap för att utforska sin omvärld och sin roll i den. Vardagen och närområdet är utgångspunkter för innehållet.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse med hälsa i fokus

Lekar och annan rörelseglädje har vi både inomhus och utomhus. Eleverna ska förstå hur fysisk aktivitet och att vara utomhus påverkar deras välmående och hälsa. Hur man rör sig på ett säkert sätt i naturen tillhör också det här arbetsområdet.

Förslag på sidor