Ansökan och antagning

Följande rutiner tillämpas när plats vid Källan önskas:

Blankett för ansökan

Elev som är folkbokförd i Uddevalla kommun

När elever som är folkbokförda i Uddevalla kommun tas emot måste samman­fattningsvis följande rutiner iakttas:

 • Dialog förs med enhetschefen för Källan angående tillgång till plats
 • Antagning, kommunikation mm. sker enligt fastställda separata rutiner  
 • Elevens hemskola ansvarar för att det finns utredning, och att det fattas beslut om åt­gärds­program och placering i särskild undervisningsgrupp  
 • Hemskolan är ytterst ansvarig för elevens skolgång och uppföljning

Elev som är folkbokförd i annan kommun än Uddevalla kommun

När elever som är folkbokförda i annan kommun än Uddevalla kommun tas emot måste sammanfattningsvis följande rutiner iakttas:

 • Hemkommunen måste ta kontakt med Uddevalla kommun i god tid inför en eventuell placering eftersom de nya rutinerna innebär att handläggningstiden för att kunna erbjuda en plats vid Källan har förlängts
 • Eleven ska först mottas vid en grundskola i Uddevalla kommun i enlighet med reglerna i 10:25 skollagen. Detta innebär att hemkommunen inledningsvis måste föra dialog med elev/vårdnadshavare samt Uddevalla kommun i syfte att eleven får en placering vid en lämplig grundskola i Uddevalla kommun samt plats vid Källan. Kontaktperson vid Uddevalla kommun är enhetschefen vid Källan (Stefan Larsson, telefon 0522-69 72 09, mail: stefan.c.larsson@uddevalla.se).
 • Särskild blankett ska användas av vårdnadshavarna– mottagande i annan kommun  
 • Hemkommunen ansvarar för att inhämta nödvändiga samtycken från elev/vård­nads­havare kring informationsutbyte mellan kommuner och verksamheter
 • Efter att eleven fått en placering vid en grundskola i Uddevalla kommun ska rektorn vid den skolan ansvara för utredning, beslut om åtgärdsprogram och placering i särskild undervisningsgrupp. Hemkommunen ska så långt det är möjligt bidra med underlag m.m. till mottagande skola. Elevhälsan vid mot­tagande skola och avlämnande skola ska ha dialog kring eleven på sätt som de kommer överens om
 • Uppföljning av elevens resultat samt dialog kring elevens fortsatta placeringar ska ske genom dialog med vårdnadshavare/elev, ansvarig vid Källan, ansvarig vid hemskola samt representant från hemkommunen  
 • Om eleven ändrar folkbokföringsadress är det den tidigare folkbokförings­kommun som ansvarar för att meddela den nya folkbokföringskommunen om den pågående placeringen samt till ansvarig vid Uddevalla kommun
 • Uddevalla kommun fakturerar hemkommunen för placeringen i enlighet med bestämmelserna i 10:34 skollagen
 • Ytterligare detaljer regleras i samband med placeringen    

Elever från andra kommuner placerade vid behandlingshem eller liknande i Uddevalla kommun

Vad gäller elever från andra kommuner som är placerade vid behandlingshem eller liknande i Uddevalla kommun gäller samma rutiner som ovan. Följande tillägg gäller dock:

 • Uppföljning av elevens resultat samt dialog kring elevens fortsatta placeringar ska ske genom dialog med vårdnadshavare/elev, ansvarig vid Källan, ansvarig vid hemskola samt representant från hemkommunen och behandlings­hem/liknande.  
 • Information som kommer till behandlingshemmets kännedom och som påverkar skolgången ska meddelas skyndsamt till ansvarig vid Källan (exempel: avbrytande av vistelsen vid hemmet)

BUP, socialförvaltning

För det fall att BUP eller Socialförvaltning (oavsett elevens folkbokföringskommun) är parter som skolan ska ha kontakt med kring eleven sker detta på sedvanligt sätt. När det gäller elever som är folkbokförda i andra kommuner är det normalt den kommunens socialförvaltning som verksamheten har kontakter med.   

Kontakt

Stefan Larsson, +46 522‑69 72 09

Enhetschef

stefan.c.larsson@uddevalla.se

Gräsholmsvägen 6

45134 

Uddevalla

Mer information

Ikon dokument/fil

Ansökan till Källan

Ansökan+Källan+20151026.docx

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00