Skolutveckling

Skolans vision

Skolans profil är KVALITATIV UTVECKLANDE LÄSNING       
Profileringen ska skapa förutsättningar för läslust genom engagemang - att tycka om att läsa och bli en god läsare.

Vi verkar för ett öppet arbetsklimat, där alla vuxna på skolan känner ansvar och delaktighet för samtliga barn.

Vi sätter eleven i centrum och försöker få varje enskilt barn att känna trygghet, bli sedd och bekräftad som individ och bemött med respekt och förståelse.

Under läsåret 2018-19 är våra kommungemensamma bärande mål Trygghet och studiero för att öka elevers studieresultat.

Förslag på sidor