Handlingsplan för arbetet med barns integritet

Handlingsplan för barns integritet – Uddevalla kommunala förskolor

Övergripande syfte med handlingsplanen är att stödja, uppmuntra och vägleda förskolans personal i arbetet med barns integritet för att värna en trygg och säker förskola i Uddevalla kommun. Vi ser barn som rättighetsbärare, som har rätt till delaktighet, inflytande, integritet och utveckling. Riktlinjerna gäller både vuxna och barns förhållningssätt gentemot varandra för att främja kroppslig och personlig integritet. Handlingsplanen utgår ifrån Sveriges jämställdhetspolitiska mål med särskilt fokus på delmål 6, Barnkonventionen och Lpfö 18.

Utbildning och undervisning

 • Arbetet ska bedrivas i enlighet med förskolans läroplan.
 • Inom ramen för förskolans utbildning lär vi barn om rätten till kroppslig och personlig integritet genom undervisning och att regelbundet öva i vardagliga situationer. Detta inkluderar även att prata med barn om integritet i förhållande till lär-plattor och datorer.
 • Vårdnadshavarna görs delaktiga i arbetet med integritet så att förskolan och hemmet har en samsyn som bidrar till gemensamt förhållningssätt.

Vi respekterar barnens önskningar och behov av integritet med lyhördhet för det varje barn signalerar i samband med samtliga nedanstående punkter;

Närhet

 • Inget barn skall tvingas till fysisk kontakt med vare sig en pedagog, annan vuxen eller ett annat barn. Vi är lyhörda för barnens signaler och frågar om de vill ha en kram eller sitta i knät. Ingen pedagog eller annan vuxen skall pussa på ett barn.
 • Vi tvingar aldrig barn att krama andra barn som förlåt.
 • Det är viktigt att lära barnen att visa med kroppen eller säga “nej” eller “stopp” i situationer där de själva inte vill. Vi lär också barnen att läsa andras kroppsspråk och känslor för att kunna avgöra om kompisen exempelvis vill ha fysisk kontakt, samt lära dem vad samtycke är.

Lek

 • Vi accepterar inte “skojbråk” (dvs. fysiskt hårdhänta lekar).
 • Vid lek ska ett “nej/sluta/stopp” respekteras även om barnet skrattar.

Toalettbesök och blöjbyten

 • Varje förskola tar fram rutiner för hur barn kan få avskildhet vid blöjbyte och toalettbesök.
 • Vid introduktionens början byter vårdnadshavare blöja och hjälper till vid toalettbesök och pedagogen är med.
 • Under blöjbytet sätter vi ord på och samtalar om det vi gör (det ger barnet ett sammanhang av det som sker och signalerar även att ett blöjbyte är något ”kliniskt” som görs av hygieniska skäl). Om barnet inte vill byta blöja förklarar vi varför vi behöver göra det.
 • Barnet får vara delaktigt vid blöjbyten och toalettbesök. De får stöd i att efter sin förmåga ”byta” sina egna blöjor, ta på och av sina kläder. Vi arbetar medvetet med att låta barnet få möjlighet att tvätta sina privata kroppsdelar och torka sig efter toalettbesök.
 • Vid toalettbesök frågar vi barnet hur de vill ha det när de är på toaletten (t.ex. hjälp med byxor, stängd eller öppen dörr, pedagog med eller vänta utanför).
 • Endast ordinarie personal eller väl kända vikarier (erfarenhet, anknytning och lämplighet beaktas) byter blöjor och hjälper till vid toalettbesök.

Vila

 • Endast ordinarie personal eller väl kända vikarier skall finnas med vid vilan för barnens trygghets skull.

Måltider

 • Barn har rätt till sin egen smak, de äter själva, bestämmer vad de vill ha på tallriken samt vad de skall dricka.
 • Vi undviker i den mån det går att använda pip-mugg och haklapp.
 • Vi uppmuntrar barnen att smaka men tvingar dem aldrig.

Känd personal skapar trygghet

 • Det skall alltid finnas en ordinarie personal eller väl känd vikarie som öppnar och stänger för barnens trygghets skull.
 • Varje enhet tar fram rutiner för hur ordinarie personal fördelas över hela förskolan då flera pedagoger är frånvarande. Vid tveksamhet i dessa frågor kontakta alltid rektor.

Fotografering och dokumentation

 • Utgå från Uddevalla kommuns policy kring foto, film och ljudupptagningar.
 • Viktigt att beakta barn med skyddad identitet – se separat riktlinje för hur detta ska hanteras.
 • Barns delaktighet och inflytande gällande fotografering/filmning ska alltid beaktas. Barn har rätt att komma till tals i allt som handlar om dem. Vid fotografering eller filmning ska barn ge sitt samtycke.

Rekrytering och introduktion av nyanställda, vikarier, praktikanter och studenter

 • All personal tar del av och skriver på riktlinjer för barns integritet.
 • Vid introduktion av nyanställda gås riktlinjerna igenom med ansvarig rektor/mentor/kollega.
 • För vikarier finns riktlinjerna i vikariepärmen på respektive förskola och information ges vid anställningsintervjun på förskolekontoret.

Information om riktlinjerna till vårdnadshavare

 • Informera om riktlinjerna vid introduktion, på föräldramöte och utvecklingssamtal.
 • Riktlinjerna ligger på V-klass.

Orosanmälan

 • Barns berättelser och signaler tas på allvar och det är av största vikt att vuxna lyssnar uppmärksamt när ett barn försöker berätta något.
 • Anställda i förskola har möjlighet att kontakta socialtjänsten eller Barnahusetanonymt för rådfrågan vid osäkerhet om en anmälan ska göras eller inte.
 • Rektor ansvarar för att alla som arbetar i förskolan känner till anmälningsskyldigheten. Det vill säga att alla vet var, när och hur en anmälan ska göras.
 • Pedagoger kontaktar omgående rektor vid minsta oro eller misstanke och anmälan görs omgående av rektor och/eller personal. Samtlig personal har ansvar för att anmälan verkligen görs.
 • Personal dokumenterar det barn säger, gör eller eventuella märken på barnets kropp som väcker oro och misstanke om att barnet far illa.
 • Om det finns misstanke om att vårdnadshavare utsatt barn för brott, kontakta inte vårdnadshavarna utan gör orosanmälan till socialtjänsten.
 • Om misstanke om brott gäller en anställd/praktikant/student ska förutom anmälan till socialtjänsten också polis kontaktas omgående.

Uppföljning och revidering

 • Riktlinjerna för barns integritet och det förebyggande integritetsarbetet följs upp läsårsvis på enhetsnivå och huvudmannanivå i det systematiska kvalitetsarbetet.
 • En gång per läsår går all personal igenom riktlinjerna med sin rektor.

Förslag på sidor