Hälsa och välbefinnande

Ibland kanske du inte mår så bra eller har frågor om din kropp och din hälsa. På din skola finns en skolsköterska som du kan ta kontakt med om du till exempel

 •   inte mår riktigt bra
 •   har gjort dig illa
 •   ofta har ont i magen
 •   har svårt att sova
 •   känner dig ledsen
 •   vill väga och mäta dig
 •   tycker att du ser dåligt
 •   ofta har ont i huvudet
 •   tycker att du hör sämre

Till vårdnadshavare

Skolsköterskan följer elevernas utveckling och hälsa samt verkar för sunda levnadsvanor genom hälsobesök och hälsosamtal. Vår uppgift är att främja hälsa och förebygga ohälsa.

En av skolsköterskans viktigaste uppgifter är att medverka till att varje elev får goda förutsättningar för sitt lärande. Skolsköterskan har ett speciellt ansvar för elever med funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar och inlärningssvårigheter. Skolsköterskan tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.

Enligt skollagen ska alla elever erbjudas hälsobesök som innehåller allmänna hälsokontroller. Skolsköterskorna följer ett basprogram där eleverna erbjuds hälsobesök i de olika årskurserna.

Folkhälsomyndigheten har ett vaccinationsprogram som vi följer. Om eleven inte fått vaccinering enligt detta vaccinationsprogram tidigare i livet ger vi eleven möjlighet att få de vaccinationer hon/han missat.

Skolsköterskorna är tillsammans med kommunens skolläkare den medicinska delen i elevhälsan (EMI) och arbetar under sjukvårdssekretess.

Skolläkaren kontaktas via skolsköterskan.

Kurator

Ibland kan livet vara jobbigt och man kan behöva hjälp. Ett samtal med kurator kan vara ett sätt som hjälper dig att komma vidare. Arbete med samtal sker främst med elever i årskurs 4-9. I samtalet med oss kan du ta upp det som känns viktigt för dig.

Du kan vända dig till oss om du till exempel

 • känner dig ensam
 • känner dig orolig
 • är stressad
 • har varit med om något svårt
 • ofta kommer i bråk med kompisar
 • får det jobbigt vid föräldrars skilsmässa
 • inte trivs hemma

Kuratorn arbetar också bland annat med att vara med och utarbeta arbetsplaner, förebyggande arbete mot kränkande behandling, föräldrasamverkan samt ingår i olika samverkansgrupper.

Till vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare kan också ta kontakt med skolans kurator om du känner oro kring ditt barn.

För de yngre barnen tom årskurs 3 arbetar vi mest genom vårdnadshavare och personal för på så sätt indirekt hjälpa barnet. Vid behov hjälper vi dig vidare till rätt myndighet eller person.

Psykolog

I Uddevalla kommun har alla skolformer tillgång till psykolog. Psykologen är expert på människors utveckling, inre känslomässiga liv, samspel i relationer, samt gruppers och organisationers dynamiska processer.

Psykologen bidrar med psykologisk kompetens i elevhälsoteamets arbete.

Psykologen erbjuder:

 • Konsultation till elevhälsoteamet
 • Konsultation/handledning till pedagogisk personal
 • Psykologiska utredningar kring elevers lärande och utveckling
 • Samverkan med andra myndigheter
 • Kompetensutveckling till organisationen

Om man som vårdnadshavare behöver ha kontakt med barnpsykolog är det främst barnets vårdcentral (ungas psykiska hälsa) eller Barn- och ungdomspsykiatrimottagningen (BUP) man ska kontakta.

Förslag på sidor