Toggle navigation

Elevråd

Herrestadsskolans elevråd träffas en gång varje månad. Varje klass har två representanter. Elevrådet leds av två pedagoger och arbetar enligt dagordningsom skickas ut i god tid till klasserna. Dagordningen diskuteras i samtliga klassers klassråd och klassens representanter framför sedan klassernas åsikter i olika frågor under elevrådsmötet.

Elevrådet har en ordförande och en sekreterare. Ordförande håller i mötet och sekreteraren för minnesanteckningar som skickas ut till samtliga klasser och all personal på skolan samma dag elevrådet varit. Varje klass ansvarar för en elevrådspärm där dagordning, minnesanteckningar samt övriga papper förvaras.

I klasserna hålls klassråd minst två gånger mellan varje elevråd, ett före och ett efter. Frågeställningar och ärenden som behandlas på elevrådet kommer från klasserna, rektor samt övrig personal.

Förskoleklassen tränas i demokratiska former i den egna gruppen.

Kostråd: Vi har ett kostråd en gång per månad där en representant från varje klass i åk 1-6 kommer. De träffas tillsammans med rektor och kökschef. Under läsåret har eleverna demokratiskt fått rösta fram en önskematsedel för en vecka per termin.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00