Elevråd

Elever har rätt till inflytande och ska få möjlighet till att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över verksamheten. Skolan ska främja elevernas förmåga till att ta ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

Genom elevrådet får eleverna möjlighet till att påverka sin skolsituation. Det som tas upp på elevrådsmötena kan variera med allt från miljön på skolan, skolgården och annat. Det är eleverna själva som bestämmer vad som skall lyftas upp.

Varje klass har en representant. Klassrepresentantens uppgift är att:

  1. föra klassens talan på elevrådsmötena.
  2. följa upp klassens frågor och gemensamma intressen.
  3. ta med sig svar till klassen, då den ges av elevrådsansvarig personal.

Rastråd och matråd

Frågor på elevrådet som handlar om raster och maten går vidare till rastråd och matråd.

Förslag på sidor