Plug Innan

Sammanfattning

Källan är en central Särskild undervisningsgrupp för elever med särskilda behov inom grundskolan i Uddevalla kommun samt för elever inom grundskolan som blir placerade från andra kommuner i Uddevalla kommun på HVB eller lss boenden. Källan riktar sig mot elever från åk 4 – 9. Innan en elev blir placerad på Källan skall ansvarig skola genomfört samtliga insatser i den insatstrappa som finns i Uddevalla kommun samt granskas ansökan av en central intagningsgrupp. Källan är en insats på respektive elevs åtgärdsprogram, en insats som utvärderas två gånger per termin i samband med avstämning med respektive hemskola.

Källans delprojekt inom pluginnan har försökt eftersträva en tydlig systematik med insatser på individ och organisatorisk nivå som varit genomarbetade och genomtänkta och som det funnits ett engagemang och en delaktighet i att genomföra. Systematiken har varit tydlig genom att delprojektet riktat fokus mot en tydlig samverkan med vårdnadshavare där delaktigheten hos elever, vårdnadshavare och personal har betonats samt att utgångspunkten tagits i verksamhetens salutogena förhållningssätt och för verksamheten tidigare identifierade framgångsfaktorer. Efter nulägesanalysen togs insatser fram och en plan lades i projektgruppen för hur dessa insatser skulle genomföras och följas upp. Insatserna har särskilts genom om de är individuella eller organisatoriska och om dem är generella, gäller alla elever eller riktade mot särskild elev, särskilda elever eller grupper elever.

I arbetet med nulägesanalysen djupintervjuades eleverna och all tidigare dokumentation kring eleverna granskades och analyserades. Det framträdde ett tydligt mönster att eleverna hade låg självkänsla och en svag skolanknytning, att det inte framgår att man framgår att man har kartlagt elevernas egna uppfattningar och frågat hur eleven tänker om sin skolgång och hur eleven vill ha det i skolan.

Ett annat tydligt mönster som framträdde i nulägesanalysen var att den problematiska frånvaron inte bara kunde härledas till tidigare identifierade elever utan till majoriteten av eleverna och att den fullständiga frånvaron har börjat med en problematisk frånvaro i tidigare skolår.

Samarbetspartners Göteborgsregionen Västra Götalandsregionen Kraftsamling fullföljda studier

Förslag på sidor