Beskrivning av Källans Arbetssätt

Förstora bilden

Organisation
Källan är en särskild undervisningsgrupp som är indelad i tre arbetslag. Ett arbetslag som jobbar med elever i årskurs 4-6, ett arbetslag som arbetar med elever i årskurs 7-9 och ett arbetslag som arbetar med elever som har problematisk skolfrånvaro i årskurs 4-9. Upptagningsområdet är hela Uddevalla kommuns kommunala grundskolor. Eleverna på Källan har kvar sin plats på sin grundskola men har under en tid sin undervisning på Källan. Avstämning med hemskolan görs minst tre gånger/läsår för att delge elevens utveckling. Källan har sina lokaler i anslutning till två grundskolor, Äsperödsskolan och Västerskolan och delar matsal och specialsalar med dem. Källans lokaler ligger i annex med egen skolgård lite vid sidan av de större skolorna. Alla elever erbjuds att äta frukost på skolan. Lunch äts när det är få elever i matsalen och det finns möjlighet att få anpassad kost.

Personaltätheten på Källan är hög. Förutom lärare finns det resurspedagoger i personalgruppen. Varje elev har två mentorer. Källan har ett elevhälsoteam bestående av enhetschef, skolsköterska, kurator, och speciallärare/specialpedagog. Vid behov finns också tillgång till skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare. Elevhälsoteamet arbetar både med att handleda skolans personal och direkt med elever.

Källan har ett utvecklingsarbete som innebär att ett uppsökande team skapats för att arbeta med de elever som anses ha längst väg tillbaka till skolan. Efter en inledande kartläggningsfas finns det möjlighet till olika typer av insatser, beroende på vad som anses mest gynnsamt för eleven. Man kan arbeta för en återgång till en hemskola eller till en av grupperna internt på Källan.

Kompetens

På Källan har all personal fått fortbildning i och arbetar aktivt med lågaffektivt bemötande och samarbetsbaserad problemlösning. Alla elevers skolanknytning kartläggs genom ett formulär för eleven och ett för vårdnadshavare. Varje elev har en måltavla som elev och mentorer arbetar fram gemensamt utifrån kartläggningen. Strukturerad social färdighetsträning utifrån individens behov är en viktig del i arbetet. Pedagogerna har ett mycket tätt samarbete med vårdnadshavare. Varje vecka rapporterar pedagogerna positiva händelser till hemmet via telefonsamtal, mail eller sms. Utvecklingssamtal hålls tre gånger/läsår. Vid utvecklingssamtalet överlämnas ett framgångsbrev som beskriver elevens styrkor och positiva utveckling. När en elev är frånvarande från skolan skickas sakna-sms eller sakna-samtal omedelbart och vid längre frånvaro skrivs saknabrev.

Undervisningen

Undervisningen utgår från ett tydligt schema. Varje morgon går pedagoger och elever tillsammans igenom dagens schema. Schemat tydliggörs med bildstöd. Varje lektion har en arbetsgång som skriv upp på tavlan. Grupperna är små och under lektionstid finns det minst två, ofta tre pedagoger i gruppen. Lektionerna är uppdelade i kortare moment och det finns möjlighet till strukturerad återhämtning däremellan. Passen tydliggörs med time-timer så att det tydligt framgår när momentet är slut och när nästa moment börjar. Mellan varje lektion har eleven rast med pedagoger närvarande.

Alla elever har individuellt material i de olika ämnena utifrån sin kunskapsprofil.

Klassrummen

Klassrummen är inredda för att minska intrycken med avskalade väggar och ljuddämpade möbler. Eleverna har avskärmade arbetsplatser och i flera klassrum finns det större bord för gemensamt arbete. Det finns tillgång till kompensatoriska hjälpmedel, i form av bland annat Time Timer, bildstöd, motoriska hjälpmedel såsom stressbollar, sittdynor och fidget cubes m.m.

Alla elever i kommunen har tillgång till datorer (Chromebooks). Möjlighet till inlästa böcker finns via Inläsningstjänst och i digitala läromedel.

Kompetensgrund
Källans Kometensgrund DO Skollag Socialtjänstlag Anmälan
Vidare läsning

För vidare läsning kan du följa länkarna här nedan:

-Vår värdegrund
-CPS
-Lågaffektivt bemötande

Förslag på sidor