Skolutveckling

Vår huvuduppgift är: ”Alla elever ska lyckas med fortsatta studier och förberedas för år 7-9

Hovhultskolan driver en tydlig skolutveckling i alla verksamheter som utgår från det statliga uppdraget samt skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta arbete har gett bra resultat när det gäller trygghet och studiero, måluppfyllelse och personalens arbetsmiljö.

Vi har haft full behörighet i förskoleklass till år 6 under flera års tid.

Vi har hög personaltäthet, låg personalomsättning, tydliga gemensamma rutiner och strukturer som vi tagit fram tillsammans. Hög tillit från/till rektor och biträdande rektor. En aktiv, närvarande och välfungerande elevhälsa.

Vår personal har förutsättningar, mycket stort engagemang och formar verksamheten utifrån gemensamma strukturer.

Våra rutiner och strukturer, som vi gemensamt arbetat fram, är inspirerade av Hans-Åke Scherp och organisationskunskap och bygger på det systematiska kvalitetsarbetet. SKA-arbetet utgår från den statliga styrningen med fokus på trygghet, studiero och måluppfyllelse.

Vi har gemensamt tagit fram stödstrukturer som måluppfyllelsekonferens, strukturen årskursen/avdelningen, årshjul, stödorganisationen, följa elevens kunskapsutveckling. Dessa fungerar som ett stöd för att följa det statliga uppdraget.

Inriktning/styrningen i våra processer på alla nivåer är alltid huvuduppgiften och den är att ”Alla elever ska lyckas med fortsatta studier och förberedas för år 7-9”.

Förslag på sidor