Fritidshem - en plats att utvecklas på

En av fritidshemmets viktigaste uppgifter är att främja sociala kontakter.

Fritidshem i Uddevalla – vår helhetsidé

”Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation” (Skollagen 2010:800 kap 14 § 2).

I Uddevalla håller verksamheten på fritidshemmen en god kvalité och strävar ständigt efter att utvecklas till det bättre. Som ett led i detta arbetar vi utifrån samma helhetsidé. Fritidshemmen är en del av skolans helhet, styrs av rektor och är en plats där elever ska få möjlighet att utvecklas både som individer och i sina färdigheter. Det är viktigt att tiden på fritidshemmet upplevs som meningsfull och att eleven ges möjlighet till lärande, utmana sin nyfikenhet, kreativitet och sina sociala förmågor. Det gör vi genom att arbeta med språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Eleven är kärnan i fritidshemsverksamheten. Vi skapar förutsättningar för att eleven ska få utveckla sig i en positiv riktning. Hos oss finns tryggheten att både våga, lyckas och misslyckas. Vi utgår ifrån den enskilda eleven och barngruppen i utformningen av den dagliga verksamheten. Varje elev ska känna sig accepterad och bli sedd under dagen av både personal och kamrater. Pedagogerna har ett ansvar att ta tillvara på olika tillfällen att prata med vårdnadshavarna om elevens trivsel, lärande och utveckling.

Fritidshemmen är en plats där elever ska få möjlighet att utvecklas både som individer och i sina färdigheter.

Lekens betydelse för lärandet

En av grundstenarna i fritidshemmet är leken. I leken kan barnen träna färdigheter såsom att vänta på sin tur, lösa konflikter, bearbeta intryck, utveckla sin fantasi och kreativitet.

Pedagogen bör vara aktiv i leken för att föra den framåt, minimera sådant som stör och få fler elever att delta. När pedagogen inte deltar i leken ges möjlighet att observera eleven eller barngruppen så att verksamheten och leken utvecklas framåt. I den styrda leken anpassas valet av lek så att eleverna får utveckla det som de behöver, till exempel att samarbeta eller att hantera motgångar och framgångar.

Eleven som demokratisk individ

För att ge liv åt ett demokratiskt tänkande är eleverna med och påverkar verksamhetens innehåll. De lär sig att argumentera och ta ställning utifrån sitt eget perspektiv och samtidigt väga in och respektera andras uppfattningar. Varje elev har rätt att vara sig själv utifrån sina behov.

Fritidshemmet arbetar aktivt med att motverka alla former av diskriminering. Verksamhetens aktiviteter ska ta tydlig hänsyn till diskrimineringsgrunderna. Det är viktigt att alla kan välja bland de aktiviteter som fritidshemmet erbjuder.

Alla ska få vara trygga

På fritidshemmet är det viktigt att alla elever känner trygghet i gruppen. För att eleverna ska utvecklas i positiv riktning är det viktigt att verksamheten planeras så att eleverna lyckas. När eleverna känner sig trygga vågar de även misslyckas och ta sig an nya utmaningar. Verksamheten präglas av ett tillåtande klimat där alla respekterar och accepterar varandra.

Det sociala samspelet

En av fritidshemmets viktigaste uppgifter är att främja sociala kontakter. De sociala förmågorna utvecklas när barnen umgås med varandra. Pedagogernas uppgift är att uppmuntra eleverna att utveckla sina sociala kompetenser. Alla har rätt att vara sig själva. Vi hjälper eleverna att se styrkor i varandras olikheter så att de ska kunna samspela på ett fram-gångsrikt sätt med andra människor i framtiden.

När elevgruppen på fritidshemmet fungerar som arena för social gemenskap så kan det uppstå konflikter. Pedagogernas roll är att stötta eleverna så de lär sig att kommunicera med varandra. Elevgruppen uppmuntras att lyssna och förstå varandras synsätt, därmed utvecklas elevernas förmåga att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Det är också viktigt att pedagogerna hjälper eleverna att formulera vad de känner och tycker, då det kan vara svårt att uttrycka sig med ord.

Undervisning i praktiken

På fritidshemmet innebär undervisning att eleverna utvecklar sina förmågor och kunskaper i ett vidare perspektiv. Lärandet kan handla om fakta, färdigheter, förståelse och förtrogenhet och uppstår när vi tar tillvara på elevernas frågor, intressen och lek. Det är viktigt att ge eleverna uppmuntran samt vara ett stöd i deras arbete, men även att eleverna utmanas. Det är också av vikt att pedagogen tillvaratar elevernas kreativitet och nyfikenhet samt låter dem pröva och utforska nya och okända aktiviteter för att stimulera deras utveckling. Verksamheten utgår ifrån att ge eleverna ökat ansvar och inflytande med stigande ålder. Pedagogerna varierar såväl aktiviteter som arbetssätt.

Pedagogen tar tillvara olika tillfällen att träna eleverna på att använda sig av språkliga och matematiska kunskaper i det vardagliga livet och uppmuntrar eleverna till att berätta och lyssna.

Eleverna ska få många möjligheter att använda sig av modern teknik och estetiska utrycksformer. Detta görs både med planerade aktiviteter och aktiviteter initierade av eleverna. Det kan göras på många olika skapande sätt.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00