Toggle navigation

Skolutveckling

Skolans vision

Eleven kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande, känner lust att lära.

För att klargöra målsättningen definieras följande värdeskapande begrepp:

Delaktighet handlar om inflytande och ansvar. Att man som elev känner sig lyssnad på och man själv lyssnar på andra. Man lär sig i samspel med andra (social interaktion). Att man som lärare/pedagog vågar släppa in eleverna i undervisningen/passet, tar hänsyn till elevernas intresse och ger dem utrymme till reflektion. Att tillsammans (elever och lärare) utvärdera moment i undervisningen/lektioner. Ett konkret exempel på delaktighet är elevledda utvecklingssamtal.

Angelägenhet handlar om att undervisningen tilltalar eleverna, genom att anpassningar görs för att tillgodose elevers intresse, samt att innehållet ligger rätt i tid och rum utifrån elevers förförståelse. Arbetet i skolan är viktigt, och något man vill göra och kommer att göra. Det handlar om att skapa nyfikenhet för ämnet/området, genom att läraren engagerar eleverna, att starta upp från något aktuellt i samhället eller utgå ifrån elevens frågor.

Meningsfullhet handlar om att motivera elev till lärande. Att man som elev upplever att man gör något på riktigt (elevnära, användning för, längre arbete som inte stressa fram) förstår syftet med att lära sig, samt förstår att kunskaper hänger samman. Att elev tar ansvar för sitt eget lärande och får återkoppling på det man arbetar med - var är jag och vart är jag på väg mitt lärande? Att man som lärare är engagerad, utmanar elever (ställa krav), och skapar meningsfulla uppgifter som är kopplade till elevernas intresse och erfarenhet (exempel brevvänner). Att eleverna arbetar med variation i undervisningen (t.ex. utomhuspedagogik).

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00