Om skolan och fritids

Klättring Dalabergsskolan

Dalabergsskolan, Internationella skolan, är en F-6 skola med ca 350 elever samt ett fritidshem med två avdelningar. Tillsammans med engagerad, utvecklingsbenägen personal arbetar eleverna i en lugn och harmonisk atmosfär. Vi är en mångkulturell skola och tar vara på de möjligheter detta ger – våra elever blir väl rustade att möta morgondagens globala samhälle.

Dalabergsskolan är en skola med studiero, nöjda elever och föräldrar. Vi satsar på Bedömning för lärande, IKT samt språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Vi bedriver vår undervisning så att eleverna känner sig sedda och får möjlighet att utvecklas. Dessutom tar de äldre eleverna hand om de yngre genom att vara faddrar och våra rastaktiviteter leds av fritidspersonalen.

Dalabergsskolan är en skola, som har höga förväntningar på elever och lärare. Vårt förhållningssätt bygger på respekterandereglerna; hur man respekterar sig själv, sin omgivning och andra. Dessa grundläggande tankar ger goda förutsättningar för lärande och ett socialt välmående för alla på vår skola.

Organisation

Dalabergsskolan byggdes 1977 och helrenoverades 2007. Den är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem. Förskoleklass är en integrerad verksamhet i varje arbetslag. F-1 klasser. Fritidshemmet har två avdelningar, Vätten och Kullen.

Elevhälsoteamet består av skolsköterska, skolkurator, speciallärare, specialpedagog, skolpsykolog, socialpedagog samt rektor. Elevrådet har representanter från samtliga årskurser. Elevrådet möts var fjärde vecka. Föräldrasamverkan kommer att ha fyra träffar per år. Två på höstterminen och två på vårterminen.

Inkluderingsteam

På Dalabergsskolan inkluderas de nyanlända eleverna direkt i sina klasser. För att stödja eleverna under skoldagen arbetar sva-lärare och studiehandledare i ett inkluderingsteam. De har även ansvar för skolans språkstudio för nyanlända, där eleverna arbetar för att utveckla svenska språket ytterligare.

Belma Yilmaz, speciallärare
Saada Haddad, studiehandledare

Trygghetsgrupp

Vi består av fyra pedagoger samt kurator som har ett särskilt ansvarar att hjälpa till om någon elev blivit utsatt för kränkande behandling. Vi leder det förebyggande arbetet genom till eempel återkommande undersökning av ”trygghetsläget” på skolan.

Du kan nå oss genom klassläraren eller kuratorn.