Utvecklingssamtal, IUP

Minst en gång varje termin ska eleven, läraren och elevens vårdnadshavare träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till skolans läroplan och ämnenas kunskapskrav.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP)

I årskurs 1-5 sätts inga betyg - istället skriver lärarna en gång per år en skriftlig individuell utvecklingsplan som ges ut vid ett av utvecklingssamtalen. Denna utvecklingsplan ska innehålla:

  • Omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven undervisas i.
  •  En framåtsyftande utvecklingsplan för att skapa förutsättningar för att utveckla elevens lärande så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Förslag på sidor