Toggle navigation

Om skolan och fritids

Forshällaskolan ligger på landet ca en mil söder om Uddevalla, och består av fyra byggnader placerade i kvadrat med namn efter väderstreck. Skolan är byggd på slutet av 50-talet och tillbyggd på 90-talet. Det är en F-6 skola med cirka 285 elever fördelade på 10 klasser. Antalet pedagogisk personal på skolan är 36. Vid sidan av den pedagogiska personalen finns en elevhälsa bestående av kurator, specialpedagog, speciallärare, skolsköterska och skolpsykolog.

Organisation

På skolan finns en rektor och en utvecklingsgrupp bestående av representanter för skolans tre arbetslag. Utvecklingsgruppen samlas en gång i månad för att uppta frågor om organisationen och det pågående utvecklingsarbetet.

Personalen är organiserade i tre arbetslag som samverkar för att alla elever skall ges så goda förutsättningar som möjligt för att nå målen i läroplanen. Vi lägger stor vikt vid att eleverna skall kunna uttrycka sig ledigt i både tal och skrift, och med estetiskt uttryck. En speciallärare och specialpedagog finns för att stödja elever i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att fånga upp elevers kunskapsutveckling tidigt och sätta in åtgärder i rätt tid. Alla elever skall känna att de kan och att skolan har tilltro till den enskilda elevens förmågor.

Värdegrunden är ett centralt begrepp hos oss och vi arbetar med att eleven ser sin del i det sociala samspelet med andra. Vi strävar efter att ge elever en positiv skolgång där alla känner trygghet i sig själv och i den grupp eleven ingår. En av skolans profiler är Grön Flagg som innebär ett tydligt arbete mot elevers förståelse och delaktighet i hållbarhetsarbetet, och undervisningen har inslag av utomhuspedagogik.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00