Gäller grundskolan

Vilka vaccinationer kommer mitt barn att få?

I basprogrammet för elevhälsans medicinska insats kan du läsa om vilka vaccinationer ditt barn kommer att erbjudas under sin grundskole- och gymnasietid. Där kan du även läsa om övriga insatser som elevhälsans medicinska del erbjuder ditt barn, som exempelvis hälsobesök med syn- eller hörselundersökning, hälsosamtal med mera.

Alla elever erbjuds vaccinationer i skolan enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet. När det är dags för eleven att vaccineras kommer vårdnadshavare och elev att informeras. Inför vaccinationen hämtas vårdnadshavarnas samtycke in för att skolsköterskan ska kunna ge vaccinationen. 

Läs om det svenska vaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens webbplats.