Mallar, Guider och Rutiner

Mallar

Exempel på mall för måltavla

Klicka på bilden för att ladda ner mallen.

Guider


Social berättelse

Exempel på förberedelse inför schemabrytande aktiviteter
Uteskola med 2 alternativ Pdf, 3.8 MB.
Cirkusskola Pdf, 358.3 kB.

Brasamtal

Brasamtal syftar till att förstärka och förmedla det positiva. Tanken är att detta ska stärka eleven och öka sannolikheten för att eleven blir stärkt hemma, känner uppmuntran och på sikt får stärkt elevidentitet och tilltro till sig själv.
Genomförande:
Ring/smsa och lyft fram det som varit bra och det som eleven gjort bra. Förslagsvis minst en gång i veckan. Det är små saker som dessa som kan vara avgörande för individen.


Saknasamtal

Saknasamtal syftar till att stärka eleven och att eleven skall känna sig saknad och vilja komma till skolan. Tanken är att detta ska stärka eleven och öka sannolikheten för att eleven vill komma till skolan.
Genomförande:
Ring/smsa och förmedla att eleven är saknad i skolan när eleven har frånvaro som anses vara ”problematisk” dvs. Detta görs när vi börjar se ett mönster i elevens frånvaro, dvs att eleven är hemma även fast eleven inte är sjuk eller av av andra orsaker. Det är ofta gynnsamt att ge eleven någon sammanhangsmarkör, till exempel vad man jobbar med just nu i ett specifikt ämne eller liknande.


Framgångsbrev

Syftet är att:
- Stärka elevidentiteten
- Betona det positiva
- Kommunicera och stärka det vi vill bygga vidare på
- Målen är
- Att eleven kan känna sig tillräcklig
- Att eleven kan känna att eleven lyckas även fast eleven har svårigheter/oro som gör att
- det finns vissa hinder på vägen
- Att eleven och vårdnadshavare känner att utvecklingssamtal handlar om att stärka
eleven och samverka tillsammans för elevens bästa
Genomförande
- Skriv ner någon rad/några rader/ eller många rader som syftar till elevens framgångar
- Ta stöd av dokumentationen och ”framgångsfaktorer”
- Ta hjälp av varandra i arbetslaget under reflektioner och diskussioner för att lyfta
fram framgångsfaktorer.

Definition framgångsfaktorer
Tänk på att framgångsfaktorer och framgångar är helt individuellt från elev till elev eftersom
våra elever har olika behov och svårigheter.

Exempel:
Framgångsbrev
Inför terminsstarten vill vi skriva ned några rader om den positiva utveckling som vi i
personalen ser hos ………..
Du är här varje dag och är på bra humör. Trevlig mot elever och personal.
Du har börjat terminen bra när det gäller ditt skolarbete. Du deltar på alla lektioner.
Du har förstått att det är viktigt att lägga undan mobilen i lådan under lektionerna så att du får arbetsro.
Du har blivit mycket bättre på att säga till hur du vill ha det t.ex. hur du vill arbeta.
Vi, här på Källan, tycker det är jätteroligt att arbeta med dig. Det känns som att du har börjat
terminen med en härlig energi.


Måltavla

Syftet är att eleven skall vara delaktig i att fundera över och formulera sina egna mål och att vi tillsammans med eleven genomför aktiviteter och stöttar eleven mot elevens mål.
Målen kan både vara specifika mot ett ämne eller situation och mer övergripande men ska
främja och syfta mot elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling.
Genomförande:
Samtala med eleven om vilka mål eleven vill ha. Om ”Elevens frågeformulär” i ”Källans kartläggning för stärkt skolanknytning” gjorts är det en bra start på samtalet att titta igenom vad eleven svarat.
För många elever är det svårt att uttrycka sina mål och det kan vara bra att genomföra samtalet på annan plats än i skolan. På Källan har vi bland annat provat bilsamtal, walk ´n talk, samtal under cykelturer och samtal i badhuset.
Tänk på följande när ni formulerar målen:
• Max 3 mål
• Skilj på mål och aktivitet
• Eleven skall se målen
• Prata om aktiviteterna/stöttningen eleven behöver för att arbeta mot sina mål tillsammans
med eleven
• Dokumentera aktiviteterna/Stöttningen så dem är genomgångna och kan följas upp

Exempelvis:
Mål: Bli bättre på att läsa
Aktivitet: Lästräning
Mål: Bli bättre på att hantera min ilska
Aktivitet: Repulse
Mål: Fixa betyg i matte
Aktivitet: Flippat klassrum

Handlingsplan vid farligt beteende

När vi tar fram en plan för hur vi tillsammans med eleven kan hantera situationer som är jobbiga för eleven och som kan innebära situationer som är farliga för eleven själv, andra elever och personal är målet alltid att göra eleven delaktig i hur vi kan hantera situationerna på ett bättre sätt tillsammans.

Fokusera därför först och främst inte på den farliga situationen utan utgå ifrån elevens tankar om vad som är svårt i situationen och vad eleven själv kan göra för att dem jobbiga situationerna inte ska uppstå.

Planen brukar innehålla fem delar:

  1. En lista på ”gröna aktiviteter”, sådant som fyller på energi och gör eleven lugn
  2. Tecken på att det börjar bli jobbigt, som pedagogerna kan uppmärksamma
  3. En lista över situationer som eleven tycker är särskilt påfrestande
  4. Strategier som eleven kan använda när det börjar bli jobbigt
  5. En ”insatstrappa” med vad pedagogerna kommer att göra för att undvika farliga situationer (Först gör vi så här, räcker inte det gör vi så här…)

Det är viktigt att planen görs i samråd med elev och vårdnadshavare och att den kommuniceras med alla vuxna som möter eleven i skolan.

Samtal för att skapa en gemensam handlingsplan Pdf, 138.2 kB.

Exempel på handlingsplan Pdf, 158.6 kB.

Förslag på sidor