Om skolan och fritids

Forshällaskolan ligger på landet ca en mil söder om Uddevalla, och består av sex stycken byggnader. Skolan är byggd på slutet av 50-talet och tillbyggd på 90-talet. Det är en F-6 skola med cirka 400 elever fördelade på 18 klasser. Antalet pedagogisk personal på skolan är 48. Vid sidan av den pedagogiska personalen finns en elevhälsa bestående av kurator, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och skolpsykolog.

Organisation

På skolan finns en rektor och en biträdande rektor. Det finns en kommunikationsflödesgrupp som träffas cirka två gånger i månaden där man tar upp olika aktuella frågor på skolan.

Personalen är organiserade olika arbetslag som samverkar för att alla elever skall ges så goda förutsättningar som möjligt för att nå målen i läroplanen. En speciallärare och specialpedagog finns för att stödja elever i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att fånga upp elevers kunskapsutveckling tidigt och sätta in åtgärder i rätt tid. Alla elever skall känna att de kan och att skolan har tilltro till den enskilda elevens förmågor.

Värdegrunden är ett centralt begrepp hos oss och vi arbetar med att eleven ser sin del i det sociala samspelet med andra. Vi strävar efter att ge elever en positiv skolgång där alla känner trygghet i sig själv och i den grupp eleven ingår. En del av skolans undervisning har inslag av utomhuspedagogik.

Förslag på sidor