Kartläggningsmaterial

Källans kartläggning för stärkt skolanknytning

Kartläggningsmaterialet är framtaget för att kunna följa elevens utveckling både kunskapsmässigt och socialt, över tid. Tanken är att kartläggningen skall ge en bild av elevens syn på sig själv som elev, ”elevidentitet” och hur väl eleven knyter an till skolan: akademiskt, affektivt, kognitivt och beteendemässigt.

Kartläggningen består av tre delar. De två frågeformulären, ”Elevens frågeformulär” och ”Vårdnadshavarens frågeformulär” kan användas separat. De genomförs lämpligen vid varje terminsstart men kan gärna användas oftare, vid behov. ”Skolans del” skall följa eleven över tid. Varje termin sammanställs elevens och vårdnadshavarens svar tillsammans med pedagogernas skattning av vad eleven ger uttryck för samt elevens måluppfyllelse.


- Skolans del Pdf, 98.2 kB.
- Elevens frågeformulär (Gammal version) Pdf, 238.7 kB.
- Elevens frågeformulär (reviderad 2023) Pdf, 265.3 kB.
- Vårdnadshavares frågeformulär Pdf, 53.6 kB.

Enkelt frågeformulär för elev
Ett kortfattat samtalsstöd med skalfrågor för att snabbt kunna analysera vad i skolsituationen som dränerar energi från eleven. Redigera frågorna i dokumentet så de passar i er verksamhet.

- Enkelt frågeformulär för elev (redigera frågorna så det passar er verksamhet) Word, 67.2 kB.

Förslag på sidor