Toggle navigation

Föräldraråd, samverkan

Alla föräldrar som har barn på Forshällaskolan är med i föräldraföreningen. Föreningens syfte är att bidra till ett gott socialt klimat och en god fysisk miljö på skolan.

Forshällaskolans föräldraförening kallar till årsmöte!

Torsdag 2 april 18.00 Forshällaskolans personalrum (ovanför matsalen). Vid mötet får du veta mer om vilka frågor föreningen engagerat sig i under året, välja styrelse för kommande året och fika (ingår i den frivilliga medlemsavgiften).

Anmäla ärenden

Medlem som önskar få ärende framlagt för beslut på årsmötet skall senast en vecka

före årsmötet (2020-03-26) tillställa styrelsen skriftlig motion i ärendet. Ärenden mailas till forshalla.ff@hotmail.com.

Val av styrelse

Vill du vara med i styrelsen/förslag på personer? Tipsa valberedningen: linda.heijel@arbvux.goteborg.se

Kommande styrelsemöten - torsdag 16 april, måndag 11 maj.

Styrelsen har möten en gång i månaden där rektor och personalrepresentant deltar. Dessa möten är öppna för alla föräldrar i föreningen och är en möjlighet att träffa oss i styrelsen att ta upp de frågor som ni tycker är viktiga. Det går utmärkt att komma och vara med varje gång eller bara en gång!

Vid årsmötet 2019 valdes dessa personer till styrelsen för Forshällaskolans föräldraförening:

Daniel Petrén, ordförande

Kajsa Wedberg

Linda Myrstrand

Eva-Lotta Hultén

Tobias Källqvist

Thomas Bernström

Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller har förslag på ledamot, maila forshalla.ff@hotmail.com eller hör av dig till någon i styrelsen.

Verksamhet

Alla föräldrar som har barn på Forshällaskolan är med i föräldraföreningen. Föreningens syfte är att bidra till ett gott socialt klimat och en god fysisk miljö på skolan. Under det gångna året har föreningen haft sex styrelsemöten, som varit öppna för alla medlemmar. I samband med dessa möten har vi även mött rektor och personalrepresentant. Viktiga frågor för styrelsen har under året varit:

Utemiljön. Utformningen av skolgården och vilka aktiviteter som erbjuds eleverna under raster och tiden på fritids. Styrelsen var med och bidrog till att alla föräldrar fick möjlighet att delge tankar och åsikter i samband med enkät om utemiljön, som personal på skolan fick.

Lokaler och elevantal. Vi har bevakat frågan om begränsade lokaler och ökande elevantal. Vi tog initiativ till ett dialogmöte om lokalfrågan där föräldrar och personal från Ljungskileskolan och Forshällaskolan samt politiker, tjänstemän deltog.

Trygghet och trivsel. Studiero, arbetsmiljö för barn och vuxna på skolan och arbete för att förebygga och hantera kränkningar, samt kunskap om trygghet på nätet.

Ekonomi

Föreningen har tagit upp en frivillig medlemsavgift på 150kr per familj. 67 familjer har betalt medlemsavgift. Vi har gett ekonomiskt bidrag till inköp av cirkusredskap till Fritids, stått för utgifter i samband fyrornas övernattning på Åleslån samt bjudit alla barn på glass på Sundsdagen.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften på 150 kr för läsåret 2018/2019, som är frivillig, betalas till konto 50 11 99-4 (märk inbetalningen: ditt barns namn och klass) eller med inbetalningskort som delas ut under hösten.

Kontakt

Föräldraföreningens e-post: forshalla.ff@hotmail.com

Daniel Petrén, ordförande 070-663 57 75

Skolrepresentant:

Nicklas Folkesson, rektor 0522-697154

Mötesprotokoll

Här kan du läsa mer om föräldraföreningens verksamhet i årsberättelse och protokoll från föräldraföreningens möten:

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00