Om skolan och fritids

Hogstorp skola är vackert belägen med närhet till naturen. Skolgården erbjuder både fotbollsplan, skogsparti, lekplatser och asfaltsplan. Närmiljön med skog och ängar ger goda möjligheter till naturstudier, rörelse och utomhuslekar.

På skolan går cirka 150 elever. Vi verkar för ett öppet arbetsklimat, där alla vuxna på skolan känner ansvar för och delaktighet i tryggheten för samtliga barn.Vi sätter eleven i centrum och försöker få varje enskilt barn att bli sett och bekräftat som individ och bemött med respekt och förståelse. Vi arbetar kontinuerligt med vårt värdegrundsarbete som bygger på värdeorden: kamratskap, respekt, ansvar, jämställdhet och integritet. Elevrådets har en viktigt roll i vårt värdegrundsarbete genom att arbeta fram trivselregler, genomföra trygghetsvandringar samt organisera värdegrundsdagar utifrån våra värdeord.

På Hogstorps skola finns en gemensam fritidshemsavdelning. På fritidshemmet arbetar vi utifrån elevernas behov, både som individer och som grupp. Vi vill ge eleverna en lugn, trygg och stimulerande fritid. Eleverna erbjuds olika aktiviteter under veckan, som bakning, slöjd, skapande verksamhet, spel, idrott och lek.

Förslag på sidor