Mål och arbetssätt

Grundskolans övergripande mål

Ledarskap. Uddevalla kommun vill skapa goda förutsättningar för rektorer och lärare att utöva ett gott pedagogiskt ledarskap på sin skola. Elevens resultat är helt avhängigt en god klassrumspraktik som i sin tur är beroende av lärares lärande som kräver ett hållbart pedagogiskt ledarskap på alla nivåer.

Rektor har ett särskilt ansvar för att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet som ska leda till att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och i sin utveckling. Lärarens pedagogiska ledarskap har betydelse för elevernas lärmiljö när det gäller att skapa goda möjligheter för eleverna att lära.

Trygghet och studiero. Värdegrundsarbete sker överallt och hela tiden i skolan. Elever ska känna sig trygga och de ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande. De ska också utveckla förmågor för att kunna verka aktivt i vårt demokratiska samhälle. Arbetet med värdegrunden kan inte skiljas från undervisningen och ska praktiseras av alla i det arbete som genomförs i skolan och omfatta elevens hela skoldag det vill säga även fritidshemmet. Värdegrundsarbetet ska ske systematiskt, utgå ifrån skolans egna förutsättningar och synliggöras i verksamheten.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever. Därför arbetar vi för att all undervisning i alla ämnen ska rikta in sig på både de ämnesmässiga och de språkliga målen där kunskap och språk placeras i ett sammanhang. Undervisningen ska också främja aktivt deltagande i muntlig interaktion och skrivande samt erbjuda riktad stöttning, vilket innebär olika former av språkfrämjande lärarstöd i undervisningen, både i skolan och på fritidshemmet. Tidiga insatser i läsning ger fler elever möjlighet till en god läsutveckling och bra utbildning.

Skolans arbetssätt och utvecklingsområden

Språk och kommunikation, liksom kultur och kreativitet, är grundläggande i skolans arbetssätt. Vi arbetar målmedvetet med språk och lärande, som ju är grunden för kunskap och vidare skolgång. Alla barn får också lära sig engelska redan i förskoleklassen.

På Dalabergsskolan har vi höga förväntningar på eleverna - vi vet att alla kan och vill lära sig. Målet är att elever och föräldrar skall vara väl medvetna om skolans mål och delaktiga i lärandet. Struktur i skolarbetet och tydliga regler för lektioner och raster stöttar eleverna i deras strävan att nå målen. Ömsesidig respekt, självkänsla och kamratskap är hörnstenar i skolans värdegrund.

Bedömning för lärande, formativa lärprocesser:

Det finns mycket forskning som visar på att formativ bedömning har en stark positiv inverkan på elevers lärande. Den formativa bedömningen har som syfte att kartlägga och synliggöra var eleverna befinner sig i sitt lärande så att undervisningen kan anpassas efter det.

Dylan Wiliam beskriver fem nyckelstrategier inom formativ bedömning:

  • Klargöra, förstå och dela lärandemålen
  • Skapa effektiva klassrumsdiskussioner, uppgifter och aktiviteter som ger stöd för lärande
  • Ge återkoppling som leder lärandet framåt
  • Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra genom kollaborativt lärande, kamratbedömningar
  • Aktivera elever till att bli ägare av sitt eget lärande, genom att arbeta med metakognition och självbedömning

Språkutvecklande arbetssätt

I Lgr 11 betonas det språkutvecklande perspektivet. I samtliga kursplaner, och kanske särskilt tydligt i kunskapskraven syns också olika språkliga uttrycksformer som eleverna ska ges möjlighet att använda. Ämnesspråk är nyckeln till elevers kunskapsutveckling i olika ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Det innefattar att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, fakta och centrala tankegångar men också de känslor och åsikter som ämnet väcker. Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever. Genom explicit stöttning och arbetar man grundligt med förarbete, man bearbetning av texter, resonerar eller arbetar praktiskt kring problemställningar där ämnesspecifika begrepp ingår och arbetar med skrivna texter. För alla uppgifter ger man modeller och explicit stöttning på innehåll, struktur och språkliga drag. Det gör det möjligt för alla elever att bli delaktiga. Undervisningen är språkutvecklande och samtidigt på en hög ämnesmässig nivå.

IKT, digitala lärprocesser

Att använda sig av digitala verktyg och lärresurser är inte ett mål i sig utan ett redskap som bidrar till fler och varierade undervisningsmetoder. Genom att använda digitala verktyg kan nya undervisnings situationer skapas som inte tidigare var möjliga. Digital kompetens såväl som förmågan att lära sig att lära är två av Europas åtta nyckelkompetenser. Målet är att

förbereda eleverna för ett digitaliserat samhälle samtidigt som vi finner nya vägar för att synliggöra lärande och arbeta med Dylan William fem nyckelstrategierna för att öka elevernas lärande.  

Förslag på sidor